Р   Е   Ш   Е  Н  И   Е

 

№54

 

Гр.Каварна, 13.06.2016г.

 

В  И М Е Т О    Н А     Н А Р О Д А

 

Каварненският районен съд в открито съдебно заседание на втори юни, през две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛИНА УЗУНОВА

 

и при секретаря Е.Ш., като разгледа докладваното от районния съдия Гр.дело №53/2016г. по описа на КРС и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по чл.344, ал.1, т.1, т.2 и т.3 от КТ.

Постъпила е искова молба с вх.№623/25.02.2016г. от П.П.П. с ЕГН ********** ***, против Община Каварна, ЕИК 000852697, с адрес: гр.Каварна, ул.“Добротица“, №26, представлявана от Кмета Н.С..

В молбата си ищеца излага, че със Заповед №8/09.02.2016г. на Кмета на Община Каварна бил прекратен трудовия му договор на основание чл.328, ал.1, т.2, предложение 2 от КТ, считано от 10.02.2016г.

Счита заповедта за незаконосъобразна, а уволнението за незаконно, по следните съображения: 1/. В заповедта било посочено, че уволнението е поради съкращаване на щата, но същото било нереално и без правно основание, тъй като докато е бил на работа не е имало намаляване на щатни бройки, а напротив бил назначен нов колега; 2/. Заповедта, с което било прекратено трудовото му правоотношение не била мотивирана. Непосочването на фактите, на които се основава уволнението било основание за признаването му за незаконно; 3/. В заповедта не било упоменато дали съкращаваната длъжност, която е заемал ищеца – специалист в отдел „Инвестиционна дейност“ се запазва в новото щатно разписание или не, остават ли служители да я изпълняват или не, извършен ли е подбор на основание чл.329 от КТ. Ищеца счита, че такъв подбор не е извършен, а ако е извършен е незаконосъобразен, необективен и в него не са участвали всички служители от отдела; 4/. Твърди, че извършената оптимизация в общинска администрация и новата структура били обжалвани в АС Добрич и обжалването им спирало тяхното изпълнение; 5/. Твърди, че съкращаването му не било съобразено с подписания КТД между работодателя и КНСБ към общинска администрация Каварна, на която бил член и било задължително съгласуването с нея относно съкращението му.

Моли съда да признае за незаконно уволнението, извършено със Заповед №8/09.02.2016г., да го възстанови на заеманата преди уволнението длъжност „Специалист в отдел „Инвестиционна дейност“, да осъди ответника да му заплати обезщетение за времето, през което е останал без работа, считано от 10.02.2016г., ведно със законната лихва от датата на завеждане на исковата молба до окончателното изплащане на сумата, както и съдебно-деловодните разноски в производството. С допълнителна молба, вх.№1069/04.04.2016г. посочва, че последното му възнаграждение за м.март възлиза на 538.93 лева, а в с.з. представя удостоверение от Община Каварна за брутното възнаграждение за пълен работен месец. В с.з., чрез упълномощения представител адв.М.В. поддържа исковата молба.

Ответникът – Община Каварна, представлявана от Кмета в отговора депозиран по реда на чл.131 от ГПК, счита исковете за по чл.344, ал.1, т.1 и т.2 от КТ за допустими, но неоснователни, а иска по т.3 от чл.344, ал.1 от КТ и за недопустим.

Навежда твърдения за необоснованост на обстоятелствата посочени в исковата молба, като прави следните възражения: 1/. Счита, че правото на уволнение е потестативно право на работодателя; 2/. Заповедта за уволнение не било необходимо да е мотивирана щом от съдържанието и по несъмнен начин ставало ясно за фактическото основание, поради което е прекратено трудовото правоотношение; 3/. Твърди, че утвърждаването на новото щатно разписание било извършено от Кмета на общината въз основа на Решение №22 от Протокол №4 от 29.12.2015г. на Общински съвет Каварна, влязло в сила на 19.01.2016г., който съгласно чл.21, ал.1, т.2 от ЗМСМА е приел общата численост и структура на общинска администрация. Доводите на ищеца, че не бил извършен подбор били неоснователни, тъй като съкращавания работник бил единствен такъв и правото на подбор било уредено в полза на работодателя и не подлежало на съдебен контрол; 4/. Ответникът сочи, че на 29.12.2015г. било проведено четвъртото заседание на ОбС Каварна и тогава била одобрена общата численост и структура на общинска администрация на общината – 110 бр., а структурата – съгласно Приложение №4. Сочи, че това решение било обжалвано пред АС Добрич, съответно ВАС, но приключило с оставяне на жалбата без разглеждане; 5/. Твърди, че в КТД  не било предвидено, когато работодателя прекратява трудови правоотношения по чл.328, ал.1, т.2 от КТ, поради привеждане в изпълнение на решения на ОбС, отнасящи се до закриване на дейности, частична ликвидация или други структурни промени, да съгласува своите действия със синдикатите; 6/. Счита иска по чл.344, ал.1, т.3 от КТ, който е  акцесорен за недоказан, не била посочена цена на иска и период.

Моли съда да отхвърли исковете като недопустими, неоснователни и недоказани. В с.з., общината представлявана от юрк.М.А., поддържа отговора на исковата молба и моли за отхвърляне на исковете.

Каварненски районен съд, след като прецени събраните по делото доказателства, прие за установено от фактическа страна следното:

Не е спорно между страните, че ищеца е бил в трудово-правни взаимоотношения с ответната община, съгласно Трудов договор №93/22.07.2013г. и е заемал длъжността „Специалист“ в отдел „Инвестиционна дейност“. Със Заповед №8/09.02.2016г. е прекратено трудовото му правоотношение, считано от 10.02.2016г., на основание чл.328, ал.1, т.2, пр.2 от КТ. Заповедта е връчена лично на ищеца на 09.02.2016г., като преди това - на 08.02.2016г. на ищеца е било връчено предизвестие за прекратяване на трудовото правоотношение.

С оглед на наведените в исковата молба твърдения за незаконосъобразност на заповедта за уволнение, в хода процеса са събрани писмени доказателства – Колективен трудов договор, действал към момента на уволнението, Устройствен правилник на Общинска администрация Каварна, преди и след уволнението, поименно щатно разписание, преди и след уволнението. От поименното разписание, в сила от 01.01.2015г. се установява, че броя на работниците и служителите е 113 души, а от поименното разписание в сила от 01.02.2016г. , че бройката е увеличена на 121 души. Самата численост на общинската администрация е одобрена с Решение №22, по протокол №4 от заседанието, проведено на 29.12.2015г. /като не е ясно кога точно е проведено заседанието, тъй като по-долу е записано „днес 30.06.2015г…..“ . С това решение е одобрена общата численост на общинската администрация – 110 души, а според самото поименно разписание бройката е 121 души.

От Удостоверението, издадено от Синдикалната организация при общинска администрация гр.Каварна, е видно, че П.П.П. е бил синдикален член от 03.02.2014г. до 10.02.2016г. и е заплащал членския си внос.

В с.з. е представено удостоверение , изх.№ФС-10-251/12.05.2016г., издадено от Община Каварна за брутното трудово възнаграждение на ищеца, което според удостоверението е в размер на 660.00 лева.

При така установената фактическа обстановка, съдът намира от правна страна следното:

Предявени са обективно съединени искове по чл.344, ал.1, т.1 – за отмяна на незаконно уволнение, по т.2 – за възстановяване на работа, заемана преди уволнението и заплащане на обезщетение за оставане без работа.

Разпоредбата на чл.328, ал.1, т.2, пр.2 от КТ визира като основание за прекратяване на трудовото правоотношение съкращаване в щата на определена длъжност. Реалното съкращаване на щата по смисъла на чл.328, ал.1, т.2 от КТ изисква премахване, считано от определен момент за в бъдеще на отделни бройки /длъжности/ от утвърдения общ брой служители в учреждението, поради преустановяване на съответстващите им трудови функции, което се извършва по съответния ред. Съкращение на щата за определена длъжност би имало и когато трудовите функции са прехвърлени на друга длъжност или разпределени към други съществуващи длъжности по щатното разписание. Изобщо липсва ли трудовата функция като съвкупност от задължения и отговорности, следва да отпадне съответстващата й длъжност и да е налице невъзможност за действително престиране на работна сила поради тази причина.

Уволненото поради съкращаване на щата винаги е резултат на осъществяването на един сложен фактически състав, състоящ се от два елемента: 1./ вземане на решение за преустановяване на определени трудови функции и премахване на съответстващите им длъжности и 2./прекратяване на трудово-правните отношения с лицата, заемащи тези длъжности, поради невъзможност за запазване на трудовите им договори.

В случая на ищеца е връчена Заповед №8,  в която е отбелязвано, че на основание чл.328, ал.1, т.2, пр.2 от КТ се прекратява трудовото му правоотношение на длъжността „специалист“ в Община Каварна, отдел „Инвестиционна дейност“. Като причина за прекратяване на трудовия договор е посочено отново текста на закона. Никъде в заповедта не е посочено основанието, на което е станало прекратяването на трудовото правоотношение – това решение на ОбС ли е или друг акт. Освен това от представените поименни щатни разписания се установи, че има промяна в организацията на администрацията като отделите са обединени, но няма данни да е взимано решение за намаляване на тяхната численост, съответно за съкращаване на щата. Поради това и съдът счита самата заповед за уволнение за  незаконосъобразна.

Отделно от това, ищеца се позовава на разпоредбата на чл.333, ал.4 от КТ като твърди, че уволнението му не е съгласувано със синдикалната организация, на която е член.  Безспорно се установи, че ищеца е бил член на синдикалната организация и според разпоредбите на Колективния трудов договор при прекратяване на трудовото правоотношение работодателят е бил задължен писмено да информира синдиката, като информира за причините за уволнението, броя и имената на предлаганите за съкращаване работници и служители по категории персонал и професии, да посочи критериите за подбор и възможностите за пренасочване и преквалификация. Не се представиха доказателства в тази насока от които да е видно, ме съкращаването е съгласувано със синдикалната организация.

В хода на събиране на доказателствата и при указаната доказателствена тежест, ответната община не представи доказателства за законосъобразността на извършеното уволнение. По делото не се представиха доказателства за спазена процедура при прекратяване на трудовото правоотношение с ищеца, в частност да е взето решение за съкращавате на щата в отдела в който работи ищеца. Не се представиха доказателства и синдикалната организация да е била информирана за предстоящото съкращаване в щата на общинската администрация, както и да е извършван подбор между служителите в отдела.

С оглед на гореизложеното, съдът счита уволнението на П.П.П. на посоченото основание за незаконосъобразно, а искът като  основателен, следва да бъде уважен.

Основателността на главния иск по чл.344, ал.1, т.1 от КТ е единствената предпоставка за възстановяване на ищеца на заеманата от него длъжност преди уволнението.

Искът с правно основание чл.34, ал.1, т.2 от КТ – за възстановяване на ищеца на заеманата преди уволнението длъжност също се явява основателен. С предявения иск той упражнява своето субективно преобразуващо право да продължи да изпълнява работата на длъжността, която е заемал преди незаконното уволнение.

Основателен е искът и с правно основание чл.344, ал.1, т.3 от КТ, във вр. с чл.225, ал.1 от КТ, за присъждане на обезщетение на ищеца, за времето, през което е останал без работа. Към датата на последното с.з. – 02.06.2016г. е представена трудова книжка на ищеца от която стана ясно, че същия е без работа, което предполага обезщетение в периода – от 09.02.2016г. до дата датата на приключване на устните състезания, т.е за четири месеца, което математически изчислено възлиза на 2 640.00 лева, ведно със законната лихва от датата на подаване на исковата молба – 25.02.2016г. до окончателното изплащане на задължението.

При този изход на делото, на основание чл.78, ал.1 ответникът следва да бъде осъден да заплати на ищеца направените разноски, които са в размер на 400.00 лева – за адвокатско възнаграждение, съгласно Договор за правна защита и съдействие от 14.04.2016г.

На основание чл.78, ал.6 от ГПК в тежест на ответната страна следва да се възложат съдебно-деловодните разноски, които са в общ размер на 165.60 лева – два неоценяеми иска по 30.00 лева и един оценяем – 105.60 лева.

Мотивиран от гореизложеното, Съдът

 

Р Е Ш И :

 

ПРИЗНАВА ЗА НЕЗАКОННО уволненото и ОТМЕНЯ на основание чл.344, ал.1, т.1 от КТ като незаконосъобразна Заповед №8/09.02.2016г. на Кмета на Община Каварна, с която на основание чл.328, ал.1, т.2, пр.2 от КТ, поради съкращаване на щата е прекратено трудовото правоотношение с П.П.П. с ЕГН **********.

ВЪЗСТАНОВЯВА на основание чл.344, ал.1, т.2 от КТ, П.П.П. с ЕГН ********** на заеманата преди уволнението длъжност “Специалист“ в Отдел“Инвестиционна дейност“ в Община Каварна.

ОСЪЖДА на основание чл.344, ал.1, т.3 от КТ, във вр. с чл.225, ал.1 от КТ , Община Каварна, представлявана от Кмета Н.С. да заплати на П.П.П. сумата от 2 640.00 /две хиляди шестстотин и четиридесет/ лева, обезщетение за времето, през което е останал без работа поради незаконното уволнение, но за не-повече от шест месеца, считано от 09.02.2016г. до 02.06.2016г., ведно със законната лихва върху сумата, считано от датата на подаване на исковата молба – 25.02.2016г. до окончателното изплащане на задължението.

ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.1 от ГПК Община Каварна, представлявана от Кмета Н.С.  заплати на П.П.П. с ЕГН **********, сумата от 400.00 /четиристотин/ лева разноски по делото.

ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.6 от ГПК Община Каварна, представлявана от Кмета Н.С. да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на РС Каварна, сумата от 165.60 /сто шестдесет и пет лева и шестдесет стотинки/ лева.

Решението може да бъде обжалвано пред Окръжен съд Добрич, в двуседмичен срок, считано от връчването му на страните.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ:………………….