О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Каварненски районен съд в закрито съдебно заседание на двадесети януари, през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ВЕСЕЛИНА УЗУНОВА

 

като разгледа докладваното от съдията Гр.д. №51/2015г. по описа на КРС, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по чл.232 от ГПК.

Гражданско дело №51/2015г. е образувано по молба с вх.№521/23.02.2015г., подадена от А.П.Н. с ЕГН ********** и Й.Н.Й. с ЕГН **********, срещу И.Н.К. с ЕГН ********** и Г.Н.К. с ЕГН **********. Предявеният иск е по чл.188 и чл.190 от ЗЗД.

На 14.11.2016г. е постъпила молба от ищците с която молят съда да прекрати производството по делото, тъй като са постигнали споразумение с ответниците. С допълнителна молба уточняват, че оттеглят иска си спрямо Г.К. и И.К.. Постъпили са писмени молби – съгласия и от ответниците, с които заявяват, че са уредили отношенията с ищците и молят делото да бъде прекратено.

Въз основа на така подадената молба, съдът намира, че е десезиран от правния спор, поради оттегляне на исковата молба.

Съдът, като взе предвид, че оттеглянето на молбата може да бъде направено до приключване на първото по делото заседание, без съгласието на ответниците, а след това с тяхно съгласие, което е дадено в писмен вид, намира молбата за основателна.

Водим от гореизложеното, съдът:

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по Гр.д.№51/2015г. по описа на Районен съд Каварна, образувано въз основа на молба с вх.№521/23.02.2015г., с правно основание чл.188 и чл.190 от ЗЗД, подадена от А.П.Н. с ЕГН ********** и Й.Н.Й. с ЕГН **********, срещу И.Н.К. с ЕГН ********** и Г.Н.К. с ЕГН **********.

Препис от определението да се връчи на страните.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Добрички окръжен съд в едноседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ……………………