Р Е Ш Е Н И Е

 

гр.Каварна 27.02.2019 г.

 

В   ИМЕТО   НА  НАРОДА

 

Каварненският районен съд в закрито заседание на двадесет и седми февруари през две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА     

 

като разгледа докладваното от съдията Гр.д. № 52 по описа за 2016 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 247, ал. 1 ГПК.

С молба вх. № 4175/05.12.2018 г. адвокат П.П.от ДАК, като пълномощник на А.С.М., ЕГН **********, с адрес ***, е поискала от съда да допусне поправка на очевидна фактическа грешка допусната в диспозитива на решение № 102/09.12.2016 г., изразяваща се в неправилно посочване на ищеца А. М. за продавач, вместо „купувач” и С.М. за купувач, вместо за „продавач”.

След преценка на молбата и приложените по делото доказателства, съдът намира, че се касае за допусната очевидна фактическа грешка изразяваща се в несъответствие между формираната в мотивите воля на съда и външното й изразяване в диспозитива на съдебното решение, която следва да бъде поправена по реда на чл. 247, ал. 1 от ГПК, като в решение № 102/09.12.2016 г., постановено по гр.д. № 52/2016г., в диспозитива вместо „А.С.М. с ЕГН ********** – продавач” следва да се чете „А.С.М. с ЕГН ********** – купувач” и вместо „С.С.М. с ЕГН ********** – купувач” следва да се чете „С.С.М. с ЕГН ********** – продавач”

Предвид гореизложеното, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА на основание чл. 247 ГПК, поправка на очевидна фактическа грешка в решение № 102/09.12.2016 г., постановено по гр. д. № 52/2016 г. на КРС, вписано под № 90/09.12.2016 г., т. І, стр. 235-236, в регистъра по чл. 235, ал. 5 от ГПК, като в диспозитива на решението вместо „А.С.М. с ЕГН ********** – продавач” следва да се чете „А.С.М. с ЕГН ********** – купувач” и вместо „С.С.М. с ЕГН ********** – купувач” следва да се чете „С.С.М. с ЕГН ********** – продавач”.

Решението подлежи на въззивно обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните.

След влизане в сила настоящото решение да се счита за неразделна част от решение № 102/09.12.2016 г., постановено по гр. д. № 52/2016 г. на КРС, вписано под № 90/09.12.2016 г., т. І, стр. 235-236, в регистъра по чл. 235, ал. 5 от ГПК.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:……………………