О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

 

гр.Каварна, 09.03.2018год.

 

КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД в закрито съдебно заседание на девети март, през две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛИНА  УЗУНОВА

 

Като разгледа докладваното от съдията Ч.Гр.д.№53/2018год. по описа на КРС и за да се произнесе взема предвид следното:

 

Производството е по чл.130, ал.3 от СК, инициирано от молбата на И.И.Г. с ЕГН ********** действаща със съгласието на баща си И.Г.Р. с ЕГН **********, двамата с адрес: ***. 

Молят съда да издаде разрешение за извършване на разпоредителна сделка с движими вещи, придобити  по силата на наследствено правоприемство от починалата майка на молителката, Атанаска Добрева Русева, б.ж. на гр.Шабла,  починала през 2017г., а именно да бъде извършена ПРОДАЖБА на  два броя ремаркета:

1. ТРАКТОРНО РЕМАРКЕ марка РСД – 4, категория R1a, номер на рама 15167, цвят червен/черен, регистрационен номер ТХ 08746, свидетелство за регистрация ТХ 0016935 А  и

2. ТРАКТОРНО РЕМАРКЕ марка РСД – 4, категория R1a, номер на рама 13957, цвят червен/черен, регистрационен номер ТХ 08745, свидетелство за регистрация ТХ 0016934 А 

Молителката е собственик на 1/6 идеална част, съгласно ЗН,  в съсобственост с баща си И.Г.Р. и брат си Мариян Ивелинов Г.. 

Молителката, действаща чрез баща си  твърди, че продажбата е в неин интерес, тъй като е ученичка в 11 клас, предстои й завършване на средно образование и продължаване на висше образование.   Молителката твърди, че с нейната част от парите е решила да си закупи лаптоп с цел подобряване качеството на обучението.  

От събраните по делото писмени доказателства и от данните събрани от ДСП Каварна, съдът намери молбата за основателна. Твърденията на молителите изцяло се установяват от приложените към молбата писмени доказателства. С представения социален доклад по случая, ДСП Каварна, Отдел „Закрила на детето”, след извършеното проучване по случая заема становище, че разпореждането се извършва със съзнателно от молителката, като желанието й е подкрепено от баща й. Твърдят, че средствата, получени от продажбата ще бъдат използвани изцяло за нуждата на непълнолетната.

Изхождайки от доказаните обстоятелства, съдът намира, че разпореждането е в интерес на детето, с оглед на което са налице визираните в чл.130, ал.3 от СК предпоставки и исканото разрешение следва да се издаде.

Воден от изложеното, СЪДЪТ

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

РАЗРЕШАВА на И.И.Г.  с ЕГН **********, действаща със съгласието на родител И.Г.Р. с ЕГН ***********, двамата с адрес: ***, да извърши разпоредителна сделка – ПРОДАЖБА на 1/6 ид. част от  следните движими вещи – два броя ремаркета: 

1. ТРАКТОРНО РЕМАРКЕ марка РСД – 4, категория R1a, номер на рама 15167, цвят червен/черен, регистрационен номер ТХ 08746, свидетелство за регистрация ТХ 0016935 А  и

2. ТРАКТОРНО РЕМАРКЕ марка РСД – 4, категория R1a, номер на рама 13957, цвят червен/черен, регистрационен номер ТХ 08745, свидетелство за регистрация ТХ 0016934 А, на цена не по-ниска от застрахователната стойност. 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

 

                                                 РАЙОНЕН СЪДИЯ:……………..