ПРОТОКОЛ

гр. Каварна,  10.03.2016г.

 

Каварненският районен съд в публично съдебно заседание на десети март през  две хиляди и шестнадесета година  в състав:

 

Председател: ВЕСЕЛИНА УЗУНОВА

                                                                                Съд. заседатели:

 

при участието на секретаря: Е.Ш.

и прокурора:                                              сложи за разглеждане

Гр.д. № 525 по описа за 2014 година,   докладвано от Районния съдия.

След спазване разпоредбите на чл.142 ал.1 от ГПК на именното повикване в 13.30 часа се явиха:  

 

ИЩЦИТЕ П.С.П. редовно призован при условията на чл. 39 от ГПК не се явява и не се представлява; С.Д.П. редовно призована при условията на чл. 39 от ГПК не се явява и не се представлява.

ОТВЕТНИКЪТ  Т.К.К. редовно призован при условията на чл. 39 от ГПК не се явява, представлява се от адв. И.Р. ***, редовно упълномощена и приета по делото.

СЪДЪТ запитва страните  имат ли възражения срещу даване хода на делото.

АДВ.   Р. –  Считам, че няма процесуални пречки за даване ход на делото.

СЪДЪТ, като взе предвид, че страните са редовно призовани, ответникът се представлява надлежно от упълномощен представител, на основание чл.142 от ГПК

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО ЗАСЕДАНИЕ

СЪДЪТ докладва постъпилата на 08.03.2016г. в Регистратурата на РС Каварна молба от адв. Х.Х. – процесуален представител на ищците Вх. № 739, с която заявява, че на основание чл. 232 от ГПК оттеглят иска си срещу ответника Т.К.К.. Молят за прекратяване на делото.

Тъй като молбата за оттегляне на иска е подадена в първото съд. заседание СЪДЪТ запитва отв. страна съгласна ли е за прекратяване на делото на основание чл. 232 от ГПК поради оттегляне на иска.

АДВ. Р. – Такова искане за прекратяване на производството по делото се съдържа и в отговора на исковата молба, само че на основание погасено по давност вземане, поради което считам,у че следва производството по делото да бъде прекратено и предвид дезинтересиране на ищците. Бих искала да Ви представя списък за разноските. Моля при прекратяване на делото да ни бъдат присъдени сторените разноски.

СЪДЪТ, като изслуша становището на процесуалния представител на ответника

                                   О П Р Е Д Е Л И:

На основание чл. 232 от ГПК поради оттегляне на исковата молба от ищците ПРЕКРАТЯВА производството по Гр.д.№  525/2014г. по описа на РС Каварна.

ОСЪЖДА  ищците П.С.П., ЕГН: ********** и С.Д.П., ЕГН: ********** с адрес ***, представлявани от адв. Х.Х. с адрес *** да заплатят на ответника Т.К.К., ЕГН: ********** с адрес *** разноски в настоящото производство в размер на 450.00 /четиристотин и петдесет/ лв. , дължими на основание чл. 80 във вр. с чл. 78 ал. 4 от ГПК.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване производството по делото подлежи на обжалване в едноседмичен срок пред ДОС, считано от днес за ответника и от датата на уведомяване на ищците.

ЗАСЕДАНИЕТО приключи в 13.35 часа.

            ПРОТОКОЛЪТ е изготвен  на 10.03.2016г.

 

 

 

                                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

                                                                                  СЕКРЕТАР: