О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

Каварненски районен съд в закрито съдебно заседание на двадесет и първи септември, през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ВЕСЕЛИНА УЗУНОВА

 

като разгледа докладваното от съдията Гр.д. №524/2017г. по описа на КРС, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по чл.159 от АПК.

Гражданско дело №524/2017г. е образувано по жалба с вх.№3099/30.08.2017г., депозирана от В.Е.Ч. с ЕГН ********** ***, срещу отказ на Общинска служба „Земеделие“ гр.Каварна за извършване на регистрация.

На 21.09.2017г. е постъпила молба с вх.№3359 от жалбоподателя, с която заявява, че на основание чл.159, т.8 от АПК оттегля изцяло подадената срещу ОСЗ жалба, против издадения отказ за регистрация. Моли производството да бъде прекратено.

Съдът като взе предвид постъпилата молба, както и, че са налице основанията на чл.159, т.8 от АПК

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по Гр.д.№524/2017г. по описа на Районен съд Каварна, образувано въз основа на жалба с вх.№3099/30.08.2017г., депозирана от В.Е.Ч. с ЕГН ********** ***.

Препис от определението да се връчи на страните.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Добрички окръжен съд в едноседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ……………………