Р   Е  Ш  Е  Н   И   Е

Гр.Каварна, 20.11.2019г.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

КАВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД в закрито заседание на двадесети ноември, през две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:ВЕСЕЛИНА УЗУНОВА

 

при секретаря ………., като разгледа докладваното от съдията гр.д. №511/2019г. по описа на КРС и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по чл.247 от ГПК.

Гражданско дело е образувано по молба с вх.№3108/29.08.2019г., депозирана от Г.Л.И. с ЕГН ********** *** и Ж.П.И. с ЕГН ********** ***. производството е за развод по взаимно съгласие – чл.50 от СК.

Съдът като разгледа докладваното гр.д., установи, че в Решение №152 от 12.11.2019г. е допуснал очевидна фактическа грешка, отнасяща се до сключения между страните граждански брак с дата 14.12.1991г., а в постановеното решение съдът е вписал 14.12.1995г.

Съгласно чл.247, ал.1 от ГПК съдът по своя инициатива или по молба на страните може да поправи допуснатите в решението очевидни фактически грешки. Според правната теория и съдебна практика явна фактическа грешка е всяко несъответствие между формираната истинска воля на съда и нейното външно изразяване в писмения текст на решението. Такава грешка представлява погрешното посочване на имената на страните, на посочено процентно съотношение при определяне на размера на присъдената сума или погрешно пресмятане на суми, произнасяне по част от искането в мотивите и пропуск съдът да се произнесе в диспозитива на решение и др. като не е допустимо чрез поправка на явна фактическа грешка да се замести формираната воля на съда в съдебния акт.

В конкретния случай съдът намира, че следва да бъде поправена констатираната очевидна фактическа грешка в цялото на решението.

Водим от горното, съдът

 

Р   Е   Ш   И   :

 

ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка, допусната в Решение №152 от 12.11.2019г., като навсякъде в решението да се чете, че  гражданския брак е сключен на „14.12.1991г.“.

Решението за поправка на очевидна фактическа грешка е неразделна част от Решение №152 от 12.11.2019г. на КвРС.

Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд Добрич в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

 

                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:……………………