Р   Е  Ш  Е  Н   И   Е

Гр.Каварна, 22.04.2019г.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

КАВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД в закрито заседание на двадесет и втори април, през две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:ВЕСЕЛИНА УЗУНОВА

 

при секретаря ………., като разгледа докладваното от съдията гр.д. №533/2016г. по описа на КРС и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по чл.247 от ГПК.

Постъпила е молба с вх.№1496/19.04.2019г. от „УниКредит Булбанк“ АД, ЕИК ****, със седалище и адрес на управление гр.София, р-н „Възраждане“, пл.“Света Неделя“, №7,, чрез пълномощника адв.В.Б.Б., съдебен адрес ***, пл.“Света Неделя“ы №4, ет.4.

С молбата си ищецът моли съда да допусне очевидна фактическа грешка в диспозитива на Решение №48/28.03.2019г., където ЕГН-то на Д.М.М. е записано грешно 91111205044, а правилното е „**********“, както и по отношение името на ответника Д.М.М.-Д., която била записана Д., а правилното име е „Д.“.

Съдът като разгледа гр.д.№533/2016г. на РС Каварна и постановеното съдебно решение, счита че са налице основания за поправяне на решението в диспозитивната му част, където да бъдат поправени ЕГН-то на ответника Д.М.М. и по отношение името на Д.М.-Д..

Съгласно чл.247, ал.1 от ГПК съдът по своя инициатива или по молба на страните може да поправи допуснатите в решението очевидни фактически грешки. Според правната теория и съдебна практика явна фактическа грешка е всяко несъответствие между формираната истинска воля на съда и нейното външно изразяване в писмения текст на решението. Такава грешка представлява погрешното посочване на имената на страните, на посочено процентно съотношение при определяне на размера на присъдената сума или погрешно пресмятане на суми, произнасяне по част от искането в мотивите и пропуск съдът да се произнесе в диспозитива на решение и др. като не е допустимо чрез поправка на явна фактическа грешка да се замести формираната воля на съда в съдебния акт.

В конкретния случай съдът намира, че следва да бъде поправена констатираната очевидна фактическа грешка в диспозитива на решението.

Водим от горното, съдът

 

Р   Е   Ш   И   :

 

ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка, допусната в диспозитива на Решение №48 от 28.03.2019г., като ЕГН-то на Д.М.М. се чете „**********“ и името на ответника се чете „Д.“.

Решението за поправка на очевидна фактическа грешка е неразделна част от Решение №48 от 28.03.2019г. на КвРС.

Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд Добрич в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

 

                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:……………………