О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

                                                                        №81

КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, в закрито заседание на осемнадесети март през двехиляди и шестнадесета година в състав

 

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА

 

като обсъди Гр.Д №513/2015г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Гражданско дело №513/2015г. е образувано на основание искова молба вх.№3643/04.12.2015г. по описа на РС Каварна /вх.№3061 от 06.11.2015г. по описа на ГТРС/, подадена от „Г.” АД, срещу Ж.Т.Е., с която са предявени за разглеждане обективно кумулативно съединени искове с правно основание чл.422 ГПК, вр. с чл.327, ал.1 ТЗ и чл.422 ГПК, вр. с чл.86, ал.1 от ЗЗД.

С писмена молба вх.№859/17.03.2016г., преди провеждане на първото заседание по делото, ищецът депозира молба с искане за прекратяване на производството поради оттегляне на предявените искове.

Въз основа на така подадената молба, съдът намира, че е десезиран от правния спор, поради оттегляне на исковата молба и на основание чл.232 ГПК производството по делото подлежи на прекратяване.

Водим от гореизложеното, съдът:

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕКРАТЯВА на основание чл.232 ГПК, производството по Гр.Д №513/2015 год. по описа на Каварненски районен съд, образувано въз основа на подадена искова молба вх.№3643/04.12.2015г. по описа на РС Каварна /вх.№3061 от 06.11.2015г. по описа на ГТРС/ от „Г.” АД, ЕИК 124083023, със седалище и адрес на управление гр.***2, вх.Б, ап.8, представлявано от С.Г.К., срещу Ж.Т.Е., ЕГН **********, с адрес ***, с която са предявени за разглеждане обективно кумулативно съединени искове с правно основание чл.422 ГПК, вр. с чл.327, ал.1 ТЗ и чл.422 ГПК, вр. с чл.86, ал.1 от ЗЗД, за признаване на установено в отношенията между страните, че ответникът дължи на ищеца сумата от 1982.32 лева, представляваща главница по десет стокови разписки; сумата от 539.86 лева, представляваща обезщетение за забавено плащане по всяка една от стоковите разписки; ведно със законната лихва от 31.08.2015г. до окончателното изплащане на задълженията, за които суми е издадена заповед за изпълнение на парично задължение по чл.410 ГПК с №159/03.09.2015г. по ч.гр.д. №285/2015г. по описа на ГТРС.

Препис от определението да се връчи на страните.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Добрички окръжен съд в едноседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ……………………