Р Е Ш Е Н И Е

№102

гр.Каварна, 09.12.2016г.

 

В   ИМЕТО  НА   НАРОДА

 

Каварненският районен съд в публично заседание на десети ноември през две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА

 

при секретаря А.М., като разгледа докладваното от съдията Гр.Д № 52 по описа на 2016 година, за да се произнесе взе предвид следното:

 

  Предявен е иск с правно основание чл.19, ал.3 ЗЗД, във вр. с чл.362 и сл. ГПК.

Ищцата А.С.М. твърди, че на 06.08.2015г. с ответницата сключили предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот, по силата на който С.С.М. се задължила в срок до 30.08.2015г. да й прехвърли собствеността върху следния недвижим имот: дворно място с площ от 660 кв.м., представляващо идеална част от пл. № **** по плана на с.***, общ.Каварна, цялото с неурегулирана повърхност от 950 кв.м., за който е отреден парцел ***, с урегулирана повърхност от 930 кв.м., представляващ ПИ с идент.***.104 с площ 986 кв.м., с административен адрес с.***, общ.Каварна, ул.”***”. Срещу задължението на продавача да прехвърли правото на собственост върху имота в изрично уговорения срок, ищцата поела задължението да плати  уговорената продажна цена в размер на 3 000 лева, както следва: 1 500 лева при подписване на договора и 1 500 лева в деня на нотариалното изповядване на сделката. Въпреки, че ищцата изпълнила своите задължения съгласно договореното между страните, проведените разговори и изпратената покана, ответницата не изпълнила поетото от нея задължение да прехвърли имота. С оглед изложеното ищцата моли съда на осн. чл.19, ал.3 от ЗЗД да обяви предварителен договор за продажба на недвижим имот от 06.08.2015г. за окончателен.

В срока по чл.131 от ГПК за отговор на исковата молба, ответницата не е подала такъв.

В съдебно заседание ищцата, чрез процесуалния си представител адв.Р.И. прави искане за постановяване на неприсъствено решение, с оглед наличието на предвидените в закона предпоставки.

Ответницата редовно призована за съдебно заседание, не се явява, не се представлява и не прави искане делото да се разгледа в нейно отсъствие.

След като прецени, че са налице формалните предпоставки по чл.238, ал.1 и чл.239, ал.1, т.1 от ГПК - ответникът е получил преписа от исковата молба и приложенията към нея на 12.04.2016г., не е представил в срок отговор на исковата молба, не се явява и не се представлява в първото заседание по делото, без да е направил искане за разглеждането му в негово отсъствие, указани са му последиците от неспазването на срока за подаване на отговор на исковата молба и от неявяването му в първото заседание по делото, както и че е налице предпоставката по чл.239, ал.1, т.2 от ГПК – предявеният иск е вероятно основателен с оглед на посочените в исковата молба обстоятелства и представените доказателства, съдът намира, че следва да постанови неприсъствено решение, като уважи предявения иск. Съгласно нормата на чл.239, ал.2, изр.1 от ГПК неприсъственото решение не се мотивира по същество.

Ищцата следва да бъде осъдена да заплати по сметка на РС Каварна на основание чл.87 от ЗННД нотариална такса в размер на 69.50 лв., определена по реда на чл. 8 от Тарифа за нотариалните такси, както и такса за вписването в размер 15 лева съгласно т.37 от Тарифата за държавните такси, които се събират  от съдилищата по ГПК. На основание чл.364, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.47, ал.2, във вр. с чл.46, ал.2, т.1 от ЗМДТ ищцата следва да бъде осъдена да заплати по сметка на Община Каварна местен данък за придобиване на имущество по възмезден начин в размер 90.00 лв. (3 % върху цената по договора – 3 000 лв.) На основание чл.364, ал.2 ГПК следва да се укаже в диспозитива на решението, че препис от него ще бъде издаден, само след представяне от ищцата на документи, удостоверяващи заплащане към съда на разноските по прехвърлянето, както и на дължимите към община Каварна данъци по чл.10 и сл. ЗМДТ (данък върху недвижимите имоти) и чл.44 и сл. ЗМДТ (данък при придобиване на имущество по възмезден начин).

С оглед изхода на спора при настоящото му разглеждане, разноски следва да се присъдят в полза на ищеца на основание чл.78, ал.1 ГПК. Направено е съответно искане и са представени доказателства за сторени такива в размер на 467.00 лева, от които 67.00 лева - платена държавна такса за завеждане на иска и 400.00 лева - договорено и изплатено адвокатско възнаграждение.

Водим от гореизложеното, съдът

 

Р Е Ш И :

ОБЯВЯВА ЗА ОКОНЧАТЕЛЕН, на основание чл.19, ал.3 от ЗЗД, сключения на 06.08.2015г. в град София, предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот, между А.С.М., ЕГН ********** – продавач, с постоянен адрес *** и С.С.М., ЕГН ********** - купувач, с постоянен адрес *** /Л.Б./, № 12, ап.4, по отношение на следния недвижим имот: ДВОРНО МЯСТО с площ от 660 кв.м., представляващо идеална част от пл. № **** по плана на с.***, общ.Каварна, цялото с неурегулирана повърхност от 950 кв.м., за който е отреден парцел ****, в кв.16, с урегулирана повърхност от 930 кв.м., по нотариален акт № ***, дело 2033/1996г., а по скица № 15-336189-06.08.2015г., изд. от СГКК гр.Добрич имот, представляващ поземлен имот с идент.***.104 с площ 986 кв.м., с административен адрес с.***, общ.Каварна, п.к. ***, ул.”***”, за сумата от 3 000 лв. (три хиляди лева), от която сума е изплатена на продавача част в размер на 1 500 лева, ПРИ УСЛОВИЕ, че А.С.М., заплати на С.С.М., сумата от 1 500 лв. (хиляда и петстотин лева), в двуседмичен срок от влизане в сила на решението.

ОСЪЖДА на основание чл.85, ал.2 вр. с чл.87 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност А.С.М., ЕГН **********, със съдебен адрес ***, офис 1, да заплати по сметка на Районен съд Каварна, нотариална такса и такса за вписване на възбрана в общ размер 84.50 лева /осемдесет и четири лева и петдесет стотинки/.

ОСЪЖДА на основание чл.364, ал.1 ГПК, във вр. с чл.46, ал.2, т.1, във вр. с чл.47, ал.2 от ЗМДТ, А.С.М., ЕГН **********, със съдебен адрес ***, офис 1, да заплати по сметка на Община Каварна, отдел МДТ Каварна сума в размер на 90.00 лв. /деветдесет лева/, представляваща данък за придобиване на имущество по възмезден начин.

ДА СЕ ВПИШЕ, на основание чл.364, ал.1 ГПК, възбрана върху недвижимия имот, подробно описан в диспозитива на решението, до заплащане на дължимите разноски по прехвърлянето от А.С.М..

ДА НЕ СЕ ИЗДАВА, на основание чл.364, ал.2 от ГПК, препис от решението, докато не бъдат представени доказателства за заплащането на местния данък и нотариалната такса за прехвърляне.

ОСЪЖДА С.С.М., ЕГН **********,*** /Л.Б./, № 12, ап.4, да заплати на А.С.М., ЕГН **********, със съдебен адрес ***, офис 1, сторените от нея съдебни разноски в размер на 467.00 лв. /четиристотин шестдесет и седем лева/.

Решението може да бъде обжалвано с въззивна жалба пред Добрички окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ………………