Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

гр. Каварна, 22.10.2018г.

 

В  И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, в публично заседание на втори октомври  две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ВЕСЕЛИНА  УЗУНОВА

 

при секретаря К. Д.  и при участието на районен прокурор Бонка Костадинова-Белчева, като разгледа докладваното от съдията  Гр. д. № 501 по описа за 2018г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е с правно основание чл. 16в, вр. чл. 16б и чл. 16а ЗСП.

Образувано е по молба на Директора на Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Каварна с правно основание чл. 16 в от Закона за социалното подпомагане за настаняване на  Т.Д.Д.,    с ЕГН: ********** в Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост с. Българево, общ. Каварна за срок от три години, считано от датата на влизане в сила на решението. Молбата е обоснована с твърденията, че заболяването на Т.Д.Д., понастоящем на 40 години  „Умерена умствена изостаналост”, /Умерена изостаналост, лека имбецилност/   датира  още от ранна детска възраст и, че същата не поддържа контакт с родственици.  Заболяването й се характеризирало с интелектуално паметов дефицит до степен на умерена умствена изостаналост. Понастоящем Д. се била  адаптирала  към условията на социалната услуга, която ползвала от 29.11.1996 г., където постъпва от  семейна среда. Поради спецификата на заболяването не е посещавала училище. Контактувала с другите ползватели и персонала, нямала нарушение на двигателните функции. Запазени били слух и зрение. Нямала дефицит на речта и не можела да води смислен разговор. Поведението на лицето се характеризирало с проява на неадекватност, неравномерен ход на протичане на мисловния процес, водещо до липса на инициатива и невъзможност за справяне с ежедневни дейности без помощ и напътствия. Понякога имала поведенчески прояви. Не била в състояние  самостоятелно да поддържа личната си хигиена. Рядко била посещавана в специализираната институция. Поставена била под пълно запрещение с решение от 18.10.1996 г. на състав на Окръжен съд гр. Добрич. Органът по настойничество и попечителство при Община Каварна е определил за неин настойник П.Д.А. – нейна сестра, която да се грижи за защита правата и интересите й, както и да я представлява.

В открито съдебно заседание молителят поддържа молбата.

Заинтересованата страна Т.Д.Д. се явява, водена от назначения си настойник. По личното впечатление на решаващия съдебен състав констатира, че с лицето не може да бъде осъществен словесен контакт.

В открито съдебно заседание заинтересованата страна ***– *** на ДПЛУИ с. Българево, общ. Каварна,    моли за уважаване на сезиралата съда молба и настаняване на запретеното лице в предложената институция и че  услугата е най-добрата алтернатива за него.

Заинтересованата страна П.Д. А. (настойник)  моли за уважаване на сезиралата съда молба и настаняване на запретеното лице  в предложената институция, тъй като тя няма да може да се грижи така за него и услугата е най-добрата алтернатива за него.

Контролиращата страна – РП Каварна, представлявана от прокурор Бонка Костадинова изразява становище за уважаване на молбата.

След съвкупна преценка на доказателствата по делото и становищата на страните съдът приема за установено следното от фактическа страна:

С влязло в законна сила решение от 18.10.1996 г. на Окръжен съд град Добрич  лицето  Т.Д.Д. е поставено под пълно запрещение.

Видно от експертно решение  № 0332 от 01.03.2006 г. на ТЕЛК Психични заболявания МБАЛ „Света Марина“ ЕАД гр. Варна на лицето Т.Д.Д. е определена   група пожизнено по диагноза „Умерена умствена изостаналост”, /Умерена изостаналост, лека имбецилност/.

От удостоверение изх. № АО-02-136 от 07.06.2018 г. от Община Каварна се установява, че за настойник на пълно запретеното лице е определен  П.Д.А..

Представено и прието като доказателство по делото е и заявление до директора на дирекция „Социално подпомагане“ за ползване на социални услуги, делегирани от държавата дейност, подадено от настойника на Т.Д.Д.,  с което е отправено искане поставеното под пълно запрещение лице да ползва социалната услуга – настаняване в Дом за пълнолетни хора с умствена изостаналост – с. Българево, общ. Каварна.

От удостоверение изх. № 344/08.06.2018г. е видно, че в досието на лицето няма документи,  относно настаняването му в специализираната институция.  Т.Д.Д. е вписана в Регистъра на настанените лица в ДПЛУИ под № 114 от 29.11.1996 г., от която дата е настанена в специализираната институция.

В становище настойникът П.Д.А. е изразил мнение за настаняване на поставеното под запрещение негово поднадзорно лице в предложената по делото социална институция, тъй като в същата  е осигурен пълноценен и самостоятелен начин на живот в подходяща среда, с възможност за подкрепа и изява от специалистите, които работят там. 

Приобщени към доказателствения материал са и представената по делото оценка на нуждите и потребностите на Т.Д.Д.,   както и индивидуален план за грижи на лицето съобразно изискванията на чл. 16, ал. 5 ЗСП.

Въз основа на изложената фактическа обстановка и съобразявайки становището на страните съдът намира следното от правна страна:

Разпоредбите на чл. 16б и чл. 16в ЗСП регламентират условията и ред за настаняване в специализирани институции и центрове от резидентен тип на пълнолетни лица, поставени под пълно запрещение в случаите, когато липсва подходяща с оглед спецификите на обследваните лица семейна среда, в която те да бъдат адекватно обгрижвани.

От съвкупния анализ на събраните по делото доказателства се установи, че обследваното лице страда от тежки и необратими здравословни проблеми – пожизнено намалена работоспособност  по  диагноза „Умерена умствена изостаналост”, /Умерена изостаналост, лека имбецилност/.

Същото не може да се справя само в ежедневието, тъй като макар да може да контролира физиологичните си нужди, не е в състояние да се грижи за себе си,  нуждае  се   от ежедневен контрол и подкрепа във всички ежедневни битови дейности.  Грубо е ориентирана за време, място и собствена личност. Не назовава името си и не знае на колко години е. Не различава възрастни и деца. Има сестра, с която поддържа добри отношения, но която не може да полага съответните грижи за него.

С оглед събраните по делото доказателства и личните впечатления на съда, придобити по повод проведеното изнесено съдебно заседание, водят до извода, че настаняването на Т.Д.Д. е в неин най-добър интерес. Тя  е пълнолетно лице, постановено под пълно запрещение. Не е  в състояние сама да задоволява базистните си потребности, да организира бита си, не може да разчита на помощ от близки в семейна среда, както и  да взема самостоятелни решения, да разбира свойството и значението на постъпките си и да ги ръководи. В Дом за пълнолетни хора с умствена изостаналост  с. Българево, общ. Каварна се предоставя необходимата жизнена среда, както и индивидуална грижа от съответните специалисти и е изготвен индивидуален план относно грижите, които следва да се полагат за нея.

От гореизложеното следва изводът, че за Т.Д.Д.   е най–подходящо да бъде настанена в Дом за пълнолетни хора с умствена изостаналост с. Българево, общ. Каварна, поради което депозираната молба подлежи на уважаване.

На основание чл. 16в, ал. 7 от ЗСП следва да се определи срок за настаняването, като с оглед данните по делото съдът намира за подходящо той да е три години, считано от влизане в сила на настоящото решение.

Водим от горното, съдът

 

Р Е Ш И:

 

НАСТАНЯВА лицето Т.Д.Д., с ЕГН: ********** в Дом за пълнолетни хора с умствена изостаналост с.Българево, общ.Каварна за срок от три години от влизане в сила на решението на основание чл. 16б и чл. 16в ЗСП.

Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд град Добрич в 7-дневен срок от връчването му на страните.

 

 

 

                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:……………….