Р Е Ш Е Н И Е

 

гр.Каварна, 02.05.2018 год.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 КАВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД, в публичното заседание на двадесети март през две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА

при секретаря Анастасия Митева, разгледа Гр.д. № 500 по описа за 2017 г. на съда и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Предмет на производството е предявен от Д.Й. *** иск с правно основание чл. 357, ал. 1, вр. с чл. 195, ал. 1, вр. с чл. 188, т. 1, вр. с чл. 187, т. 10 от КТ, за отмяна на Заповед № 651/25.07.2018 г. на Кмета на Община Каварна, с която на ищцата е наложено дисциплинарно наказание „Забележка”.

Ищцата излага в исковата молба, че заема длъжността Директор на Исторически музей Каварна, на която длъжност е назначена със заповед № 55/13.12.2005 г. и подписано допълнително споразумение № 35/30.06.2015 г. Твърди се, че със заповед № 651/25.07.2017 г. на Кмета на община Каварна и е наложено наказания „Забележка” на осн. чл. 188, чл. 193, ал. 1 и чл. 194 от КТ. Счита, процесната заповед за неправилна и незаконосъобразна. Твърди, че при налагане на наказанието работодателят не се е произнесъл по всички факти и обстоятелства, които са му послужили за налагане на наказанието, както и не е взел под внимание писмените й обяснения. От издадената заповед не ставало ясно какво нарушение е извършила, както и не са посочени конкретно нарушените трудови задължения. Счита заповедта за немотивирана и издадена въз основа на неверни обстоятелства, досежно времето и продължителността на оперативката. С изложените мотиви моли за отмяна на атакуваната заповед и присъждане на сторените съдебно-деловодни разноски.

В съдебно заседание и в депозираната по делото писмена защита, ищцата, чрез процесуалния си представител адв. К.С. пледира за уважаване на иска, като основателен и доказан с оглед събраните в процеса писмени и гласни доказателства. Излага подробни аргументи.

В подадения в срока по чл. 131 от ГПК писмен отговор от ответника се оспорва изцяло предявения иск с твърдения, че заповедта за налагане на дисциплинарното наказание "Забележка" е законосъобразна, тъй като е издадена при спазване на императивните разпоредби на КТ. От ищцата са били поискани обяснения и такива са били дадени от нея, видно от доказателствата по делото, с което работодателят е изпълнил процедурата по чл. 193, ал. 1 от КТ.

В съдебно заседание и в писмените бележки, чрез процесуалните си представители, ответникът моли исковата претенция да бъде отхвърлена, като неоснователна, с оглед правилността и законосъобразността на процесната заповед. Претендира разноски.

Съдът, като прецени събраните по делото писмени и гласни доказателства и съобрази доводите на страните, намира за установено следното:

Между страните не се спори, а и от представените по делото писмени доказателства се установява, че ищцата е работела по трудово правоотношение с ответника на длъжност Директор на исторически музей гр.Каварна, съгласно заповед № 55/13.12.2005 г. и подписано допълнително споразумение № 35/30.06.2015 г. Със заповед № 62/24.10.2017 г. на кмета на общ. Каварна е прекратено трудовото правоотношение с ищцата. От представената Заповед № 651/25.07.2017 г. издадена от Кмета на община Каварна и връчена на ищцата срещу подпис на 25.07.2017 г. се установява, че със същата на Д.Й.М.-Й. е наложено дисциплинарно наказание "забележка". В заповедта е посочено, че ищцата в качеството си на директор на исторически музей Каварна, на 10.07.2017 г. от 16:00 ч. до 17:05 ч. /продължителност един час и пет минути/, по нейно устно разпореждане, без изрично издаване на указание за поставяне на информационна бележка на входовете на музейните обекти е прекъснала в рамките на един час и пет минути от осигурените часове за посещение, като е отзовала служители от работните им места, за да присъстват на провеждане на оперативка, в нейния кабинет, намиращ се в сградата на исторически музей гр. Каварна, ул. „Черноморска” 1Б по неизяснени теми. Ответникът в качеството си на работодател е приел, че горепосоченото представлява нарушение на трудовата дисциплина по чл. 187,  т. 10 от КТ: „неизпълнение на други трудови задължения, предвидени в закони и други нормативни актове, в правилника за вътрешния трудов ред, в колективния трудов договор или определени при възникване на трудовото правоотношение” и неспазване на раздел IV, чл. 14, ал. 1 от действащия правилник за устройството и дейността на Исторически музей гр. Каварна, съгласно който: „Музеят осигурява  дни и часове за посещение, съобразени със свободното време на различните видове и категории посетители и ги обявява на входа на музейните обекти и на интернет страницата си”, изразяващо се в отзоваване на служители от работните им места в работно време, за да присъстват на оперативка по неизяснени теми, в сградата на исторически музей гр. Каварна, ул. „Черноморска” 1Б, на 10.07.2017 г. от 16:00 ч. до 17:05 ч., по нейно устно разпореждане, без изрично издаване на указание за поставяне на информационна бележка на входовете на музейните обекти за прекъсване в рамките на един час и пет минути от осигурените часове за посещение, като затварянето на туристически обекти „Хамама”, Етнографска къща Нос „Калиакра” е довело до неинформираност, затруднения и поставяне в невъзможност гости и туристи на града да посетят и разгледат горепосочените туристически обекти. В заповедта е вписано още, че за посочените нарушения на осн. чл. 188 от КТ, при спазване изискванията на чл. 189, чл. 193, ал. 1 и чл. 194 от КТ, на ищцата се налага наказание „Забележка”. 

Установи се от събраните в процеса доказателства, че с покана от 11.07.2017 г. от ищцата са изискани обяснения преди налагане на наказанието, на осн. чл. 193, ал. 1 КТ, връчена й на същата дата срещу подпис /л.18-19 от делото/.

В указания й срок ищцата е депозира пред работодателя писмените си обяснения, с които е оспорила вменените й нарушения на трудовата дисциплина. Посочила е, че входът на нос Калиакра не е бил затворен, продължителността на оперативката е била между 15-20 мин., часът на оперативката е бил определен от служителите и съобразен с удобно за тяхната работа време. Посочила е още, че като директор и ръководител на музея няма от кого да иска писмено разрешение за провеждане на оперативка, принципно оперативките се провеждат в работно време, като липсва законово основание същите да се провеждан извън работно време, оперативките са свързани с текущата работа на институцията, като на тях могат да се поставят въпроси, които не е нужно да са предварително определени. Процесната оперативка била проведена в сградата на Исторически музей Каварна – работното място на служителите и директора. Обяснила е още че в исторически музей Каварна не са подавани оплаквания по официален път от туристи и гости на града за невъзможност да посетят посочените в писмото обекти.

От показанията на разпитаните по делото свидетелите С.М., Р.П., Д.Ч.и Г.К.- еднопосочни в тази им част, на 10.07.2017 г. са били уведомени от А.П., за насрочена в 16.00 ч. оперативка, в кабинета на директора, в Историческия музей. Поводът за оперативката, не им бил съобщен, като св.Ч. и св. К. предположили, че е свързана с организираната през деня подписка в подкрепа на директора и нежеланието на част от служителите да се подпишат. В определения час докато служителите се събирали, за да влязат заедно в кабинета на директора, в музея дошли юристите на общината – М.Г. и Р.З., които ги помолили да им предоставят имената си и заеманата от тях длъжност. Около 16.15 ч. всички заедно влезли в кабинета на директора, където им било обяснено, че поводът за оперативката е предстоящата проверка от Министерство на културата, като им били дадени указания за извършване на проверка на фондовете, тяхното почистване и подреждане. От показанията на свидетелите се установява, че на оперативката не е повдиган въпроса и не е разисквано събирането на подписи в подкрепа на директора, освен поставения от свидетелката К. въпрос към директорката „Ама нали щяхте да ни връчите предизвестията? Мисля, че точно моето предизвестие чакам, на този който не се е разписал на подписката”, на който въпрос ищцата отговорила „ На Вас г-жо К. казвала ли съм Ви, че ще Ви връча предизвестие?”.

Установи се още, че през време на оперативката музеят е бил посетен  от гражданин, който първоначално се е информирал в телефонен разговор с директорката за работното време, а впоследствие е бил придружен от уредник за разглеждане на експозициите. Също така двама други посетители са поискали да им бъдат поставени печати в книжките, като са изразили възмущението си от обстоятелството, че през деня не са могли да удостоверят посещението си на нос Калиакра, т.к. отговорникът за обекта не е бил намерен. Двамата посетители са разговаряли с директорката, която им се извинила и им предложила да разгледат „Хамама” и Музея, а юристите на общината им предложи да впишат оплакванията си в нарочната за това книга, но те отказали. Установи се също по безспорен начин, че на процесната оперативка не са присъствали служители от ПАР Калиакра.

Всички свидетели заявиха еднопосочно, че нямат регламентиран график, ден, час и процедура по свикване на оперативки, а те се провеждат при нужда, след разпореждане на директора, с посочване на час и място на провеждането им, без предварително посочване на темата, като обикновено за тях са уведомявани по телефона от служител на музея и най-често от А.П. – така както е сторено и на 10.07.2017 г. Няма установена практика да се поставят указателни бележки за времето на отсъствие и телефони за връзка.

Установи се от представения протокол от 19.07.2017 г., че след извършена проверка на книгите за впечатления на обектите на ИМ Каварна в употреба до 18.07.2017 г., няма извършени вписвания на дата 10.07.2017 г.

По делото е представена длъжностната характеристика за длъжността „Директор” на исторически музей гр.Каварна /л. 97 от делото/, но същата не може да бъде обсъждана като доказателство и въз осн. на нея да бъдат правени правни изводи, т.к. същата не утвърдена по надлежния ред от Кмета на община Каварна.

Съгласно представените длъжностни характеристики за длъжностите „Уредник Етнография, Фондохранител /л.56-61 от делото/ и „Уредник, Фондохранител” /л.65-70 от делото/, в задължение но посочените длъжности е вменено отварянето и затварянето на обектите съгласно утвърденото работно време и организиране на дейностите по подържането и функционирането на същите, както и организирането на туристическата дейност. 

По делото са представени и други писмени доказателства, които поради неотносимостта им конкретния правен спор е безпредметно да бъдат обсъждани. 

Съдът, като обсъди събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, достигна до следните правни изводи:

Съобразно разпределената в процеса доказателствена тежест, по предявения  иск за отмяна на заповедта за налагане на дисциплинарното наказание "Забележка" като незаконосъобразна, в тежест на ищеца е да установи, че е работил по трудово правоотношение с ответника на посочената в исковата молба длъжност, и че с оспорената заповед му е наложено посоченото дисциплинарно наказание. В тежест на ответника е да установи, че дисциплинарното наказание е законосъобразно наложено, а именно: че заповедта е издадена от лице, носител на работодателската власт, респ. на дисциплинарната власт, че същата притежава изискуемите от закона реквизити, че ищецът е извършил посоченото в оспорената заповед нарушение на трудовата дисциплина и че същото е извършено виновно; че тежестта на нарушението съответства на тежестта на наказанието, че процедурата по налагане на дисциплинарното наказание е спазена - че на ищеца са били искани обяснения във връзка с нарушението преди налагане на наказанието, и че наказанието е наложено в предвидените в разпоредбата на чл. 194 от КТ срокове.

По делото е безспорно установено, че работодателят, като носител на дисциплинарна власт, е спазил процедурата по налагането на дисциплинарно наказание. Заповедта е връчена срещу подпис. Ответникът е изпълнил изискванията на чл. 193, ал. 1 от КТ, като е изискал и е приел от служителя дадени писмени обяснения. От ищеца са дадени на 14.07.2017 г. писмени обяснения за нарушенията описано в обжалваната заповед. Макар и спазена процедурата по налагане на дисциплинарно наказание, съдът намира, че писмената заповед, с която е наложено наказание не съдържа всички изискуеми от закона реквизити, а именно - не е посочено кои са разпоредбите, които според работодателя са нарушени, и какво точно нарушение на трудовата дисциплина представлява извършеното от ищцата.

Всяка заповед за налагане на дисциплинарно наказание трябва да отговаря на изискванията на чл. 195 от КТ, предвиждаща определени изисквания към нейното съдържанието. Съгласно посочения текст дисциплинарно наказание се налага от работодателя с мотивирана писмена заповед, която следва да съдържа задължителни реквизити: сведения относно нарушителя, конкретното нарушение, описано с обективните и субективните му признаци, времето на извършване на нарушението, вида на наложеното наказание и правното основание, въз основа на което се налага дисциплинарното наказание. Мотивите са фактически твърдения на работодателя, от които той прави извод за наличието на определен вид нарушение. Тяхното значение е да гарантира работника с възможността да изгради защитата си против дисциплинарната санкция, ако я счита за незаконна. За да е възможно това, нужно е работодателят да посочи конкретните факти, обстоятелства, при които са осъществени, времето на извършването им и всичко друго, което релевира определен дисциплинарен състав по чл. 187 КТ.

Заповедта привидно отговаря на тези изисквания, но при щателен прочит на същата се установява, че не е посочено какво точно нарушение на трудовата дисциплина е извършила ищцата, кое свое задължение не е изпълнила виновно и къде е регламентирано то. Действително посочена е нормата на чл. 187, т. 10 от КТ, която предвижда, че нарушение на трудовата дисциплина е и неизпълнение на други трудови задължения, предвидени в закони и други нормативни актове, в правилника за вътрешния трудов ред, в колективния трудов договор или определени при възникването на трудовото правоотношение. Какви са обаче тези задължения, които се твърди да не е изпълнила ищцата и най-вече къде са регламентирани в заповедта не се упоменава.

Недоказан в процеса остава от страна на ответника-работодател основен компонент, обуславящ правото му да търси отговорност от служителя за нарушение на трудовата дисциплина, а именно: виновно неизпълнение на трудови задължения от страна на ищцата. Задължение на работодателя, преди да наложи дисциплинарно наказание на служителя, в самия процес по налагането му е, не просто да установява извършване на деянието, което впоследствие да определи като нарушение на трудовата дисциплина, но и да установи всички факти и обстоятелства довели до него, и само когато установи, че деянието представлява нарушение на вменени на служителя задължения и е извършено от служителя, да наложи наказание за него. Точно това не е направено от ответника. В случая по никакъв начин работодателят не установи, че описаното в Заповед № 651/25.07.2017 г., представлява неизпълнение на трудови задължения от страна на ищцата.

При така установеното съдът намира, че процесната Заповед се явява незаконосъобразна и като такава следва да бъде отменена, а предявеният иск като доказан по основание следва да се уважи.

С оглед изхода на спора ищецът има право на присъждане на направените по делото разноски, които възлизат на сумата от 700,00 лева - платено адвокатско възнаграждение. Същите следва да се възложат в тежест на ответната страна.

На основание чл. 78, ал. 6 от ГПК, вр. с чл. 3 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК ответникът следва да бъде осъден да заплати в полза на държавата, по бюджета на съдебната власт, по сметка на РС Каварна държавна такса върху уважения иск в размер на 50,00 лева.

Така мотивиран, съдът

 

Р Е Ш И:

 

 ОТМЕНЯ ЗАПОВЕД № 651/25.07.2017 г. на Кмета на Община Каварна, с която на Д.Й.М. - Й., с ЕГН **********, на длъжност Директор на Исторически музей Каварна, е наложено дисциплинарното наказание "ЗАБЕЛЕЖКА", като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА.

ОСЪЖДА ОБЩИНА КАВАРНА, ЕИК 000852697, с адрес гр. Каварна, ул. „Добротица” № 26, представлявана от Кмета Н.С., да заплати на Д.Й.М. – Й., ЕГН **********, с адрес ***, сумата от 700,00 лева /седемстотин лева/ - разноски по делото.

ОСЪЖДА ОБЩИНА КАВАРНА, ЕИК 000852697, с адрес гр. Каварна, ул. „Добротица” № 26, представлявана от Кмета Н.С., да заплати на основание чл. 78, ал. 6 от ГПК, вр. с чл. 3 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, държавна такса в полза на държавата, по бюджета на съдебната власт, по сметка на Каварненски районен съд в размер на 50,00 /петдесет/ лева.

Решението може да бъде обжалвано пред Добрички окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ………………….