П Р О Т О К О Л

гр.Каварна,  19.03.2019 г.

 

Каварненският районен съд в публично съдебно заседание на деветнадесети  март през две хиляди и деветнадесета  година  в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА

                                                                                                                                                                                              

при участието на секретаря: А.М.и прокурора :  …………………………  сложи за разглеждане Гр.д. № 530  по описа за 2019 година,   докладвано от Районния съдия.

         

След спазване разпоредбите на чл. 142, ал. 1 от ГПК на именното повикване в  11,00  часа  се явиха:

          ИЩЕЦЪТ „Водоснабдяване и канализация-Варна“ ООД редовно призован, се представлява от юрк.П.В., надлежно упълномощена с пълномощно приложено по делото.

 ОТВЕТНИКЪТ  И.  А.Х.  редовно призован, не се явява, представлява се от С.И. Х. – негов син, надлежно упълномощен с пълномощно приложено по делото.

СЪДЪТ след като взе предвид, редовното призоваване на страните,  намира, че не са налице процесуални пречки за разглеждане на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

СЪДЪТ запитва страните поддържат ли депозираната по делото спогодба?

ЮРК.В. - Госпожо Председател, поддържаме спогодбата, която сме постигнали между страните и моля да одобрите. В молбата сме поискали на основание чл. 78, ал. 9 ГПК с оглед постигнатата спогодба по настоящото дело да ни бъде върната половината от внесената държавна такса по банкова сметка *** „Водоснабдяване и канализация-Варна” ООД, а именно 25.00 лева.

СЕЗГИН Х.: Съгласен съм с така представената спогодба и  моля съда  да я  одобри.

СЪДЪТ, като взе предвид, че между страните по делото е  постигната    спогодба по предявения иск с правно основание чл. 422  от ГПК  и на осн. чл. 234, ал. 1 от ГПК

О П Р Е Д Е Л И:

ВПИСВА В ПРОТОКОЛА ПОСТИГНАТАТА СЪДЕБНА СПОГОДБА по силата на която страните разрешават спора по предявения иск  с правно основание чл. 422 ГПК по следния начин:

СТРАНИТЕ  СЕ СПОРАЗУМЯВАТ ЗА СЛЕДНОТО:

„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА“ ООД, ЕИК:*** със седалище и  адрес на управление  гр. Варна, ул. „Прилеп” № 33, чрез пълномощника си юрисконсулт П.В.  и

И.А.Х., с ЕГН ********** ***, ж.к.Вл.Варненчик бл.220, вх.2, ап.33, чрез пълномощника си  С.И.Х., ЕГН **********, е постигната следната съдебна спогодба, с която окончателно решават спора помежду си по това дело, а именно:

§ 1. И.А.Х. ЕГН **********, чрез пълномощника си С.И. Х., в качеството си на ответник по гр.дело № 530/2018г. по описа на РС-Каварна, признава, че дължи и се задължава да заплати на ищеца „Водоснабдяване и канализация-Варна“ ООД следните суми:

1.1.в размер на 24.19лв. (двадесет и четири лева и 19ст.), представляваща непогасена по давност част от главницата за ползвани В и К услуги по издадени фактури за периода от 05.07.2016г. до 03.05.2017г., начислени по партида с абонатен № 1145491, открита на името на ответника за имот-апартамент в гр.Варна, *****;

1.2.в размер на 3.35лв. (три лева и 35ст.), представляваща непогасена по давност част от лихва за забава върху посочената по-горе сума на главницата за периода от 05.08.2016г. до 01.0942018г.;

1.3.в размер на законната лихва върху горепосочената главница, считано от датата на подаване на заявлението по чл.410 ГПК в съда-05.04.2018г. до окончателното плащане на сумите;

1.4.в размер на 163.96лв. (сто шестдесет и три лева и 96ст.), представляваща непогасена по давност част от главницата за ползвани В и К услуги по издадени фактури за периода от 05.07.2016г. до 02.08.2017г., начислени по партида с абонатен № 1145484, открита на името на ответника за имот-апартамент в гр.Варна, *****;

1.5.в размер на 23.69лв. (двадесет и три лева и 69ст.), представляваща непогасена по давност част от лихва за забава върху посочената по-горе сума на главницата за периода от 05.08.2016г. до 01.04.2018г.;

1.6.в размер на законната лихва върху горепосочената главница, считано от датата на подаване на заявлението по чл.410 ГПК в съда-05.04.2018г. до окончателното плащане на сумите;

  1.7.в размер на 50лв. (петдесет лева), представляваща сторени съдебно-деловодни разноски за юрисконсултско възнаграждение, за които има издадена заповед за изпълнение по чл.410 ГПК на парично задължение по ЧГД № 135/2018г. по описа на РС-Каварна;

  1.8.в размер на 25лв. (двадесет и пет лева), представляваща 1/2 част от обща сума в размер на 50лв. (петдесет лева), представляваща сбор от платена държавна такса в размер на 25лв. по ЧГД № 326/2018г. по описа на РС-Каварна и платена държавна такса в размер на 25лв. по гр.дело № 530/2018г. по описа на РС-Каварна.

 

  § 2. Предвид заявеното в първото по делото съдебно заседание от ответника възражение за изтекла в негова полза погасителна давност, „Водоснабдяване и канализация-Варна” ООД със съгласието на И.А.Х., чрез пълномощника С.И. Х., оттегля частично предявените искове, както следва:

2.1.в размер на 29.33лв. (двадесет и девет лева и 33ст.), представляваща погасена по давност част от главницата за ползвани В и К услуги по издадени фактури за периода от 03.07.2008г. до 06.04.2011г., начислени по партида с абонатен номер 1145491;

2.2.в размер на 22.74лв. (двадесет и два лева и 74ст.), представляваща погасена по давност част от лихви за забава върху посочената по-горе сума на главницата за периода от 03.08.2008г. до 01.04.2018г.

2.3.в размер на законната лихва върху горепосочената главница, считано от датата на подаване на заявлението по чл.410 ГПК в съда-05.04.2018г. до окончателното плащане на сумите;

2.4.в размер на 187.61лв. (сто осемдесет и седем лева и 61ст.), представляваща погасена по давност част от главницата за ползвани В и К услуги по издадени фактури за периода от 02.10.2008г. до 05.02.2014г., начислени по партида с абонатен номер 1145484;

2.5.в размер на 136.71лв. (сто тридесет и шест лева и 71ст.), представляваща погасена по давност част от лихви за забава върху посочената по-горе сума на главницата за периода от 02.11.2008г. до 01.04.2018г.

2.6.в размер на законната лихва върху горепосочената главница, считано от датата на подаване на заявлението по чл.410 ГПК в съда-05.04.2018г. до окончателното плащане на сумите;

   § 3. Ищецът „Водоснабдяване и канализация-Варна“ ООД няма да претендира заплащане на юрисконсултско възнаграждение по гр.дело № 530/2018г. по описа на РС-Каварна.

  § 4. Ответникът И.А.Х. ЕГН ********** чрез пълномощника си С.И. Х. няма да претендира заплащане на адвокатски хонорар по гр.дело № 530/2018г. по описа на РС-Каварна.

 

С П О Г О Д И Л И    С Е:

 

ищец „Водоснабдяване и канализация-Варна” ООД,

чрез пълномощник юрк.Пл.В.:                                  …………………………

 

 

ответник И.А.Х.,

чрез пълномощник С.И. Х.:                   ………………………..

 

СЪДЪТ като взе предвид, че постигнатата между страните съдебна спогодба не противоречи на закона и на добрите нрави и на осн. чл. 234, ал. 1 от ГПК

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

ОДОБРЯВА постигнатата между страните по Гр. д. № 530/2018 г. по описа на КРС съдебна спогодба с правно основание чл. 422 ГПК, вр. с чл. 79 ЗЗД.

УКАЗВА на страните, че съдебната спогодба има значението на влязло в сила съдебно решение и не подлежи на обжалване пред по-горен съд.

ОСВОБОЖДАВА на основание чл. 78, ал. 9, изр. 1 от ГПК сумата от 25.00 лева (дванадесет и пет), представляващи половината от платената от ищеца „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА“ ООД, ЕИК:*** със седалище и адрес на управление  гр. Варна, ул. „Прилеп” № 33, чрез пълномощника си юрисконсулт П.В., държавна такса за предявяване на исковата молба, внесена по сметка на РС Каварна с преводно нареждане от 24.08.2018 г., която да бъде възстановена на ищеца по сметка в ”Централна кооперативна банка” АД,  IBAN: ***;   BIC:***.

Поради изчерпване предмета на спора  СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА производството по Гр. дело № 530/2018 г. по описа на Районен съд гр.Каварна.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване може да бъде  обжалвано с частна жалба в едноседмичен срок,  считано от днес  пред Добрички окръжен съд.

ЗАСЕДАНИЕТО приключи  в 11.30 часа.

ПРОТОКОЛЪТ е изготвен в съдебно заседание.

 

                                     

                          РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

                                                                                СЕКРЕТАР: