ПРОТОКОЛ

гр. Каварна,  05.06.2018 г.

 

Каварненският  районен съд в публично съдебно заседание на пети юни през  две хиляди и осемнадесета година  в състав:

 

        Председател: ВЕСЕЛИНА УЗУНОВА

 

при участието на секретаря: Е.Ш.

и прокурора:                                                   сложи за разглеждане

Гр. д. № 501 по описа за 2017 година,   докладвано от Районния съдия.

След спазване разпоредбите на чл. 142 ал. 1 от ГПК на именното повикване в 10.40 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ П.Д.П. редовно призован не се явява, представлява се от адв. М.В. ***, редовно упълномощена и приета по делото.

ОТВЕТНИКЪТ Д.Я.Й. редовно призована не се явява, представлява се от адв. С.В. от ***, редовно упълномощен и приет по делото.

КОНТРОЛИРАЩА СТРАНА Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Каварна редовно призована не се представлява; Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Аксаково редовно призована не се представлява. Депозирани са социални доклади.

СЪДЪТ изслушва страните относно ход на съдебното заседание.

АДВ. В. – Няма процесуални пречки. Да се даде ход на делото.

АДВ. В. –  Няма пречки. Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ, като взе предвид, че липсват процесуални пречки, страните са редовно призовани, надлежно се представляват от упълномощени представители, не правят възражения по хода на делото и на основание чл. 142 от ГПК

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО ЗАСЕДАНИЕ

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

 

На основание чл. 234, ал. 1 от ГПК СЪДЪТ

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ОДОБРЯВА постигнатата между страните съдебна спогодба намирайки, че не противоречи на закона и на добрите нрави, по силата на която:

Упражняването на родителските права  по отношение на малолетното дете Р. П.Д., ЕГН: **********, се предоставят за упражняване на неговия баща  П.  Д.П., ЕГН: **********.

Упражняването на родителските права  по отношение на малолетното дете И.П.Д., ЕГН: **********, се предоставят за упражняване на неговата майка Д.Я.Й., ЕГН: **********.

         ОПРЕДЕЛЯ местоживеене на малолетното дете Р. П.Д., ЕГН: ********** при своя баща  П.  Д.П., ЕГН: ********** ***.

        ОПРЕДЕЛЯ местоживеене на  малолетното дете И.П.Д., ЕГН: ********** при своята майка Д.Я.Й., ЕГН: ********** ***.

        ОПРЕДЕЛЯ режим на лични контакти на бащата П.  Д.П., ЕГН: ********** *** с малолетното дете И.П.Д., ЕГН: ********** както следва:

- всяка последна седмица от месеца – от 10.00 часа в събота до 17.00 часа в неделя, като бащата ще го взема от дома на майката и ще го връща обратно;

- втората половина от почивните и празнични дни на Коледа и Нова година;

- 30 дни през лятото, когато майката не е в законоустановен отпуск;

- през четните години рождения ден детето ще прекарва с баща си, а нечетните с майка си.

         ОПРЕДЕЛЯ режим на лични контакти на майката Д.Я.Й., ЕГН: ********** *** с малолетното дете Р. П.Д., ЕГН ********** както следва:

- всяка трета седмица от месеца – от 10.00 часа в събота до 17.00 часа в неделя, като майката ще го взема от дома на бащата и ще го връща обратно, когато е в страната;

- първата половина от почивните и празнични дни на Коледа и Нова година;

- 30 дни през лятото, когато бащата не е в законоустановен отпуск;

- през нечетните години рождения ден детето ще прекарва с баща си, а четните с майка си.

ОСЪЖДА П.Д.П., ЕГН: ********** да заплаща месечна издръжка за малолетното дете И.П.Д., ЕГН: ********** в размер на 120.00 (сто и двадесет) лв., чрез неговата майка и законен представител Д.Я.Й., до 10-то число на месеца, ведно със законната лихва за всяка закъсняла или просрочена вноска до настъпване на законни причини за нейното прекратяване или изменяване.

ОСЪЖДА Д.Я.Й., ЕГН: ********** да заплаща месечна издръжка за малолетното дете Р. П.Д., ЕГН: ********** в размер на 120.00 (сто и двадесет) лв., чрез неговия баща и законен представител П.Д.П. до 10-то число на месеца, ведно със законната лихва за всяка закъсняла или просрочена вноска до настъпване на законни причини за нейното прекратяване или изменяване.

Разноските по делото се поемат от страните по равно, а адвокатските хонорари за ангажираните адвокати се поемат от страната, която е упълномощила съответния адвокат.

ОСЪЖДА П.Д.П., ЕГН: ********** да заплати по сметка на Районен съд гр. Каварна сумата 86.40 (осемдесет и шест лева и четиридесет стотинки), представляваща 2% върху три годишните платежи по споразумението за издръжка.

ОСЪЖДА Д.Я.Й., ЕГН: ********** да заплати по сметка на Районен съд гр. Каварна сумата 86.40 (осемдесет и шест лева и четиридесет стотинки), представляваща 2% върху три годишните платежи по споразумението за издръжка.

Настоящата спогодба се състави в три еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и един за Районен съд - Каварна.

ПРЕКРАТЯВА производството по Гр. д. № 501/2017 г. по описа на КРС.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО в частта за одобряване на спогодбата не подлежи на обжалване, а в частта за прекратяване производството по делото подлежи на обжалване в едноседмичен срок пред ДОС, считано от днес.

ЗАСЕДАНИЕТО приключи в 11.10 часа.

ПРОТОКОЛЪТ е изготвен  на 05.06.2018 г.

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

                                                       

 

 

СЕКРЕТАР: