О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

         КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, в закрито заседание на петнадесети август, през две хиляди и седемнадесета  година в състав:

 

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: ВЕСЕЛИНА  УЗУНОВА

 

като обсъди Ч.Гр.Д №508/2017г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производство по чл.52 и сл. от Закона за наследството.

Образувано е въз основа на подадено заявление от К.С.Г. с ЕГН  **********, притежаваща л.к. №643461953, изд. на 09.12.2011г. от МВР Добрич, с постоянен адрес:***, с което е заявила, че като наследник на баща си С.А.Д.,***, починала на 20.11.2014г. се отказва от оставеното от него наследство. Моли отказът й да бъде вписан в съответния регистър при съда по реда на чл.49, ал.1 от ЗН и да й бъде издадено удостоверение за направения и вписан отказ.

Съдът, след преценка на изложеното в заявлението и приложените към него писмени доказателства, приема следното:

Със смъртта на наследодателя наследниците придобиват възможността да приемат новооткритото наследство. Ако приемат наследството те ще придобият правата и съответно ще встъпят в задълженията на своя наследодател.

Законът позволява на наследниците да направят и отказ от наследството. По своята същност отказът от наследство е едностранно волеизявление на лице, притежаващо качеството наследник, с което то губи облагите и се освобождава от тежестите, с които е обременена една наследствена маса. По тази причина отказът от наследство е формален и изричен акт, който следва да бъде облечен в писмена форма за действителност и да бъде извършен пред съдия, в чийто район е открито наследството. Съгласно чл.52, във връзка с чл.49, ал.1 от Закона за наследството, заявлението за отказ подлежи на вписване в особена книга за приеманията и отказите от наследство, която се води в районните съдилища.

От представеното по делото Удостоверение за наследници, изх.№АО-11-429/14.08.2017г. издадено  от Община Каварна, се установява, че молителя К.С.Г. е наследник по закон – дъщеря на починалия. Съдът намира, че е спазена задължителната форма на отказа от наследство – писмена, като отказът е подписан от молителя.

Предвид изложеното и на основание чл.52 във вр. с чл.49 ал.1 от ЗН, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ДА  СЕ ВПИШЕ  в особената книга на Районен съд гр.Каварна, направения от К.С.Г. с ЕГН  **********,*** №16, отказ от наследството, оставеното от покойния й баща С.А.Д.,***, починала на 20.11.2014г.

ДА СЕ ИЗДАДЕ на молителя удостоверение за вписания отказ от наследството.

Определението не подлежи на обжалване. 

 

 

 

 

 

 

                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ:…………………