НЕПРИСЪСТВЕНО РЕШЕНИЕ

 

№ 201

гр.Каварна, 23.11.2018 г.

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, в публично заседание проведено на двадесет и трети октомври през двехиляди и осемнадесета година в състав

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА

 

при секретаря Анастасия Митева и в присъствието на прокурора ……….………......, като разгледа докладваното от съдията Гр.Д. № 529 по описа за 2017 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството по делото е образувано по искова молба от „Профи кредит България” ЕООД, с ЕИК 175074752, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. България № 49, бл. 53 Е, вх. В, представлявано от управителите ***, чрез пълномощника им юрк. Р.И.И. срещу В.С.П., с ЕГН **********, с  която са предявени кумулативно съединени искове с правно основание чл. 422, ал. 1 ГПК за приемане за установено в отношенията между страните, че ответникът дължи на ищцовото дружество следните суми, за които е издадена Заповед № 125/28.04.2017 г. за изпълнение на парично задължение по ч.гр.д. № 227/2017г. по описа на РС Каварна: 582.85 лева /петстотин осемдесет и два лева и осемдесет и пет стотинки/, представляваща незаплатена главница по договор за потребителски кредит № 5013934439/22.04.2015 год.; 103.74 лева /сто и три лева и седемдесет и четири стотинки/ – неустойка за предсрочно прекратяване на договора.

Ищецът основава исковите си претенции на следните фактически твърдения, заложени в обстоятелствената част на исковата молбатвърди, че между страните по делото е сключен договор за потребителски кредит на 20.04.2015 г., въз основа на който ищецът е отпуснал на ответника кредит в размер на 500,00 лв. за срок от 9 месеца, с размер на погасителната вноска от 65,51 лв., при ГПР 49,88% и ГЛП 41,17 %. Ответникът е закупил и пакет от допълнителни услуги за сумата от 465,66 лв., по който погасителната вноска е в размер на 51,74 лв. Така общото задължение по кредита и паката от допълнителни услуги е в размер на 1 055,25 лв., а погасителната вноска е в размер на 117,25 лв. Ответникът е следвало да погасява кредита на 3 число на месеца. Отпусната парична сума е преведена на ответника. Твърди още, че ответникът е направил само четири пълни погасителни вноски, последната от които на 04.11.2015 г., поради което на основатние чл. 12.3 от ОУ към договора, договорът е прекратен и е обявена неговата предсрочна изискуемост към 29.12.2015 г. На основание чл. 12.4 от ОУ, при прекратяване на договора е начислена и неустойка.

Ответникът не е изразил становище по иска, като не е депозирал писмен отговор в законоустановения срок, не е изпратил представител, който да се яви в първото по делото съдебно заседание, и не е направил искане за разглеждането му в негово отсъствие.

Съдът намира, че са налице предпоставките на чл. 238 и чл. 239 от ГПК за постановяване на неприсъствено решение срещу ответника.

На ответника е указано, че при непредставяне на писмен отговор в срок и неявяване в първото съдебно заседание, без да е направено искане за разглеждането му в негово отсъствие, може да бъде постановено неприсъствено решение.

С оглед изложените в исковата молба твърдения и предвид представените от ищеца писмени доказателства съдът намира, че предявените искове са вероятно основателни. Ищецът е представил надлежно заверени за вярност копия от договор за потребителски кредит  от 21.04.2015 г. и искане за отпускане на потребителски кредит от 20.04.2015 г. подписани от ответника В.С.П., кредитно нареждане за превеждане на заемната сума на кредитополучателя, уведомително писмо за прекратяване на договора, както и извлечение по сметка към договор за потребителски кредит, като истинността на представените документи не е оспорена в срока по чл. 131 ГПК.

Предвид приетите по делото писмени доказателства, съдът намира, че предявените искове са вероятно основателни.

При наличието на предпоставките за постановяване на неприсъствено решение, предявените искове следва да бъдат уважени.

На основание чл. 78, ал. 1 от ГПК на ищеца следва да бъдат присъдени и сторените в исковото производство съдебно-деловодни разноски в размер на 175.00 лв., от които 75.00 лева платена държавна такса и 100 лева юрисконсултско възнаграждение, като същите следва да бъдат възложени в тежест на ответника.

Съобразно разрешението дадено в т. 11 от ТР по Тълк. дело № 4/2013 г. на ОСГТК на ВКС, съдът в исковото производство следва да се произнесе и по направените в заповедното производство разноски, тъй като същите не попадат в приложното поле на установителният иск по чл. 414, респ. чл. 422 от ГПК. Предвид изхода от спора и уважената искова претенция, то на ищеца следва да бъдат присъдени и сторените в заповедното производство разноски в размер на 75.00 лв. – 25.00 лева платена такса и 50.00 лева юрисконсултско възнаграждение.

Мотивиран от горното и по реда на чл. 238 и чл. 239 от ГПК, Каварненският районен съд

                                 

Р Е Ш И :

 

ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО  в отношенията между страните, че В.С.П., с ЕГН **********,***, ДЪЛЖИ на „ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ” ЕООД, с ЕИК 175074752, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. България № 49, бл. 53 Е, вх. В, представлявано от управителите ***, следните суми, за които е издадена Заповед № 125/28.04.2017 г. за изпълнение на парично задължение по ч.гр.д. № 227/2017 г. по описа на РС Каварна: 582.85 лева (петстотин осемдесет и два лева и осемдесет и пет стотинки), представляваща незаплатена главница по договор за потребителски кредит № 5013934439/22.04.2015 год.; 103.74 лева (сто и три лева и седемдесет и четири стотинки) – неустойка за предсрочно прекратяване на договора.

 ОСЪЖДА В.С.П., с ЕГН **********,***, да заплати на „ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ” ЕООД, с ЕИК 175074752, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. България № 49, бл. 53 Е, вх. В, представлявано от управителите ***, сумата от 175.00 лв. (сто седемдесет и пет лева), представляваща сторени в исковото производство съдебно-деловодни разноски, както и сумата от 75.00 лв. (седемдесет и пет лева), представляваща сторени в заповедното производство по ч.гр.д. № 227/2017г. по описа на РС Каварна съдебно-деловодни разноски, на основание чл. 78, ал. 1 ГПК.

РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

Страната, срещу която е постановено неприсъствено решение, може да поиска от Добрички окръжен съд в едномесечен срок от връчване на решението да го отмени, ако е била лишена от възможност да участва в делото при някоя от хипотезите по чл. 240, ал. 1 от ГПК.

Преписи от решението да се връчат на страните.

 

 

                    

РАЙОНЕН СЪДИЯ: …………………..