ПРОТОКОЛ

                                                Гр. Каварна, 06.12.2018 г.

 

Каварненски  районен съд, в публично съдебно заседание на шести декември през две хиляди и осемнадесета  година  в състав:

 

        Председател: ВЕСЕЛИНА УЗУНОВА

                                        Съд. заседатели:

 

при участието на секретар: Е.Ш.

и прокурора:                                                       сложи за разглеждане

Гр. д. № 508 по описа за 2018  година,   докладвано от Районния съдия.

След спазване разпоредбите на чл. 142 ал. 1 от ГПК на именното повикване в 14.00 часа се явиха:

 

ИЩЦОВАТА СТРАНА Гаранционен фонд гр. София редовно призована се представлява от адв. Л.В. - Т. ***, редовно упълномощена и приета по делото.

ОТВЕТНИКЪТ Й.Н.Р. редовно призована се явява лично.

СЪДЪТ запитва страните относно хода на съдебното заседание.

АДВ. В. – Т. – Няма пречки. Да се даде ход на делото.

ОТВЕТНИКЪТ Й.Р. – Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ, като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за  даване ход на делото и на основание чл.142 от ГПК

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО В ДНЕШНОТО СЪДЕБНО ЗАСЕДАНИЕ

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

На основание чл. 234, ал. 1 от ГПК СЪДЪТ

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОДОБРЯВА постигнатата между страните съдебна спогодба намирайки, че не противоречи на закона и морала, по силата на която Й.Н.Р., ЕГН: **********, с адрес ***, моб. тел. ***в качеството си на ответник по Гр. д. № 508/2018 г. по описа на Районен съд гр. Каварна признава вземанията на ГАРАНЦИОНЕН ФОНД гр. София, ул. „Граф Игнатиев“ № 2, ет. 4, представляван  от Борислав Михайлов – Изпълнителен директор и Председател на УС на ГФ и Стефан Стоилков –Изпълнителен директор, чрез адв. Л.В. – Т. ***, съдебен адрес ***, стая ***, моб. тел ***по смисъла на чл. 116, б. „а“ от ЗЗД и се задължава да възстанови на същия по щета № 11-0235/2013  г. сумата в размер на    1 263.86 /хиляда двеста шестдесет и три лева осемдесет и шест стотинки/ лв., от които главница 1 167.17 /хиляда сто шестдесет и седем лева и седемнадесет стотинки/ лв., 46.69 /четиридесет и шест лева шестдесет и девет стотинки/ лв. законна лихва от датата на завеждане на иска до 15.11.2018 г. и 25.00 /двадесет и пет/ лв. - ½ съдебна такса за завеждане на иска 50.00 /петдесет лева/ лв., /останалата ½ ще бъде възстановена от съда след одобряване на спогодбата/, при следните условия:

2.  Сумата  1 263.86 /хиляда двеста шестдесет и три лева осемдесет и шест стотинки/ лв.  ще бъде възстановявана при разсрочено плащане, както следва:

Първа вноска в размер на   50.00 /петдесет/ лв.  до  11.12.2018 г. се превежда по сметка на Гаранционен фонд - гр. София в 5-дневен срок от подписване на настоящото споразумение.

Останалата част от задължението в размер на  1 213.86 /хиляда двеста и тринадесет лева осемдесет и шест стотинки/ лв. се разсрочва на  12   месечни вноски, от които 6 вноски - всяка в размер на 50.00 /петдесет  лева/ лв., 5 вноски по 160.00 /сто и шестдесет/ лв.  и последна 12-та вноска в размер на 113.86 /сто и тринадесет лева осемдесет и шест стотинки/ лв., считано от  01.01.2019 г. до 30.12.2019 г., като се превеждат по сметка на Гаранционен фонд до 25 –то число на всеки от месеците.

Банковата сметка на Гаранционен фонд в УНИ КРЕДИТ БУЛБАНК е :

IBAN  - ***Банков идентификационен код /SWIFT BIC/ *** - UNCRBG

3. Всички искания  или съобщения между страните  във връзка с тази спогодба  или по повод прилагането й се извършват писмено на адреса, посочен  в спогодбата. Страната, която е променила временно или постоянно адреса си е длъжна в срок не по- късно от 7 /седем / дни писмено да уведоми другата страна, като посочи нов адрес за кореспонденция.

4. В случай на неизпълнение на спогодбата,  задължението подлежи на принудително изпълнение по реда на ГПК.

 

С оглед заявеното желание за възстановяване на ½ от внесената държавната такса от ищцовата страна СЪДЪТ

 

                              О П Р Е Д Е Л И:

 

На основание чл. 78 ал. 9 от ГПК ДА СЕ ВЪЗСТАНОВИ сумата от 25.00 /двадесет и пет/ лв. на ищцовата страна „ГАРАНЦИОНЕН ФОНД” гр. София по сметка IBAN  - ***, Банков идентификационен код /SWIFT BIC/ *** - UNCRBG в УНИ КРЕДИТ БУЛБАНК.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по Гр. д. № 508/2018 г. по описа на Районен съд гр. Каварна.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО в частта на постигнатата спогодба не подлежи на обжалване, а по отношение на прекратяване на делото в едноседмичен срок, считано от днес пред ДОС.

ЗАСЕДАНИЕТО приключи в 14.30 часа.

ПРОТОКОЛЪТ е изготвен в съдебно заседание на 06.12.2018 г.

 

 

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

                                                СЕКРЕТАР: