Р Е Ш Е Н И Е

 

гр.Каварна 26.03.2019 г.

 

В   ИМЕТО   НА  НАРОДА

 

Каварненският районен съд в публично заседание на двадесет и шести февруари през две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА     

при участието на секретаря Анастасия Митева и в присъствието на прокурора …………………, като разгледа докладваното от съдията Гр.д. № 517 по описа за 2018 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 405, ал. 1 от Кодекса за застраховането (КЗ).

Oбразувано e по предявен от Д.Р.К., чрез процесуалния му представител адвокат Т.Г. от ВАК, иск с правно основание чл. 405, ал. 1 КЗ за осъждане на ответника да заплати на ищеца сумата от 2 483.38 лв. (намалена след допуснато в о.с.з. на 26.02.2019 г. изменение размера на първоначално предявения иск от 2 805.74 лв.), представляваща направени разноски от ищеца във връзка с ремонт на щетите настъпили в резултат на застрахователно събитие, ведно със законната лихва от датата на завеждане на исковата молба до окончателното изплащане.

Ищецът основава исковата си претенция на сключен с ответното дружество договор за застраховка „Каско” на собствения му лек автомобил БМВ 530, с рег. № ***, и с твърдение за настъпило на 16.11.2016 г.  застрахователно събитие – причиняване от неизвестно моторно превозно средство на увреждания по автомобила, докато е бил паркиран в гр. Каварна, пред бар „Бизоне”. Твърди, че за настъпилото застрахователно събитие веднага, още същият ден уведомил застрахователя и предоставил автомобила за оглед. Служител на ответника извършил оглед на автомобила, съставил опис в който описал подробно вредите, въз основа на който била заведена щета № 18016030100722. С писмо изх. № С1-121425/07.12.2016 г. застрахователят отказал  изплащане на обезщетение, поради констатирано несъответствие между декларирания механизъм на събитието и характера на настъпилите по автомобила увреждания. Ищецът счита се, че отказът на застрахователя е неоснователен. Твърди, че за своя сметка извършил ремонт на автомобила в автосервиз „***” ООД гр. Каварна, за което заплатил сумата от 2805,75 лв. Във връзка с гореизложеното, за ищеца възникнал правен интерес от завеждане на предявената искова претенция, като се моли ответникът да бъде осъден да му заплати сумата от 2 483.38 лв., представляваща направените разноски във връзка с ремонта на щетите настъпили в резултата на застрахователното събитие, ведно със законната лихва от датата на завеждане на исковата молба до окончателното изплащане.

Ответникът ЗАД „Армеец” АД оспорва иска, като релевира твърдение за предоставени от ищеца неверни данни за мястото и начина на настъпване на застрахователното събитие. Твърди, че претенцията на ищеца е неустановена по основание, т.к. механизма на настъпване на вредите е неясен и неточен, както, и че описаните вреди не кореспондират със заявения от ищеца механизъм. Невярно заявената фактическа обстановка е довела до невъзможност ответното дружество да установи дали е налице събитие и при какви обстоятелства са настъпили вредите, кои вреди, за кое от твърдяните в последствие две събития се отнасят, както и конкретния механизъм на настъпването им. С изложените мотиви моли за отхвърляне на ищцовата претенция, а в условията на евентуалност за редуциране размера на претендираното обезщетение.

Съдът, след като прецени исканията и доводите на страните и събраните по делото доказателства, намери за установено следното:

С определение № 595/03.12.2018 г. съдът е приел за безспорни и ненуждаещи се от доказване в отношенията между страните обстоятелствата, че ищецът и ответникът са обвързани от договор за застраховка „Каско” и „Злополука” на МПС, съгласно застрахователна полица № 0306Х0175444 от 29.12.2015 год., сключена между ищеца, като собственик на л.а. "БМВ 320", peг. № ***и ответното дружество, като застраховател с валидност към датата на процесното ПТП, както и че твърдените увреждания са констатирани  от застрахователя по щета № 18016030100722.

Установява се от приложените към ликвидационната преписка доказателства, че на 16.11.2016 г. ищецът е подал уведомление-декларация за щета по застраховка „Каско на МПС” в която е описал мястото и механизма на настъпилото събитие, а именно: „На 16.11.2016 г. паркирах автомобила пред Бизоне, след като се върнах видях, че колата е ударена”, като е посочил и видимите увреждания по МПС вследствие на описаното събитие: „преден ляв фар, предна броня, преден капак и решетка на бронята, предно ляво огледало”. Избран е начин за обезщетяване – в официален сервиз „Варна Карс”. Приложена е декларация за ПТП на паркинг, както и опис на претенцията от ЗАД „Армеец“. Към представената преписка липсват приложен доклад по щетата и снимков материал направен при огледа.

С писмо от 07.12.2016 г. ответното дружество е отказало изплащането на застрахователно обезщетение, поради несъответствие между декларирания механизъм на събитие и характера на настъпилите по автомобила увреждания. Посочено е, че след анализ на естеството, тежестта и разположението на констатираните увреждания, експерти на дружество са дали заключение, че повредите са реализирани по време на движение на автомобила и съприкосновението с твърдо препятствие, като същите не биха могли да настъпят докато автомобила е бил паркиран.

С писмена молба от 14.12.2016 г. ищецът е поискал преразглеждане на преписката, т.к. при завеждане на щетата е бил информиран, че могат да се опишат две събития в една щета (с едно възлагателно писмо). Това е довело до описване на две събития като едно в подаденото уведомление. Изложил е, че щетите нанесени на фар, капак и броня са настъпили в паркирано състояние на автомобила и са причинени от неизвестен извършител, а решетката на предната броня е счупена при сблъсък с животно на пътя по време на движение. По делото не е представен отговора на ответника по така депозираната молба, но от неоспорените твърдения на ищеца залегнали в исковата молба, се установява, че с писмо изх. № 100-378/16.01.2016 г. ЗАД „Армеец” е уведомило К., че отчитайки доводите и аргументите му се е стигнало до заключение, че същите не променят първоначалната фактическа обстановка и отново не е налице основание за изплащане на застрахователно обезщетение.   

От представените работна карта от 05.02.2017 г. на „***” ООД и фактура № 0100000180/21.02.2017 г. се установява, че ищецът Д.К. е отстранил за собствена сметка щетите от настъпилото събитие, като за извършената автоуслуга е заплатил сумата от 2 805,74 лв.

От показанията на разпитания в съдебно заседание свидетел Филип Евгение Илиев се установи, че в деня на настъпилото застрахователно събитие е бил с ищеца. Д. паркирал автомобила си БМВ 530 пред бар „Бизоне” и двамата влезли в заведението. След като излезли видели, че колата е ударена. Ищецът се обадил на застрахователя и двамата закарали колата до офиса му за оглед. Свидетелят заяви още, че няколко дни преди инцидента прибирайки се с ищеца от чужбина, на пътя до гр. Шабла блъснали животно, за което предполага, че е лисица, но Д. не завел щетата – увредената решетка на бронята. Знае, че Д. е отремонтирал колата, но застрахователят не му е платил разходите.

За изясняване на делото от фактическа страна беше назначена съдебно-автотехническа експертиза, от чието заключение се установява, че технически е възможно уврежданията по автомобила БМВ 530 да са настъпили по заявения от ищеца К. механизъм, с изключение на уврежданията на решетката в  бронята и лявото странично огледало, които вероятно са предмет на други застрахователни събития. Според вещото лице, ако автомобилът е бил в движение при сблъсъка с твърдо препятствие, както твърди застрахователя, то би следвало да се получат следи от увреждания и по други елементи от капака на автомобила – панти, ключалка на капак и пр., за каквито увреждания няма данни. Освен това предната броня, която е в най-предната част на автомобила и първа следва да е в съприкосновение с твърдото препятствие е констатирана със степен „боя” без други увреждания, което е малко вероятно да се получи при съприкосновение по време на движение на автомобила. Горното дава основание на вещото лице, да приеме, че механизма на настъпване на вредите е по сочения от ищеца начин. Съгласно заключението при инцидента на 16.11.2016 г. е настъпило увреждане на детайли на лек автомобил, марка БМВ 530, с рег. № ***, в предната му част в посока отвън-навътре, като са получени увреждания на облицовката на предната броня, ляв фар и преден капак. Стойността за отстраняване на уврежданията възлиза на 2 483,38 лв., в т.ч. 1 134,38 лв. за резервни части, 1 265,00 лв. за труд и 84,00 лв. за боя, материали, консумативи.

При така изложената фактическа обстановка, се налагат следните правни изводи:

За успешното провеждане на исковата претенция с правно основание чл. 405 от Кодекс за застраховането в тежест на ищеца е да докаже кумулативното осъществяване на следните предпоставки: наличието на валиден застрахователен договор между него, като собственик на увредения автомобил и ответното дружество;  изправността си по застрахователното правоотношение по отношение на поетите задължения; факта, момента и вида на възникналото застрахователно събитие - покрит риск по застрахователния договор;  реално настъпилата вреда – покрит риск, както и нейния вид; причинна връзка между настъпилото застрахователно събитие и настъпилата вреда; стойност на настъпилите вреди. В тежест на ответника по делото е да установи наведените от него положителни твърдения за факти, от които черпи благоприятни за себе си правни последици – наличието на обстоятелства изключващи, респ.погасяващи дължимостта на претендираната сума, в случай че ищецът докаже тяхната дължимост.

В процесния случай съдът намира за установено, че между ищеца Д.Р.К. и ответника ЗАД „Армеец” е сключен валиден договор за имуществена застраховка „Каско” по отношение на притежавания от първия лек автомобил марка БМВ с ДК № ***, обективиран в застрахователна полица  № 306Х0175444,  като срокът на действие на договора е от  29.12.2015 г. до 28.12.2016 г., която застраховка е валидна към датата на настъпване на процесното застрахователно събитие – 16.11.2016 г., както и че ищецът е заплатил в полза на ответника дължимата по договора застрахователна премия.

Съдът намира за доказан по категоричен и безспорен начин вследствие на съвкупния доказателствен материал, а именно: заключението на вещото лице по приетата съдебно автотехническа експертиза, приобщените писмени доказателства и показанията на разпитания по делото свидетел,  твърдения в исковата молба механизъм на настъпване на ПТП на процесната дата и нанесените материални щети на  лекия автомобил, собственост на ищеца, както и стойност на настъпилите вреди.

При така доказаните от ищеца обстоятелства, ответникът, въпреки указаната му доказателствена тежест не успя да установи наличието на материалните предпоставки обосноваващи отказа му да заплати уговореното застрахователно обезщетение. Застрахователят е мотивирал своя отказ да заплати застрахователно обезщетение, на основание Общите условия за застраховка Каско, без посочване на конкретна клауза. По делото не са представени от ответното дружество, въпреки задължаването му Общите условия за застраховане на ЗАД „Армеец”, поради което настоящият състав не може да извърши преценка, досежно съдържанието на посочените в уведомление с изх. № 12142/07.12.2016 г. от страна на ответника мотиви за неговия отказ за заплащане на застрахователно обезщетение, а оттам и преценка относно основателност на същите. От друга страна, за да откаже изплащането на застрахователно обезщетение, ответното застрахователно дружество е приело, че е налице несъответствие между декларирания механизъм на събитие и характера на настъпилите по автомобила увреждания, като застрахованият имал задължение при настъпване на застрахователно събитие да представи достоверни данни на застрахователя по отношение на обстоятелствата и механизма на неговото осъществяване. Установи се по делото от заключението на вещото лице, че вероятния механизъм на настъпване на събитието е именно този посочен от ищеца, а не твърдяния от ответника, поради което не са били налице основания за отказ от изплащане на застрахователната сума, за доказаните щети от застрахователното събитие.  

При настъпване на застрахователно събитие застрахователят е длъжен да плати застрахователно обезщетение, равно на размера на вредата към деня на събитието. От изготвената по делото автотехническа експертиза се установява, че размерът на застрахователното обезщетение, изчислен по средни пазарни цени при отчитане на цени като вложени части, боя, материали и труд е 2 483,38 лева. С оглед изложеното искът се явява основателен и доказан и следва да се уважи изцяло в предявения размер от 2 483,38 лева, ведно със законната лихва от завеждане на същия.

В полза на ищеца следва да се присъдят направените деловодни разноски в размер на 863,22 лева.

Мотивиран от гореизложеното, съдът

 

Р   Е   Ш   И:

                       

ОСЪЖДА „ЗАД АРМЕЕЦ“ АД, ЕИК 121076907, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Стефан Караджа” № 2, представлявано от М.П.И. и В.П., ДА ЗАПЛАТИ на Д.Р.К., ЕГН **********, с адрес ***, сумата в размер на 2 483,38 лева (две хиляди четиристотин осемдесет и три лева и тридесет и осем стотинки) – застрахователно обезщетение за настъпило на 16.11.2016 г. в гр. Каварна застрахователно събитие с лек автомобил БМВ 530 с рег. № ***, ведно със законната лихва от датата на предявяване на иска – 02.07.2018 г. до окончателното плащане, както и сумата 863,22 лева (осемстотин шестдесет и три лева и двадесет и две стотинки) – разноски по делото.

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Добрички окръжен съд, в двуседмичен срок от получаване на съобщението от страните, че е изготвено и обявено.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: …………………