Р Е Ш Е Н И Е

№6

гр.Каварна, 27.01.2016г.

 

В   И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А

 

КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД в публично заседание на двадесет и девети декември  през две хиляди и петнадесета  година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА

 

при участието на секретаря А.М. и в присъствието на прокурора .......................... разгледа докладваното от съдията Гр.Д. №515 по описа за 2015 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.50 от СК, трансформирано на основание чл.321, ал.5 от ГПК, в съдебно заседание проведено на 29.12.2015год.

***********************************************************************************************************************************  

**********************************************************************************************************************************

Мотивиран от изложеното, съдът

                         

Р  Е Ш  И  :

 

ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД на основание чл.50 от СК, сключения на 27.08.2001 год. пред длъжностното лице по гражданското състояние при Община Каварна, граждански брак между А.В.М. с ЕГН ********** и З.С. Р. с ЕГН **********, за който е съставен акт за граждански брак №0062/27.08.2001 год.

УТВЪРЖДАВА постигнатото по реда на чл.51 от СК споразумение, като:

ОБЯВЯВА,чесъпрузите са съгласни да бъде прекратен брака без произнасяне на съда, относно вината за разстройството му.

ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права по отношение на родените от брака непълнолетни деца С.А.В. с ЕГН ********** и М. А. В., с ЕГН **********,  на майката  – З.С. Р..

ОПРЕДЕЛЯместоживеене на децата  С.А.В. и М. А. В.на адреса на майката в гр.Каварна, ул.„****” №3.

ОПРЕДЕЛЯрежим на лични контакти на бащата А.В.М. с децата С.А.В. и М. А. В.както следва: всяка първа и трета седмица от месеца за времето от 10.00 часа в събота до 16.00 часа в неделя, както и 20 дни през лятото, когато майката не е в платен годишен отпуск.

ОСЪЖДА бащата А.В.М. с ЕГН **********, да заплаща в полза на непълнолетните деца С.А.В. и М. А. В., чрез тяхната майка и законен представител З.С. Р., месечна издръжка в размер на 100 лв. (сто лева) за детето С. и 80,00 лв. (осемдесет лева) за детето М., начиная от датата на подаване на исковата молба – 08.12.2015г., до настъпване на законно основание за изменяването или прекратяването й, ведно със законната лихва при забавеното плащане и падеж до 5-то число на месеца, за който се дължи издръжка.

ОБЯВЯВА, че по време на брака съпрузите нямат придобито недвижимо имущество, а движимите вещи са поделени доброволно, извънсъдебно между съпрузите и същите  нямат претенции един към друг, относно тях. 

ОБЯВЯВА, че след развода страните няма да си дължат издръжка един на друг.

ПОСТАНОВЯВА, че след развода съпругата З.С.М. ще носи предбрачното си фамилно име Р..

ОСЪЖДА А.В.М.,ЕГН **********, с адрес ***, да заплати по сметка на районен съд Каварна държавна такса в размер на 144.60 лева, от които 15.00 лева по допускане на развода и 129.60 лева относно споразумението за издръжка, дължими на основание чл.6, т.3 и чл.7, т.2 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК.

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: ………………