Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

 

Гр.Каварна, 09.03.2018г.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

Каварненски районен съд, в открито съдебно заседание на осми февруари, през две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛИНА УЗУНОВА

 

при секретаря Е.Ш., като разгледа докладваното от съдията Гр.д. №503/2017г. по описа на КРС, и за да се произнесе съдът взе предвид следното:

 

 Производството е за делба на съсобствен недвижим имот във фазата по допускането със страни: ищци – Г.Г.С. с ЕГН ********** *** и Л.Г.Д. с ЕГН ********** ***, представлявани от адв.М.В. *** и ответници  Д.Д.Я. с ЕГН ********** *** и Е.Д.К. с ЕГН ********** ***.

В молбата си ищците твърдят, че заедно с ответниците са съсобственици по наследство, останало от Д.Я.Д., б.ж. на гр.Варна, починал на ***. на нива в землището на с.***, общ.Шабла, с площ от 91.165 дка по нотариален акт , а по скица 91176 кв.м., имот с идентификатор ***, при съседи: ***; ***; ***; ***; ***; ***; ***; ***; ***; ***.  Посочват, че нивата била възстановена от ПК Шабла с Решение №0445/27.08.1993г. на наследниците на Д.Я.Д.. След възстановяването ответниците – лели на ищците се снабдили с нотариален акт, в който ищците не фигурирали. По-късно, през 2017г. с нотариален акт за поправка на предходния акт и те били включени като наследници на общия наследодател.

Твърдят още, че изготвили проект за делба и поканили ответниците при нотариус за доброволно уреждане на спора, но на поканата се отзовала само Е.К. и не успели да постигнат доброволно уреждане на взаимоотношенията си.

Молят съда да допусне делба на сочения имот при квоти - 1/3 ид.ч. за ищците, т.е за всяка една по 1/6 ид.ч. и по 1/3 ид.ч. за всяка от ответниците.

В с.з. ищците чрез проц.представител адв.М.В. поддържат исковата молба и молят за допускане на делбата.

Ответника Д.Д.Я. е депозирала писмен отговор по реда на чл.131 от ГПК. С него счита иска за делба на съсобствения имот за недопустим и неоснователен. Посочва, че ищците не се явявали наследници на Г.Я.Д., т.к. не били негови рождени дъщери. Твърди, че Г., който бил син на общия наследодател бил недееспособен и поради това не е могъл да припознае децата за свои.

Моли съда да отхвърли иска за делба, а в отношение на евентуалност при сочени в отговора квоти.

В с.з. ответницата се явява лично и с упълномощен адв.И.И.. Същия обаче счита иска за основателен.

Ответника Е.Д.К. в писмения отговор посочва, че квотите на страните били различни от сочените в исковата молба, тъй като съпругата на Д.Я.– Л.А.била починала след него – *** Оспорва констатациите в нотариалния акт за поправка на нотариален акт, приложен към исковата молба. Моли съда да допусне делба при сочените от нея квоти. В с.з. не се явява и не се представлява.

Съдът след преценка на събраните по делото доказателства, намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Установява се от представеното Удостоверение за наследници, изх.№65088/02.08.2017г. на Община Варна, район „Одесос“, на Д.Я.Д., починала на ***., че страните са негови наследници, като ищците са дъщери на починалия му син Г., а ответниците са негови дъщери.

Съгласно нотариален акт за собственост на недвижим имот, възстановен по ЗСПЗЗ №***, том **, дело №***на КвРС и нотариален акт за поправка на нотариален акт за собственост на недвижим имот, възстановен  по ЗСПЗЗ страните, като наследници на Д.Я.Д.  са признати за собственици  на нива в местността „***“ с площ от 91.165 дка, трета категория, съставляващ парцел №*** по плана за земеразделяне на с.***, общ.Шабла, а по скица с площ от 91176 кв.м., имот с идентификатор ***, при съседи: ***; ***; ***; ***; ***; ***; ***; ***; ***; ***.

От нотариалната покана отправена до ответниците е видно, че ищците са правили опити да постигнат доброволно уреждане на спора и да поделят наследствения имот.

От решение №2757/26.05.2014г на РС Варна се установява, че страните са водили сходен спор, но за имоти находящи се на територията на Варненския районен съд.

От двете декларации представени в с.з. от проц.представител на ищците е видно, че ищците са припознати от прекия наследник и син на общия наследодател Г. Д.Я..

При така установената фактическа обстановка съдът счита иска за делба за допустим и за основателен. Безспорно в процеса се доказа, че страните са наследници на общия наследодател Д.Я.Д., като ищците са дъщери на сина му Г., а ответниците са негови дъщери. Горното обосновава основателност на молбата за делба, като съдът следва да я допусне при следните квоти: за Г.Г.С. – 1/6 ид.ч.; за Л.Г.Д. – 1/6 ид.ч., за Д.Д.Я. – 2/6 ид.ч. и за Е.Д.К. – 2/6 ид.ч.

Водим от гореизложеното, съдът

 

Р  Е  Ш  И :

 

ДОПУСКА съдебна делба между  Г.Г.С. с ЕГН ********** ***, Л.Г.Д. с ЕГН ********** ***, представлявани от адв.М.В. ***,  Д.Д.Я. с ЕГН ********** *** и Е.Д.К. с ЕГН ********** ***, на следния недвижим имот:  поземлен имот с идентификатор ***  по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-23/30.03.2006г. на ИД на АГКК с адрес на имота с.***, общ.Шабла, местността „***“, с площ от 91176 кв.м. по скица, а по нотариален акт  с площ от 91.165 дка., с начин на трайно предназначение на територията – земеделска, с начин на трайно ползване – нива, с номер по предходен план ***, при съседи: ***; ***; ***; ***; ***; ***; ***; ***; ***; ***, при делбени квоти – за Г.Г.С. – 1/6 ид.ч.; за Л.Г.Д. – 1/6 ид.ч., за Д.Д.Я. – 2/6 ид.ч. и за Е.Д.К. – 2/6 ид.ч.

Решението може да се обжалва пред Окръжен съд Добрич в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

 

 

                                                    РАЙОНЕН  СЪДИЯ:…………………….