Р   Е  Ш  Е  Н   И   Е

Гр.Каварна, 17.05.2018г.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

КАВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД в закрито съдебно заседание на седемнадесети май, през две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛИНА  УЗУНОВ А

 

като разгледа докладваното от съдията гр.д. №506/2017г. по описа на КРС и за да се произнесе взе предвид следното:

         Производството е по чл.247 от ГПК, за поправка на очевидна фактическа грешка в Решение №21/09.03.2018г. на КвРС по Гр.д.№ 506/2017г. по описа на същия съд.

Постъпила е молба от адв.А.А., пълномощник на И.Т.Т. – ищец в производството, с която иска по реда на чл.247 от ГПК да бъде поправен диспозитивът на решението, в частта в която съдът пропуснал да впише номерът на досъдебното производство, както и данни за двете съдебни производства на наказателното дело – номер на съдебните актове, с които ищецът бил оправдан. Отделно от това сочи, че съдът не посочил в диспозитива съставът на престъплението, за което било повдигнато обвинение и проведено наказателно производство. Като мотив на молбата за поправка посочва и, че в диспозитива било изписано чл.2 ,л.1, т.3 от ЗДОВОД, което не съответствало на нито един действащ нормативен акт. Твърди, че горното създавало затруднения на молителя с оглед възможността за адекватна защита на страната в процеса.

          Ответникът е уведомен за постъпилата молба, като в законоустановения срок не е депозирал писмено становище. 

Съдът като разгледа гражданско дело №506/2017г., постановеното Решение №21/09.03.2018г. и взе в предвид депозираната от адв.А.А. молба,  намира, че искането за поправка на очевидна фактическа грешка в решението е ОСНОВАТЕЛНО.  

          В случай съдът поради грешка на лист 6 /шести/, ред 8 /осми/ е изписал чл.2, ал.1, т.3 от ЗДОВОД, което следва да се чете „ЗОДОВ“,  а относно пропуска да впише досъдебното производство и номерата на първоинстанционното наказателно и въззивно производство и номерата на техните решения съдът счита, че за по голяма прецизност следва да изпише нов диспозитив, който да съответства на направеното искане от ищеца, както и да не създава затруднение и объркване на страната относно нейната защита.

         Мотивиран по изложените по-горе обстоятелства, КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД

 

Р Е Ш И :

 

         ДОПУСКА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА В ДИСПОЗИТИВА НА РЕШЕНИЕ №21/09.03.2018г., който да се чете в следния смисъл:

ОСЪЖДА на основание чл.2, ал.1, т.3 от ЗОДОВ Прокуратурата на Република България, с адрес: гр.София, бул.“Витоша“, №2, ДА ЗАПЛАТИ на И.Т.Т. с ЕГН **********, с настоящ адрес: *** и съдебен адрес:***, адв.А.А. сумата от 2 000/две хиляди/ лева, представляваща неимуществени вреди, по повдигнато обвинение по досъдебно производство №20/2016г. по описа на РУ Каварна, за извършено престъпление по чл.346б, вр. с чл.20, ал.2, вр. с чл.26, ал.1, вр. с чл.18, ал.1 от НК, за което ищеца е оправдан с влязла в законна сила Присъда №2/27.01.2017г. по НОХД №209/2016г. по описа на РС Каварна, потвърдена с Решение №30/31.05.2017г. на Окръжен съд Добрич по ВНОХД №79/2017г. по описа на с.с., ведно със законната лихва върху сумата, считано от датата на влизане в сила на оправдателната присъда – 31.05.2017г., до окончателното изплащане на дължимата сума, като ОТХВЪРЛЯ иска за горницата до претендирания размер от 15 000 /петнадесет хиляди/ лева като неоснователен.

ОТХВЪРЛЯ искът на И.Т.Т. с ЕГН **********, с настоящ адрес: *** и съдебен адрес:***, адв.А.А. ***, срещу Прокуратурата на Република България с адрес: гр.София, бул.Витоша“, №2, на основание чл.2, ал.1, т.3 от ЗОДОВ, за заплащане на сумата от 2 500 /две хиляди и петстотин/ лева имуществени вреди – адвокатски възнаграждения във връзка с воденото досъдебно производство №20/2016г. по описа на РУ Каварна и съдебни производства по НОХД №209/2016г. по описа на РС Каварна и ВНОХД №79/2017г. по описа на Окръжен съд Добрич, ведно със законната лихва, считано от датата на подаване на исковата молба – 14.08.2017г. до окончателното изплащане на сумата , като неоснователен.

Решението в частта за разноските не се променя.

Решението за поправка на очевидна фактическа грешка е неразделна част от Решение №21/09.03.2018г. на КвРС.

          Решението за допълване  може да се обжалва пред Добрички окръжен съд в двуседмичен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено.

 

                                              РАЙОНЕН СЪДИЯ:…………………