О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД в закрито заседание проведено на двадесет и трети май през двехиляди и седемнадесета година в състав

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА

като обсъди Гр.Д № 535 по описа за 2016 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Гражданско дело № 535/2016 г. е образувано на основание искова молба вх. №3954/12.12.2016г., подадена от С.А.С., чрез пълномощника й адв.М.К. ***, против Д.Д.Ч., с която е предявен иск с правно основание чл.45 ЗЗД.

С определение № 149 от 28.04.2017г. съдът е допуснал предоставянето на правна помощ – особен представител на ответника Д.Д.Ч., на осн. чл.23, ал.1 ЗПП, вр. с чл.47, ал.6, вр. с чл.29, ал.3 ГПК, като е задължил ищеца С.А.С. в едноседмичен срок от получаване на определението да внесе по сметката за вещи лица на РС Каварна сумата от 580.00 лв., представляваща депозит за възнаграждение на особения представител на ответника.  Указал е също на ищеца, че при невнасяне в срок на определения депозит, производството по делото подлежи на прекратяване.

Съобщението за така постановения съдебен акт е редовно връчено на ищеца по реда на чл.51 ал.1 от ГПК, на 05.05.2017 г. До изтичане на посочения в определението срок, не е последвало изпълнение на съдебните указания, такова не е последвало и до настоящия момент, като ищецът не е сезирал съда и с искане за продължаване на определения му срок, съобразно изискването на чл.63, ал.1 от ГПК.

Съдът намира, че поведението на ищеца, изразяващо се в неизпълнение на съдебните указания, влече порок на исковата молба, проявяващ се в ненадлежно сезиране на съда и обуславящ недопустимост на учреденото въз основа на нея производство, поради което същото подлежи на прекратяване.

Мотивиран от така изложените съображения и на основание чл.129, ал.3 от ГПК, съдът:

О П Р Е Д Е Л И :

         

ПРЕКРАТЯВА производството по Гр.д. № 535 по описа за 2016 г. на Каварненски районен съд.

ВРЪЩА на С.А.С., ЕГН **********, с адрес ***, искова молба вх.№ 3954/12.12.2016 год.

Определението подлежи на обжалва с частна жалба пред Добрички окръжен съд в едноседмичен срок от съобщаването му на ищеца.

 

                                                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ:........................