О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Каварненски районен съд в закрито съдебно заседание на дванадесети юли, през две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛИНА УЗУНОВА

 

като разгледа докладваното от съдията Гр.д. №54/2016г. по описа на КРС, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Постъпила е молба с вх.№2237/12.07.2016г. подадена от М.С.В. с ЕГН **********, С.Х.П. с ЕГН **********, К.Х.П. с ЕГН ********** и В. Е. Ф. с ЕГН **********, с която правят искане Гр.д.№54/2016г. да бъде прекратено, тъй като всички съделители са извършили доброволна делба на имотите предмет на делото за делба.  Като доказателства прилага Договор за доброволна делба, вписан в Служба по вписвания Каварна, вх.рег.№1591/30.06.2016г.

Съдът като се запозна с депозираната молба и представените към нея писмени доказателства намира молбата за основателна по следните съображения:

Гр.д.№54/2016г. е образувано по молба на М.С.В. с ЕГН ********** , срещу В. Е. Ф., С.Х.П. и К.Х.П. за делба на наследствени имоти останали в наследство от М.Н.Х., б.ж. на гр.Каварна, починала на 15.12.***г.

С оглед на изложеното и предвид депозираната молба с приложени доказателства за извършена доброволна делба между страните, съдът намира, че липсва предмет на производството, което да налага неговото продължаване.

И тъй като в производството за съдебна делба не се дължат държавни такси при депозиране на исковата молба и започване на делото, налага да се определи държавна такса при неговото прекратяване на основание чл.9 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК в размер на 100.00 лева, платими от страните.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№54/2016г. по описа на Районен съд Каварна, със страни: ИЩЕЦ - М.С.В. с ЕГН ********** и ОТВЕТНИЦИ - С.Х.П. с ЕГН **********, К.Х.П. с ЕГН ********** и В. Е. Ф. с ЕГН **********.

ОСЪЖДА М.С.В. с ЕГН ********** ***, С.Х.П. с ЕГН **********,***, К.Х.П. с ЕГН ********** *** и В. Е. Ф. с ЕГН ********** *** да заплатят по сметка на Районен съд Каварна сумата от 100.00/сто/ лева, държавна такса на основание чл.9 от Тарифа за ДТ.

Определението подлежи на обжалване пред Окръжен съд гр.Добрич, в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

 

 

 

                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ:……………………