О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД в закрито заседание проведено на двадесет и трети март през двехиляди и шестнадесета година в състав

 

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ: ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА

 

като обсъди Гр.Д №509  по описа за 2015 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Гражданско дело №509/2015г. е образувано на основание искова молба вх.№3633/03.12.2015г., подадена от Г.А.Р., чрез пълномощника му адв.С.Г. САК, срещу А.А.Б., Т.А. Б., Д.С.К., Ж.С.Б., Д.К.Р. и И.К.В., с която е предявен иск за делба на съсобствени недвижими имоти останали в наследство от А. С.Б.,***, черпещ правно основание в разпоредбата на чл.34 ЗС и чл.69 и сл. ЗН.

Предвид констатираните от съда нередовности на молбата, с която е сезиран, с разпореждане №1429 от 10.12.2015г. производството по делото е оставено без движение, като на ищеца са дадени подробни указания за тяхното отстраняване.

С молба от 13.01.2016. процесуалният представител на ищеца е отстранил част от нередовностите, като за останалите е поискал продължаване на срока за изпълнение  на указанията.

С Разпореждане от 18.01.2016г. съдът на осн. чл.63, ал.1 ГПК е продължил с един месец срока за отстраняване на нередовностите по т.2 и т.7 от разпореждане №1429/10.12.2015г.

До изтичане на новоопределения срок за отстраняване нередовностите на исковата молба, не е последвало изпълнение на съдебните указания, такова не е последвало и до настоящия момент, като ищецът не е сезирал съда и с ново искане за продължаване на определения му срок, съобразно изискването на чл.63, ал.1 от ГПК.

Съдът намира, че поведението на ищеца, изразяващо се в неизпълнение на съдебните указания, влече порок на молбата, проявяващ се в ненадлежно сезиране на съда и обуславящ недопустимост на учреденото въз основа на нея производство, поради което същото подлежи на прекратяване. Предвид така констатираната нередовност на исковата молба, с която е сезиран и редовно проведената процедура по чл.129, ал.2 от ГПК, соченото неизпълнение на съдебните указания за привеждането й в съответствие с изискванията на процесуалния закон съставлява основание за прекратяване на производството по делото.

Мотивиран от така изложените съображения и на основание чл.129, ал.3 от ГПК, съдът:

О П Р Е Д Е Л И :

           

ПРЕКРАТЯВА производството по Гр.д.№509 по описа за 2015г. на Каварненски районен съд образувано по молба на Г.А.Р., чрез пълномощника му адв.С.Г. САК, срещу А.А.Б., Т.А. Б., Д.С.К., Ж.С.Б., Д.К.Р. и И.К.В., с която е предявен иск за делба на съсобствени недвижими имоти останали в наследство от А. С.Б.,***, черпещ правно основание в разпоредбата на чл.34 ЗС и чл.69 и сл. ЗН.

ВРЪЩА на Г.А.Р., чрез пълномощника му адв.С.Г. САК, с адрес ***, офис*, искова молбата вх.№3633/03.12.2015год.

Определението подлежи на обжалва с частна жалба пред Добрички окръжен съд в едноседмичен срок от съобщаването му на ищеца.

 

 

                                                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ:........................