Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

гр. Каварна, 22.10.2018г.

 

В  И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, в публично заседание на втори октомври  две хиляди и осемнадесета година, в състав:

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ВЕСЕЛИНА  УЗУНОВА

 

при секретаря К. Д.  и при участието на районен прокурор Бонка Костадинова-Белчева, като разгледа докладваното от съдията  Гр. д. № 502 по описа за 2018г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е с правно основание чл. 16в, вр. чл. 16б и чл. 16а ЗСП.

Образувано е по молба на Директора на Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Каварна с правно основание чл. 16в от Закона за социалното подпомагане, за настаняване на  С.Г.В.,    с ЕГН: ********** в Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост с.Българево, общ.Каварна за срок от три години, считано от датата на влизане в сила на решението. Молбата е обоснована с твърденията, че за заболяването на С.Г.В., понастоящем на 69години  „Нарушение на рефракцията и акомодацията”, /Миопия. Олигофрения имбелицитас/   няма данни от кога датира и, че същият не поддържа контакт с родственици. Заболяването  се характеризира с изоставане на развитието на цялостната психична дейност, преимуществено в интелектуално-мнестичната сфера. Излага още, че понастоящем В. се е адаптирал  към условията на социалната услуга, която ползва от месец март 2012 г., където постъпва от домашна среда по искане на близките му, които не са в състояние да полагат грижи за него. През 1992 г. бил освидетелстван от очна ТЕЛК поради силно намалена острота на зрението и на двете очи. „Олигофрения имбецилност“ е съпътстващо заболяване, отразено в ЕР на ТЕЛК. Контактувал със заобикалящите го други ползватели и персонала на социалната услуга. Разбирал всичко, което му се говори, бил контактен, но речниковият му запас от думи бил беден. Поведението му като цяло се характеризирало със забавени рефлекси и мисловен процес, неустойчиво внимание. Поставен бил под пълно запрещение с решение от 18.12.1995 г. на състав на Окръжен съд гр. Варна. Органът по настойничество и попечителство при Община Каварна е определил за негов настойник Б.Л.Д. – съпруга на брат му, която да се грижи за защита правата и интересите му, както и да го представлява.

В открито съдебно заседание молителят поддържа молбата.

В открито съдебно заседание заинтересованата страна С.Г.В. се явява, воден от назначения си настойник. По личното впечатление на решаващия съдебен състав констатира, че с лицето не може да бъде осъществен словесен контакт. Настойникът счита молбата за основателна, предвид факта, че с лицето е трудна комуникация и нужната от постоянна грижа.

Заинтересованата страна ***– *** на ДПЛУИ с. Българево, общ. Каварна,    моли за уважаване на сезиралата съда молба и настаняване на запретеното лице в предложената институция и че  услугата е най-добрата алтернатива за него.

В открито съдебно заседание заинтересованата страна Б.Л.Д. (настойник)  моли за уважаване на сезиралата съда молба и настаняването на запретеното лице  в предложената институция, тъй като    услугата е най-добрата алтернатива за него.

В открито съдебно заседание прокурор Бонка Костадинова изразява становище за уважаване на молбата.

След съвкупна преценка на доказателствата по делото и становищата на страните съдът приема за установено следното от фактическа страна:

С влязло в законна сила решение  от 18.12.1995 г. на Окръжен съд град Варна  лицето  С.Г.В. е поставено под пълно запрещение.

Видно от експертно решение  № 0139 от 27.01.1992 г. на ТЕЛК Специализирана очна гр. Варна на лицето С.Г.В. е определена  втора  група пожизнено по диагноза „Нарушение на рефракцията и акомодацията”, /Миопия. Олигофрения имбецилитас/.

От удостоверение изх. № АО-02-24 от 24.01.2018 г. от Община Каварна се установява, че за настойник на пълно запретеното лице е определен  Б.Л.Д..

Представено и прието като доказателство по делото е и заявление до директора на дирекция „Социално подпомагане“ за ползване на социални услуги, делегирани от държавата дейност, подадено от настойника на С.Г.В.,  с което е отправено искане поставеното под пълно запрещение лице да ползва социалната услуга – настаняване в Дом за пълнолетни хора с умствена изостаналост – с. Българево, общ. Каварна.

По делото е представена и приета като доказателство заповед № 94СС/0005 от 05.03.2012 г. на Дирекция „Социално подпомагане“ гр.Каварна относно настаняване на С.Г.В. ***.

В становище настойникът Б.Л.Д. е изразил мнение за настаняване на поставеното под запрещение негово поднадзорно лице в предложената по делото социална институция, тъй като в същата  е осигурен пълноценен и самостоятелен начин на живот в подходяща среда, с възможност за подкрепа и изява от специалистите, които работят там. 

Приобщени към доказателствения материал са и представената по делото оценка на нуждите и потребностите на С.Г.В.,   както и индивидуален план за грижи на лицето съобразно изискванията на чл. 16, ал. 5 ЗСП.

Въз основа на изложената фактическа обстановка и съобразявайки становището на страните съдът намира следното от правна страна:

Разпоредбите на чл. 16б и чл. 16в ЗСП регламентират условията и ред за настаняване в специализирани институции и центрове от резидентен тип на пълнолетни лица, поставени под пълно запрещение в случаите, когато липсва подходяща с оглед спецификите на обследваните лица семейна среда, в която те да бъдат адекватно обгрижвани.

От съвкупния анализ на събраните по делото доказателства се установи, че обследваното лице страда от тежки и необратими здравословни проблеми – втора  група пожизнено намалена работоспособност  по  диагноза „Нарушение на рефракцията и акомодацията”, /Миопия. Олигофрения имбецилитас/.

Същото не може да се справя само в ежедневието, тъй като макар да може да контролира физиологичните си нужди, не е в състояние да се грижи за себе си,  нуждае  се   от ежедневен контрол и подкрепа във всички ежедневни битови дейности.  Не е ориентиран за време, местоположение и собствена личност. Няма близки, на които да разчита и които могат да полагат съответните грижи за него.

С оглед събраните по делото доказателства и личните впечатления на съда, придобити по повод проведеното изнесено съдебно заседание, водят до извода, че настаняването на С.Г.В. е в негов най-добър интерес. Той  е пълнолетно лице, постановено под пълно запрещение. Не е  в състояние сам да задоволява базистните си потребности, да организира бита си, не може да разчита на помощ от близки в семейна среда, както и  да взема самостоятелни решения, да разбира свойството и значението на постъпките си и да ги ръководи. В Дом за пълнолетни хора с умствена изостаналост  с. Българево, общ. Каварна се предоставя необходимата жизнена среда, както и индивидуална грижа от съответните специалисти и е изготвен индивидуален план относно грижите, които следва да се полагат за него.

От гореизложеното следва изводът, че за  С.Г.В. е най–подходящо да бъде настанена в Дом за пълнолетни хора с умствена изостаналост с. Българево, общ. Каварна, поради което депозираната молба подлежи на уважаване.

На основание чл. 16в, ал. 7 от ЗСП следва да се определи срок за настаняването, като с оглед данните по делото съдът намира за подходящо той да е три години, считано от влизане в сила на настоящото решение.

Водим от горното, съдът

 

Р  Е  Ш  И:

 

НАСТАНЯВА лицето  С.Г.В., с ЕГН: ********** в Дом за пълнолетни хора с умствена изостаналост с.Българево, общ.Каварна за срок от три години от влизане в сила на решението на основание чл. 16б и чл. 16в ЗСП.

Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд град Добрич в 7-дневен срок от връчването му на страните.

 

 

 

 

                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:……………….