Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

гр. Каварна, 22.10.2018г.

 

В  И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, в публично заседание на втори октомври  две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ВЕСЕЛИНА  УЗУНОВА

 

при секретаря К. Д.  и при участието на районен прокурор Бонка Костадинова-Белчева, като разгледа докладваното от съдията  Гр. д. № 504 по описа за 2018г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е с правно основание чл. 16в, вр. чл. 16б и чл. 16а ЗСП.

Образувано е по молба на Директора на Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Каварна с правно основание чл. 16 в от Закона за социалното подпомагане за настаняване на  С.Д.Н.,    с ЕГН: ********** в Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост с.Българево, общ.Каварна за срок от три години, считано от датата на влизане в сила на решението. Молбата е обоснована с твърденията, че заболяването на С.Д.Н., понастоящем на 49 години  „Друга уточнена олигофрения”, /Имбецилност средна степен – торпиден вариант/   датира  още от ранна детска възраст и, че същата рядко е посещавана в специализираната институция от близките си.  Заболяването й се характеризирало с интелектуално паметов дефицит до средно степенна имбецилност в торпиден вариант. Понастоящем Н. се била адаптирала  към условията на социалната услуга, която ползвала от 22.04.1987 г., като от раждането си е била настанявана в социални домове. Контактувала  с другите ползватели и персонала. Разбирала всичко, което й се говори, но разполагала с беден речников запас на думи. Включвала се в терапевтичните занимания. Нямала нарушение на двигателните функции. Запазени били слух и зрение. Не била ориентирана за време, място и собствена личност.  Знаела само първото си име. Вниманието й било неустойчиво. Поведението на лицето се характеризирало с проява на неадекватност, неравномерен ход на протичане на мисловния процес, водещо до липса на инициатива и невъзможност за справяне с елементарни дейности без помощ и напътствия. Нямала поведенчески проблеми. Не била в състояние самостоятелно  да поддържа лична си хигиена. Нуждаела се от ежедневен контрол и подкрепа във всички ежедневни битови дейности. Разпознавала другите потребители, различавала възрастни и деца. Поставена била под пълно запрещение с Решение от 22.04.1998 г. на състав на Окръжен съд гр.Варна. Органът по настойничество и попечителство при Община Каварна е определил за неин настойник Д.Д.М. – нейна ***, която да се грижи за защита правата и интересите й, както и да я представлява.

В открито съдебно заседание молителят поддържа молабта.

В открито съдебно заседание заинтересованата страна С.Д.Н. се явява, водена от назначения си настойник. По личното впечатление на решаващия съдебен състав констатира, че с лицето може да бъде осъществен словесен контакт. Н. заявява, че се чувства добре в дома. Добре се грижат за нея. *** й идва да я вижда.

Заинтересованата страна ***– *** на ДПЛУИ с. Българево, общ. Каварна,    моли за уважаване на сезиралата съда молба и настаняване на запретеното лице в предложената институция и че  услугата е най-добрата алтернатива за него.

В открито съдебно заседание заинтересованата страна Д.Д.М. (настойник)  моли за уважаване на сезиралата съда молба и настаняване на запретеното лице  в предложената институция, тъй като тя няма да може да се грижи така за него и услугата е най-добрата алтернатива за него.

Районна прокуратура Каварна, представлявана от прокурор Бонка Костадинова изразява становище за уважаване на молбата.

След съвкупна преценка на доказателствата по делото и становищата на страните съдът приема за установено следното от фактическа страна:

С влязло в законна сила решение от 22.04.1998 г. на Окръжен съд град Варна  лицето  С.Д.Н. е поставено под пълно запрещение.

Видно от експертно решение  № 0200 от 07.02.1989 г. на ТЕЛК Специализирана психиатрия гр. Варна на лицето С.Д.Н. е определена  първа група с чужда помощ пожизнено по диагноза „Друга уточнена олигофрения”, /Имбецилност средна степен – торпиден вариант/.

От удостоверение изх. № АО-02-125 от 14.02.2018 г. от Община Каварна се установява, че за настойник на пълно запретеното лице е определен  Д.Д.М..

Представено и прието като доказателство по делото е и заявление до директора на дирекция „Социално подпомагане“ за ползване на социални услуги, делегирани от държавата дейност, подадено от настойника на С.Д.Н.,  с което е отправено искане поставеното под пълно запрещение лице да ползва социалната услуга – настаняване в Дом за пълнолетни хора с умствена изостаналост – с. Българево, общ. Каварна.

От удостоверение изх. № 343/06.06.2018г. е видно, че в досието на лицето няма документи,  относно настаняването му в специализираната институция.  С.Д.Н. е вписана в Регистъра на настанените лица в ДПЛУИ под № 39 от 22.04.1987 г., от която дата е настанена в специализираната институция.

В становище настойникът Д.Д.Н. е изразил мнение за настаняване на поставеното под запрещение негово поднадзорно лице в предложената по делото социална институция, тъй като в същата  е осигурен пълноценен и самостоятелен начин на живот в подходяща среда, с възможност за подкрепа и изява от специалистите, които работят там. 

Приобщени към доказателствения материал са и представената по делото оценка на нуждите и потребностите на С.Д.Н.,   както и индивидуален план за грижи на лицето съобразно изискванията на чл. 16, ал. 5 ЗСП.

Въз основа на изложената фактическа обстановка и съобразявайки становището на страните съдът намира следното от правна страна:

Разпоредбите на чл. 16б и чл. 16в ЗСП регламентират условията и ред за настаняване в специализирани институции и центрове от резидентен тип на пълнолетни лица, поставени под пълно запрещение в случаите, когато липсва подходяща с оглед спецификите на обследваните лица семейна среда, в която те да бъдат адекватно обгрижвани.

От съвкупния анализ на събраните по делото доказателства се установи, че обследваното лице страда от тежки и необратими здравословни проблеми – пожизнено намалена работоспособност  по  диагноза „Друга уточнена олигофрения”, /Имбецилност средна степен – торпиден вариант/.

Същото не може да се справя само в ежедневието, тъй като макар да може да контролира физиологичните си нужди, не е в състояние да се грижи за себе си,  нуждае  се   от ежедневен контрол и подкрепа във всички ежедневни битови дейности.  Лицето не е  ориентирано за време и   местоположение, за сезони. Назовава първото си име, но не знае на колко години е. Има ***, с която поддържа добри отношения, но която не може да полага съответните грижи за него. Няма близки, на които да разчита и които да могат да полагат съответните грижи.

С оглед събраните по делото доказателства и личните впечатления на съда, придобити по повод проведеното изнесено съдебно заседание, водят до извода, че настаняването на С.Д.Н. е в неин най-добър интерес. Тя  е пълнолетно лице, постановено под пълно запрещение. Не е  в състояние сама да задоволява базистните си потребности, да организира бита си, не може да разчита на помощ от близки в семейна среда, както и  да взема самостоятелни решения, да разбира свойството и значението на постъпките си и да ги ръководи. В Дом за пълнолетни хора с умствена изостаналост  с. Българево, общ. Каварна се предоставя необходимата жизнена среда, както и индивидуална грижа от съответните специалисти и е изготвен индивидуален план относно грижите, които следва да се полагат за нея.

От гореизложеното следва изводът, че за С.Д.Н.   е най–подходящо да бъде настанена в Дом за пълнолетни хора с умствена изостаналост с. Българево, общ. Каварна, поради което депозираната молба подлежи на уважаване.

На основание чл. 16в, ал. 7 от ЗСП следва да се определи срок за настаняването, като с оглед данните по делото съдът намира за подходящо той да е три години, считано от влизане в сила на настоящото решение.

Водим от горното, съдът

 

Р Е Ш И:

 

НАСТАНЯВА лицето С.Д.Н., с ЕГН: ********** в Дом за пълнолетни хора с умствена изостаналост с.Българево, общ.Каварна за срок от три години от влизане в сила на решението на основание чл. 16б и чл. 16в ЗСП.

Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд град Добрич в 7-дневен срок от връчването му на страните.

 

 

  

                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:……………….