Р   Е   Ш   Е  Н  И   Е

Гр.Каварна, 15.11.2019г.

 

В    И М Е Т О    Н А     Н А Р О Д А

 

Каварненски районен съд в открито съдебно заседание на седемнадесети октомври, през две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ВЕСЕЛИНА УЗУНОВА

 

и при секретаря Е. Ш. и при участието на районен прокурор Бонка Костадинова – Белчева  разгледа докладваното от районния съдия Гр.дело №537/2019г. по описа на КРС и за да се произнесе взе предвид следното:

 

         Производството е по реда на чл.28, ал.1  вр.  с чл.4, ал.1 и чл.25, ал.1, т.3 от ЗЗДетето; чл.33, ал.2 от Правилника за прилагането му  образувано по молба на Дирекция “Социално подпомагане” – гр.Каварна, с която е направено искане за настаняване на детето Н.С.А. с ЕГН **********, с родители: майка – Е.К.Щ.  с ЕГН **********  с постоянен адрес: *** и с адрес на пребиваване: с.П., общ.Ген.Тошево и баща С.А.С. с ЕГН **********,***, в момента извън страната, с оглед закрила най- добрите му интереси, за срок от една година.  

В молбата се излага, че детето Н.С.А. е родено на ***г. в гр.Балчик и е първото по ред дете на майката  Е.К.Щ.  с ЕГН **********  с постоянен адрес: *** и с адрес на пребиваване: с.П., общ.Ген.Тошево. Има по- малки брат Т.С.А., сестри С.С.А., брат – М. С.А., сестра – Б.С.  А..  Родителите на детето са:  майка – Е.К.Щ.  с ЕГН **********  с постоянен адрес: *** и с адрес на пребиваване: с.П., общ.Ген.Тошево и баща С.А.С. с ЕГН **********,***, в момента извън страната.

В молбата се излага, че със Заповед № ЗД/Д/- ТХ – ГТ – 015/16.08.2019г., отдел” Закрила на детето” при ДСП – Ген.Тошево е предприел мярка за закрила по реда на Закона за закрила на детето, като спешно е настанил детето Н.С.А. в професионалното приемно семейство на Е.  Д.К. ***, както и че от 16.08.2019г. на същия адрес в едно домакинство, но в отделно приемно семейство е настанен по- малкия брат на детето Т.А.. Към момента двете деца живеели заедно на този адрес. Останалите три деца също били настанени в отделни приемни семейства, според профила им, за който са утвърдени и пребивават на територията на Община Балчик.

От изложеното в молбата и социалните доклади на ОЗД/ДСП – Ген.Тошево, е видно,  че поводът за предприемането на спешни действия е, че родителите на детето Н. били в продължително фактическо съжителство на семейни начала. Родителите живели в чужбина, като след раздялата майката и децата са ползвали социална услуга в Испания, но са взели решение да се завърнат в страната. При завръщането си майката разбира, че е останала без жилище, не си е намерила подходяща работа, не е срещнала подкрепата на роднините си, което е провокирало нейното желание да настани детето заедно с останалите  си три деца в институция или приемно семейство.

В молбата се излага, че във връзка с предприетата спешна мярка на закрила са проучени роднините по майчина линия, живущи на територията на Община Генерал Тошево, като никой от тях не дал съгласие да отглежда детето дори временно в семейството си. Подписали са декларации по чл.24, ал.3 от ППЗД за несъгласие да отглеждат детето в семейна среда.

В молбата се твърди, че след настаняването на детето в приемното семейство на г-жа Е.К. са извършени три посещения на 21.08.2019г., 22.08.2019г. и на 30.08.2019г. Данните от проучването сочат, че детето първоначално е било стресирано, с оглед езиковата бариера между него и приемния родител. Но постепенно се е адаптирало към новата домашна среда, направен бил избор на личен лекар, както и на учебно заведение – ОУ”Й.Йовков” Каварна, където детето да учи.

Осъществявани са срещи между братята и сестрите  с цел съхраняване на емоционалната връзка, но за времето от 16.08.2019г. до момента не бил осъществяван контакт с нито един от двамата родители. По данни от ОЗД – Ген.Тошево, майката на децата пребивава в с. П., но не разполагала с финансови средства и подходящи жилищни условия, поради което нямала възможност да обгрижва Н. и останалите си деца. По данни на ДСП – Балчик, получени от проведен разговор с родственици по бащина линия, било възможно г-н С. да се завърне в страната в желанието да се грижи за дъщеря си и останалите си четири деца в условията на новото си семейство, което е създал в чужбина.

        С оглед на изложеното, ДСП моли съда да настани детето Н.С.А. с ЕГН **********, с родители: майка – Е.К.Щ.  и баща С.А.С., в семейството на професионалния приемен родител Е.  Д.К. ***, с оглед закрила най- добрите му интереси, за срок от една година. 

Дирекция “Социално подпомагане” – гр.Каварна, редовно призовани, в с.з. представлявана от директора, поддържат молбата си и молят същата да бъде уважена.

         Майката на детето – Е.К.Щ., редовно призована,  не се явява и не се представлява.

          Бащата  на детето – С.А.С., редовно призован, не се явява и не се представлява

          Заинтересованата страна – професионален приемен родител – Е.Д.К.  – редовно призована, се явява лично и моли молбата да бъде уважена. Изразява съгласие да се грижи за детето Н..***, редовно призована и представлявана от прокурор Бонка Костадинова - Белчева, счита, че са налице предпоставките детето Н.С.А. с ЕГН **********  да бъде настанено в семейството на професионалния приемен родител Е.  Д.К., за срок от една година, с оглед на това, че няма възможност родителите и техни роднини да се грижат детето.   

От събраните по делото доказателства, съдът намира за установено от фактическа страна следното:

Малолетното дете е родено на ***г. в гр.Балчик, като родители на детето са:   майка – Е.К.Щ.  с ЕГН **********  с постоянен адрес: *** и с адрес на пребиваване: с.П., общ.Ген.Тошево и баща С.А.С. с ЕГН **********,***, към настоящия  момент извън страната.

Със Заповед № ЗД/Д/- ТХ – ГТ – 015/16.08.2019г., отдел” Закрила на детето” при ДСП – Ген.Тошево е предприел мярка за закрила по реда на Закона за закрила на детето, като спешно е настанил детето Н.С.А. в професионалното приемно семейство на Е.  Д.К. *** до произнасяне на съда с решение по чл.28 от ЗЗдетето.

От депозирания социален доклад, изготвен на 16.8.2019г. от ДСП гр.Каварна по отношение на детето Н.С.А. се установява, че детето е родено на ***г. в гр.Балчик  и е със законови представители: майка – Е.К.Щ.  с ЕГН **********  с постоянен адрес: *** и с адрес на пребиваване: с.П., общ.Ген.Тошево и баща С.А.С. с ЕГН **********,***, към настоящия  момент извън страната. Предвид констатираната невъзможност детето да бъде отглеждано от биологичните  си родители, като поводът за предприемането на спешни действия е, че родителите на детето Н. са в продължително фактическо съжителство на семейни начала, като след раздялата им и завръщането на майката в страната се установява, че е останала без жилище, не си е намерила подходяща работа  и не е срещнала подкрепата на роднините си,  което е провокирало желанието й да настани детето заедно с останалите  си три деца в институция или приемно семейство.

Детето Н.С.А.  е първо  дете на Е.К.Щ.  и С.А.С.. Има по- малки брат Т.С.А., сестри С.С.А., брат – М. С.А., сестра – Б.С.  А..   Основните потребности на детето се задоволяват адекватно в условията на приемното семейство. За Н. е осигурено място за спане, разполага със собствени дрехи, които отговарят на възрастта, пола и сезона. Приемният родител осигурява и предоставя на детето достатъчно храна и питиета. Осигурено е пространство за игра, достатъчно играчки и материали за игри и стимулиране на развитието му. Детето има избран личен лекар – д-р Стоянова. Детето е клинично здраво. Същото е с редовни профилактични прегледи и имунизации за възрастта. Направен е избор и на учебно заведение – ОУ”Й.Йовков” Каварна, където предстои детето да постъпи в първи клас, заедно с брат си Т.А., който от  16.08.2019г.  е настанен на същия адрес в едно домакинство, но в отделно приемно семейство.  Адаптира се постепенно към семейната среда на приемния си родител.  Н.  поддържа постоянна връзка с рождения си брат Толга, а с останалите си  братя и сестри, настанени в приемни родители  при осъществените срещи с тях в гр.Балчик.    Препоръчват с цел осигуряване на сигурна, безопасна и здравословна среда и задоволяване потребностите на детето за правилното му психическо развитие, детето да бъде настанено  в  професионалното приемно семейство на  Е.Д.К.,  живуща ***.

След преценка на събраните по делото доказателства, съдът прави следните правни изводи:

Молбата е основателна. Налице са условията за настаняването на малолетното дете Н.С.А. в семейството на професионалния приемен родител в  професионалното приемно семейство на  Е.Д.К.,  живуща ***,  с оглед невъзможността за реинтегриране на детето в семейна среда, както и липсата на изявено желание от близки и роднини за отглеждането му. Събраният по делото доказателствен материал установява, че детето Н.С.А. е привързано към всички членове на приемното семейство, които полагат адекватни грижи за пълноценното му развитие. Съдът намира, че настаняването на детето в професионално приемно семейство се явява мярка максимално благоприятна за детето, като осигуряваща отглеждането му в среда близка до семейната при наличие на подходящи условия за физическото и психическо развитие на детето.

Мотивиран така и на основание  чл.28, ал.1  вр.  с чл.4, ал.1 и чл.25, ал.1, т.3 от ЗЗДетето; чл.33, ал.2 от Правилника за прилагането му, съдът

 

 

Р   Е   Ш   И   :

 

НАСТАНЯВА детето Н.  С.  А. с ЕГН **********   в професионалното приемно семейство на  Е.Д.К. с ЕГН **********,***,  за срок от една година.  

Решението подлежи на незабавно изпълнение.

Решението може да бъде обжалвано в седемдневен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд Добрич.

 

 

 

 

                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ:……………………….