Р   Е   Ш   Е   Н   И  Е

 

гр.Каварна, 12.11.2019год.

 

В      И М Е Т О      Н А       Н А Р О Д А

 

Каварненски районен съд в открито съдебно заседание на седемнадесети октомври,  през две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:ВЕСЕЛИНА УЗУНОВА

 

при секретаря Елена Шопова, разгледа докладваното от съдията Гр.д.№511/2019год. по описа на КРС и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по чл.318 и сл. от ГПК, образувано по молба за развод по чл.50 от СК.

************************************************************

************************************************************

Мотивиран от изложеното, съдът

 

Р   Е   Ш   И :

 

ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД, сключения на 14.12.1995г. пред длъжностното лице по гражданското състояние при Община Каварна граждански брак, между Г.Л.И. с ЕГН **********,*** и Ж.П.И. с ЕГН **********,***, на основание чл.50 от СК.

УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение като:

1./ Двамата съпрузи постигат съгласие да прекратят брака, сключен на 14.12.1995г. с развод, поради настъпило в него дълбоко и непоправимо разстройство, като не желаят издирването на вината, на която и да е от страните за това;

2./ От брачното си съжителството страните имат родено едно дете, което е пълнолетно ;

3./ Жилището, придобито от Г.Л.И. преди сключване на гражданския брак, а именно: Дворно място с площ от 536 км.м., урегулирано в парцел ІХ-300, в кв.122 по регулационния план на гр.Каварна, понастоящем имот с идентификатор ***.300 по КККР на гр.Каварна,  в едно с къща за живеене, състояща се от две спални, кухня с ниша и сервизни помещения – сграда с идентификатор ***.300.1 с площ от 86 кв.м., става изключителна собственост на Г.Л.И.;

4./ Лек автомобил марка Рено, модел „Рапид“ с ДК №***, рама ***, става изключителна собственост на Г.Л.И.;

5./ Движимите вещи, придобити по време на брака са поделени между страните;

6./ Страните са уредили всички имуществени отношения помежду си и нямат взаимни претенции един към друг;

7./ Съпрузите не си дължат издръжка помежду си;

8./ След прекратяване на брака съпругата ще възстанови предбрачното си фамилно име – С.;

9./ Разноските по водене на делото се заплащат от съпруга Г.Л.И..

ОСЪЖДА Г.Л.И. с ЕГН **********,*** да заплати окончателна държавна такса по допускане на развода в размер на 25.00 (двадесет и пет ) лева, по сметка на КвРС.

Г.Л.И. с ЕГН **********,*** да заплати сумата от 383,55 (триста осемдесет и три лева и петдесет и пет стотинки) лева, представляваща 2% върху стойността на полученото имущество, по сметка на КвРС.

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ:……………………….