Р Е Ш Е Н И Е

№108

гр.Каварна 25.06.2018 г.

 

В   ИМЕТО   НА  НАРОДА

 

Каварненският районен съд в публично заседание на единадесети април през две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА     

 

при участието на секретаря Анастасия Митева и в присъствието на прокурора …………………, като разгледа докладваното от съдията Гр.д. № 532 по описа за 2016 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Предявен е иск с правно основание чл. 124, ал. 1 ГПК, вр. с чл. 440, ал. 1 ГПК.

Ищците С.Д.Л. и С.К.Л. излагат в исковата си молба, че са съпрузи от 09.08.1981 г. Твърдят, че на 09.11.2012 г. са придобили в съпружеска имуществена общност, чрез покупка самостоятелен обект в сграда с идентификатор ****.1.15 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Каварна, община Каварна, област Добрич, одобрени със Заповед № РД-18-32/27.02.2008 г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед № КД-14-08-599/15.09.2010 г. на Началник СГКК-Добрич, с административен адрес гр. Каварна, ул.“****“ бл.1, ет.3, ап.15, находящ се в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор ****, с предназначение: жилище, апартамент, със застроена площ от 57.92 кв. метра, брой нива на обекта: 1 /едно/, състоящ се от: стая /трапезария/ с кухненски бокс, спалня, баня-тоалетна, тераса, при граници: на същия  етаж: с идентификатор ****.1.16, с идентификатор ****.1.14, под обекта: с иденфикатор ****.1.8, с идентификатор ****.1.7, над обекта: с идентификатор ****.1.21, с идентификатор ****.1.22, ведно с изба №15 с площ от 2.80 кв. метра, без посочени граници по документ за собственост, както и с припадащите му се 4.1962%, равняващи се на 9.82 кв. метра, идеални части от общите части на сградата, и 4.1962% от  правото на строеж върху посочения поземлен имот. Сделката е обективирана в нотариален акт 60, том 3, рег.№2612,  дело №418/09112012г. на нотариус П****, гр.Каварна, вписан в СВ-Каварна вх.рег.№3001/09.11.2012г., акт №92 , том Х, дело № 1624.

Твърдят, че към момента на придобиване на имота същият е представлявал незавършено строителство – завършен груб строеж, като конструкцията на сградата блок 1, е приета с акт от 10.11.2008 г. И към настоящия момент строителството не е завършено. Строежът е спрян и продължава да е в груб строеж. Твърдят също, че поради незавършеното строителство обекта не им е предаден и те никога не са били във владение на имота. Горното обстоятелство било обективирано и в документа им за собственост, с вписването че обекта е в „груб строеж“.

  Твърдят, че са получили покана за доброволно изпълнение по изпълнително дело №**** на ЧСИ ****, с район на действие ОС – Добрич, в която са поканени да погасят доброволно задължение в размер на  71 788.18 евро, представляваща главница по договор за кредит за  покупка на имот в чуждестранна валута от 15.07.2005 г.; 15 784.91 евро договорна лихва за периода 15.03.2010 г. – 15.12.2011 г.; 338.98 евро наказателна лихва за периода 28.10.2011 г. – 15.11.2011 г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от 15.11.2011 г. до окончателното й изплащане; 3438.82 лв. разноски за държавна такса и 2169.41 лв. разноски за процесуално представителство. Към поканата за доброволно изпълнение им била изпратена Заповед за изпълнение на парично задължение от 15.12.2011 г. по Ч.гр.дело № 54051/2011 г. на Районен съд-София, ведно с изпълнителен лист от същата  дата, по силата на които С.И.К. и К.М.К. са осъдени солидарно да заплатят на „БАНКА ДСК“ ЕАД гр. София, описаните по-горе суми. С приложено към поканата Постановление от 13.05.2016 г. на ЧСИ *** ищците били конституирани като ипотекарни длъжници по изпълнителното дело. Възразили в законоустановения срок, че не дължат сумите, като СРС е дал срок на банката да предяви иск. След възражение на банката, че  ищците не са длъжници по Ч. гр. дело №54051/2011 г. на Районен съд-София съдът е отменил определението си. При справка в СВ Каварна установили, че частният съдебен изпълнител на 26.05.2016 г. е наложил възбрана върху собствения им  апартамент № 15, а при справка в деловодството на ЧСИ им било съобщено, че е изготвен опис и оценка на недвижимия имот, за които не им е връчено съобщение за  принудителното изпълнение, за насрочване на дата за опис и оценка, и връчване на описа и оценката на имота.

  Считат, че за тях е налице правен интерес от предявяване на настоящия отрицателен установителен иск, за да установят в отношенията си с  ответниците, че имуществото, върху което е насочено изпълнението за  парично вземане не принадлежи на длъжниците С.К. и К.К.. С изложените мотиви молят съда да постановите решение, с което да  приемете за установено по отношение на ответниците С.К., К.К. и „Банка ДСК“ ЕАД гр.София, че имуществото представляващо самостоятелен обект с идентификатор ****.1.15 по КККЗ на гр.Каварна, с административен адрес гр. Каварна, ул. “****“ бл. 1, ет. 3, ап. 15, находящ се в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор ****, с предназначение: жилище, апартамент, със застроена площ от 57.92 кв. метра, върху което е насочено изпълнението за парично вземане по изпълнително дело №**** на ЧСИ ****, с район на действие ОС Добрич, не принадлежи на длъжниците С.К. и К.К..

В съдебно заседание чрез процесуалния си представител, пледират за уважаване на иска, като основателен и доказан.

Ответниците С.И.К. и К.М.К. в срока по чл. 131, ал. 1 ГПК не подават писмен отговор. В съдебно заседание, чрез назначения им процесуален представител заявяват, че не оспорват твърденията в исковата молба, като считат иска за основателен.

Ответникът „Банка ДСК” ЕАД, чрез процесуалния си представител  юрк. М.Б., в срока по чл. 131, ал. 1 ГПК, подава писмен отговор, с който оспорва иска като недопустим, а в условията на евентуалност, като неоснователен. Счита, че ищците не разполагат с правна легитимация да се ползват от нормата на чл. 440, ал. 1 от ГПК, т.к. придобивайки правото на собственост върху процесния имот са придобили и владението върху същия, при което защитата на нарушените си права следва да реализират  чрез жалба по реда на чл. 435, ал. 4 ГПК. Излагат съображения за неоснователност, необоснованост и недоказаност на предявения иск. Възражението на ищците за неправилност на предприетите изпълнителни действия считат за неоснователни, т.к. ипотечното право, учредено върху земята, се разпростира и върху сградите, построени в имота след учредяване на ипотеката. С изложените мотиви моли съда да върне исковата молба като недопустима, а в условията на евентуалност да отхвърли изцяло предявения иск като недопустим, неоснователен и недоказан.

В съдебно заседание чрез процесуалния си представител, заявява, че не оспорват правото на собственост на ищците върху процесния имот, а единствено твърденията им, че ипотечното право, учредено върху земята, не се разпростира и върху сградите построени в имота след учредяване на ипотеката, както и правото им като взискатели по изп.дело да насочат изпълнени върху имота.

От събраните по делото доказателства, преценени поотделно и в съвкупност, се установи от фактическа страна следното:

Между страните не е спорно, а и се установява от представените писмени доказателства, че с договор за кредит за покупка на недвижим имот сключен на 15.07.2005 г., „Банка ДСК” ЕАД гр. Варна е отпуснала на С.И.К. и К.М.К. кредит в размер на 100 000 евро, за покупка на недвижим имот – Дворно място с площ от 1084 кв.м., находящо се в гр. Каварна, ул. Крайбрежна зона, съставляващо УПИ ***по ЗРП и Дворно място с площ 1 089 кв.м., представляващо УПИ ***по ЗРП на гр.Каварна.

С нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот чрез заем отпуснат от Банка ДСК ЕАД София, чрез регионален център Варна, вписан в СВ Каварна с акт 118, том VII, дело 2721/2005 г., „****” АД е продало на С.И.К. и К.М.К., Дворно място с площ 1084 кв. м., представляващо УПИ ***по ЗРП на гр. Каварна и Дворно място с площ 1 089 кв.м., представляващо УПИ ***по ЗРП на гр.Каварна, за сумата от 263 380 лв., от които сумата от 100 000 евро купувачите е следвало да заплатят на продавачите чрез заем отпуснат им от Банка ДСК ЕАД, съгласно поет банков ангажимент, за което банката е следвало да впише законна ипотека върху продаваните имоти за размера на заема, лихвите и разноските.

Установява се от представената молба /л. 48 и л. 148 от делото/, че на 19.07.2005 г. в СВ гр.Каварна е вписана под № 18, том 1, вх. рег. 4169 от 19.07.2005 г. законна ипотека върху описаните по-горе имоти, подновена с акт № 135, том 1 на 04.06.2015 г. на осн. чл. 172 ЗЗД, вр. с чл. 18, ал. 1 ПВ по молба на кредитора  вх. рег. №1170/04.06.2015 г. От съдържанието на молбата се установява, че ипотеката е вписана върху недвижим имот собственост на С. и К. К., представляващ Дворно място с площ 1084 кв. м., представляващо УПИ ***по ЗРП на гр. Каварна и Дворно място с площ 1 089 кв.м., представляващо УПИ ***по ЗРП на гр.Каварна, за сума в размер на 100 000 евро, на основание сключен договор за кредит от 15.07.2005 г., който кредит е предоставен за закупуване на описаните дворни места, като липсва вписване досежно обстоятелството, че ипотеката ще разпростира действието си и върху бъдещите постройки в имота.  

С нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот вписан в СВ Каварна вх. рег. № 3001/09.11.2012 г., акт № 92 , том Х, дело № 1624, ищците са придобили право на собственост върху недвижим имот изграден на груб строеж, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор ****.1.15 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Каварна, община Каварна, област Добрич, одобрени със Заповед № РД-18-32/27.02.2008г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед № КД-14-08-599/15.09.2010г. на Началник СГКК-Добрич, с административен адрес гр.Каварна, ул.“****“ бл.1, ет.3, ап.15, находящ се в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор ****, с предназначение: жилище, апартамент, със застроена площ от 57.92 кв. метра, брой нива на обекта: 1 /едно/, състоящ се от: стая /трапезария/ с кухненски бокс, спалня, баня-тоалетна, тераса, при граници: на същия  етаж: с идентификатор ****.1.16, с идентификатор ****.1.14, под обекта: с иденфикатор ****.1.8, с идентификатор ****.1.7, над обекта: с идентификатор ****.1.21, с идентификатор ****.1.22, ведно с изба №15 с площ от 2.80 кв. метра, без посочени граници по документ за собственост, както и с припадащите му се 4.1962%, равняващи се на 9.82 кв. метра, идеални части от общите части на сградата, и 4.1962% от  правото на строеж върху посочения поземлен имот.

Няма спор, а и се установява от събраните по делото писмени доказателства, че при ЧСИ ***, с район на действие ДОС, е образувано ИД № 2012737040041, за изпълнение на парични вземания. Изпълнителното дело е образувано по молба на взискателя „Банка ДСК” ЕАД гр. София срещу длъжници - ответниците С.И.К. и К.М.К.. По делото са предприемани и извършвани действия за принудително осъществяване вземанията на взискателя. С Постановление от 13.05.2016 г. на ЧСИ ***, ищците са конституирани на осн. чл. 429, ал. 3 от ГПК като ипотекарни длъжници в производството по изпълнителното дело и спрямо техния имот е насочено принудително изпълнение за събиране вземанията на взискателя.

От заключението на вещото лице по допуснатата СТЕ се установява, че към настоящият момент сградата е завършена, като освен груб строеж са изпълнени външните мазилки, покривна конструкция, поставена е дограма. Не са довършени външните стълбища и околното пространство. За изграждане на сградата има одобрени инвестиционни проекти, видно от записването в разрешението за строеж № 329 от 18.12.2006 г. Сградата не е въведена в експлоатация, но е подписан образец 14 за степен на завършеност „груб строеж” от 10.11.2008 г. В ПИ с идентификатор **** е включен единствено ***. Със Заповед № 124 от 18.01.2006 г. е допуснато изменение на действащия план преди влизане в сила на кадастралната карта, като са обединени ***и част от улица, образуващи новия ***. Вещото лице е установило, че е налице идентичност между закупения имот от ищците и имота върху който е насочено принудителното изпълнение, за задължения на ответниците.

От така изнесената фактическа обстановка съдът стигна до следните правни изводи:

По допустимостта на иска:

Въпросът за допустимостта на иска по чл. 440 от ГПК, когато третото лице се намира във владение на имота, върху който е насочено принудителното изпълнение, както и дали възможността му да обжалва действията на съдебния изпълнител по чл. 435, ал. 4 от ГПК изключва правния интерес от иска по чл. 440 от ГПК е бил предмет на тълкувателно дело № 3 от 2015 г. на ОСГТК на ВКС. Съобразно даденото разрешение на въпроса в соченото Тълкувателно решение, настоящият състав на съда счита, че независимо от владението върху имота и от правото на жалба и дали то е било упражнено, е налице интерес на третите лица да предявят иск срещу длъжниците и взискателя по чл. 440 от ГПК. Установяването на собствеността върху имота не може да се развие пълноценно в производство по жалба срещу действията на съдебния изпълнител, а само в едно исково производство, което ще обвърже страните по спора със сила на присъдено нещо и ще обезпечи по-широки по обем процесуални права на страните за сочене на доказателства и въвеждане на възражения. В същото време разпоредбата на чл. 440 от ГПК не изисква други предпоставки, освен засегнато от изпълнението право на третото лице. Производствата по чл. 435, ал. 4 и чл. 440 от ГПК дават различна по вид и обем защита на третото лице, като с предявяването на иска се защитава засегнато от изпълнението право и се реализира искова защита, а с жалбата се брани упражняваната от третото лице фактическа власт и преценката се фиксира върху законосъобразността на действията на съдебния изпълнител. Третото лице, което твърди, че е собственик на имота и го владее, може да брани правото си както чрез жалба, така и чрез предявяването на иска по чл. 440 от ГПК. Поради изложеното у ищците е налице интерес да предяви отрицателния установителен иск за собствеността на спорния имот.

По основателността на иска :

Съгласно разпоредбата на чл. 440, ал. 1 от ГПК, всяко трето лице, чието право е засегнато от изпълнението, може да предяви иск, за да установи, че имуществото, върху което е насочено изпълнението за парично вземане, не принадлежи на длъжника, т.е. целта на този отрицателен установителен иск е да се установи, че вещта, върху която е насочено изпълнението за парично вземане, не принадлежи на длъжника и спрямо нея не следва да се насочва принудителното изпълнение за погасяване на парични задължения на длъжника по образуваното изпълнително производство. В настоящия казус няма спор, че принудителното изпълнение е насочено върху недвижим имот собственост на ищците, представляващ самостоятелен обект с идентификатор ****.1.15 по КККР на гр.Каварна, с предназначение: жилище, апартамент, със застроена площ от 57.92 кв. метра, за удовлетворяване на парични вземания на взискателя „Банка ДСК” ЕАД. Няма спор, че ответниците С.И.К. и К.М.К. - длъжници по образуваното и висящо ИД № ****, са прехвърлили на 09.11.2012 г., с нотариален акт за покупко-продажба процесния недвижим имот, посочен по-горе на ищците. С оглед твърденията на страните съдът приема за безспорно установено между страните обстоятелството, че ищците са собственици на процесния имот, както и че спрямо същия са предприети действия по принудително осъществяване на вземанията на взискателя по горецитираното изпълнително дело.

Спорният между страните въпрос е разпростира ли действието си вписаната върху дворното място ипотека и върху изградените след учредяването й сгради, при липса на изрично договаряне за това. По посочения въпрос задължителната практика на ВКС, постановена по реда на чл. 290 ГПК е изследвала въпроса, в хипотеза, в която е налице договор за ипотека, като е приела, че когато предмет на ипотеката е право на собственост върху терена, тя разпростира действието си и върху бъдещите приращения върху имота във вид на новопостроени по време на действието на ипотеката сгради, ако при сключване на договора е постигнато съгласие от страните ипотеката да има действие и спрямо бъдещите приращения,като се приема, че изискването за индивидуализация по чл. 166, ал. 2 от ЗЗД е спазено, в случай, че е налице надлежно одобрен инвестиционен проект за застрояването на терена, по който е възможно да бъде извършена индивидуализацията на обектите, които ще бъдат построени /така решение № 250 от 18.11.2014 г. по гр. дело № 854/2014 г. на ВКС, III г. о.; решение № 111 от 25.07.2014 г. по гр. дело № 4005/2013 г.  на ВКС, III г. о.; решение № 113 от 25.07.2014 г. по гр.дело № 4514/2013 г.  на ВКС, III г. о.; решение № 188 от 24.10.2014 г. по гр. дело № 424/2014 г. на ВКС, III г. о. и решение № 143 от 10.11.2014 г. по гр.дело № 646/2014 г. на ВКС, II г. о./ От цитираните решения следва, че в зависимост от постигнатото между страните съгласие собственикът може да ипотекира само земята, или само построеното върху нея, или земята ведно с изградените вече постройки, или земята и сградите, които ще бъдат построени. За да обхване ипотеката бъдещите постройки в имота, това трябва да е уговорено в договора за учредяването й. В този случай е налице изменение на ипотекирания имот чрез приращение, построеното е свързано физически с него, представлява част от него и поради това може да се включи в предмета й. Ипотеката ще обхване бъдещата вещ след създаването й, т.е. тя ще бъде учредена под условията, че сградата ще бъде построена и ще бъде притежание на собственика на земята. В процесния случай изследвайки акта за учредяване на ипотеката съдът стига до извода, че не е налице уговорка между страните при сключване на ипотеката, същата да разпростира действието си и върху бъдещите постройки в имота. Горното означава, че върху процесният имот, собственост на ищците ипотеката вписана в полза на ответника „Банка ДСК” ЕАД, няма действие и спрямо него не могат да бъдат извършвани изпълнителни действия за удовлетворяване на взискателя по изпълнителното дело. С оглед изложеното предявеният иск с правно осн. чл. 440 ГПК, се явява основателен и доказан, поради което следва да бъде уважен в неговата цялост.

По отношение на разноските:

Процесуалният представител на ищците е поискал присъждане на направените по делото разноски пред настоящата инстанция, като е представил списък по чл. 80 ГПК. В исковото производство са направени следните разноски от ищците: 270,00 лева за внесена държавна такса, 200,00 лева за депозит за вещо лице, 24,00 лв. такса за заверени копия от ЧСИ, съгл. т. 8 от ТТР към ЗЧСИ, 667,50 лв. депозит за възнаграждение на особения процесуален представител на ответниците и 1 550,00 лева за заплатено адвокатско възнаграждение. В договор № 238 от 05.12.2016 г. за правна защита и съдействие е вписано, че договореното възнаграждение е заплатено в брой. Процесуалният представител на ответника „Банка ДСК” ЕАД е направил възражение по чл. 78, ал. 5 ГПК за прекомерност на така заплатеното от ищците адвокатско възнаграждение. Съгласно посочената разпоредба, ако заплатеното от страната възнаграждение за адвокат е  прекомерно съобразно действителната правна и фактическа сложност на делото, съдът може по искане на насрещната страна да присъди по-нисък размер на разноските в тази им част, но не по-малко от минимално определения размер съобразно чл. 36 ЗА. А чл. 36 от ЗА препраща към Наредба № 1 от 09.07.2004 г. на Висшия съдебен съвет за минималните размери на адвокатските възнаграждения. Съгласно чл. 7, ал. 2, т. 3 от Наредбата за процесуално представителство, защита и съдействие по граждански дела при интерес от 5000 лева до 10 000 лева възнаграждението е в размер на 580 лв. плюс 5 % за горницата над 5000 лева. Следователно, минималното възнаграждение за защита по настоящото дело възлиза на 667,50 лева. Съдът, като съобрази обстоятелството, че по настоящото производство исковата молба съдържаше и искане на осн. чл. 389, ал. 1 от ГПК за допускане обезпечение на предявения иск, както и че по делото бяха проведени четири съдебни заседания, но реално третото такова не беше по същество, а отложено за изслушване на съдебно-техническа експертиза и без събиране на други допълнителни доказателства и доказателствени средства, и като взе предвид, действителната правна и фактическа сложност на делото,  намира, че на ищците следва да бъдат присъдени разноски за адвокатско възнаграждение в размер на 1 000 лева, вместо поисканите 1550 лева.  Следователно, с оглед изхода на настоящия спор и на основание чл. 78, ал. 1 ГПК ответниците С.И.К., К.М.К., и „Банка ДСК” ЕАД, следва да заплатят на ищците направените в настоящото производство разноски в общ размер на 2161,50 лева за внесени държавни такси, депозит за вещо лице и особен процесуален представител и заплатено адвокатско възнаграждение. По отношение на вида отговорност за разноските, настоящият съдебен състав намира, че същите се дължат разделно - по 1/3 част от всеки от ответниците. Отговорността за разноски не е отговорност за вреди, защото обхваща само конкретно направените разходи. По своята правна същност тя е санкция за неоснователно причинен спор и цели обезщетяване на конкретно понесените от съответната страна материални вреди, които са направени във връзка с него. Тя е безвиновна, обективна отговорност. За нея нормата на 53 ЗЗД е неприложима, защото последната изисква причинено непозволено увреждане, изискващо установяване на вреда, вина и причинна връзка между тях, каквито в случая не се търсят (вж. Определение № 720 от 22.06.2015 г. по гр. д. № 2642/2015 г., ІІІ Г.О., ВКС). За задължението за разноски, независимо че е възникнало от един факт, всяка от страните, загубили делото, отговаря разделно. Ето защо всеки от ответниците следва да плати на ищците по 720,50 лева разноски по делото.

Така мотивиран, съдът

  

Р Е Ш И:

 

 ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО на основание чл. 440, ал. 1 от ГПК по отношение на С.И.К., ЕГН **********,***, К.М.К., ЕГН **********,*** и „БАНКА ДСК” ЕАД, ЕИК 12183061, със седалище и адрес на управление гр. София, 1036, район Оборище, ул. „Московска” № 19, че недвижим имот представляващ: самостоятелен обект с идентификатор ****.1.15 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Каварна, община Каварна, област Добрич, одобрени със Заповед № РД-18-32/27.02.2008г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед № КД-14-08-599/15.09.2010 г. на Началник СГКК-Добрич, с административен адрес гр.Каварна, ул.“****“ бл.1, ет.3, ап.15, находящ се в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор ****, с предназначение: жилище, апартамент, със застроена площ от 57.92 кв. метра, брой нива на обекта: 1 /едно/, състоящ се от: стая /трапезария/ с кухненски бокс, спалня, баня-тоалетна, тераса, при граници: на същия  етаж: с идентификатор ****.1.16, с идентификатор ****.1.14, под обекта: с иденфикатор ****.1.8, с идентификатор ****.1.7, над обекта: с идентификатор ****.1.21, с идентификатор ****.1.22, ведно с изба №15 с площ от 2.80 кв. метра, без посочени граници по документ за собственост, както и с припадащите му се 4.1962%, равняващи се на 9.82 кв. метра, идеални части от общите части на сградата, и 4.1962% от  правото на строеж върху посочения поземлен имот, по отношение на който е насочено изпълнение за парично вземане по изпълнително дело №**** на ЧСИ ****, с район на действие ОС Добрич, не принадлежи на длъжниците С.И.К. и К.М.К..

ОСЪЖДА, на основание чл. 78, ал. 1 от ГПК, С.И.К., ЕГН **********,***, да заплати на С.Д.Л., ЕГН ********** и С.К.Л., ЕГН **********, двамата с адрес ***, сумата от 720,50 лв. /седемстотин и двадесет лева и петдесет стотинки/, представляваща  направените разноски по делото.

 ОСЪЖДА, на основание чл. 78, ал. 1 от ГПК, К.М.К., ЕГН **********,***, да заплати на С.Д.Л., ЕГН ********** и С.К.Л., ЕГН **********, двамата с адрес ***, сумата от 720,50 лв. /седемстотин и двадесет лева и петдесет стотинки/, представляваща  направените разноски по делото.

ОСЪЖДА, на основание чл. 78, ал. 1 от ГПК, „БАНКА ДСК” ЕАД, ЕИК 12183061, със седалище и адрес на управление гр. София, 1036, район Оборище, ул. „Московска” № 19, да заплати на С.Д.Л., ЕГН ********** и С.К.Л., ЕГН **********, двамата с адрес ***, сумата от 720,50 лв. /седемстотин и двадесет лева и петдесет стотинки/, представляваща  направените разноски по делото.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с въззивна жалба пред Добричкия окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: …………………