Р Е Ш Е Н И Е

гр.Каварна, 08.11.2018 г.

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, в публично заседание проведено на двадесет и трети октомври през две хиляди и осемнадесета година в състав:

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА

 

при секретаря Анастасия Митева и в присъствието на прокурора ……….……….......… като разгледа докладваното от съдията Гр. Д. № 544  по описа за 2018 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 50 от СК.

**********************************************************  

***********************************************************

Така мотивиран и на основание чл. 330, ал. 3 ГПК, съдът

 

Р  Е  Ш  И  :

 

ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД на основание чл. 50 от СК, сключения на 03.10.2015 год. пред длъжностното лице по гражданското състояние при Община гр.Каварна, граждански брак между Й.Д.И., с ЕГН ********** и К.С.И., с ЕГН **********, за който е съставен акт за граждански брак № 0076/03.10.2015г.

УТВЪРЖДАВА постигнатото по реда на чл. 51 от СК споразумение, като:

ОБЯВЯВА,  че  двамата съпрузи желаят да прекратят брака си с развод, без съда да издирва мотивите за прекратяването и без да се произнася  по въпроса за вината.

ПОСТАНОВЯВА, че упражняването на родителските права по отношение на непълнолетните деца Д. Й. И., с ЕГН ********** и Д. Й.а И., с ЕГН ********** се предоставят на  майката  К.С. И..

ПОСТАНОВЯВА, че децата Д. Й. И., с ЕГН ********** и  Д. Й.а И., с ЕГН **********, ще живеят  при майка си К.С. И., на адрес ***.

ПОСТАНОВЯВА, че на бащата Й.Д.И., с ЕГН ********** се определя режим на лични  контакти с непълнолетните деца Д. Й. И. и  Д. Й.а И. както следва:

 -  всяка първа и трета седмица от месеца за времето от 18.00 часа в петък до 17.00 часа в неделя, с приспиване в дома на бащата;

- двадесет дни през лятото, когато майката не е в платен годишен отпуск;

 - всяка четна година на Коледните празници от 25.12. от 10.00  часа до 26.12. до 17.00 часа, а всяка нечетна година по Новогодишните празници от 31.12. от 10.00  часа до 01.01. до 17.00 часа;

- вторият ден на Великден от 10.00 часа до 17.00 часа;

- половината от зимната и половината от пролетната ваканция;

- за рождения ден на бащата, както и за рождените дни на децата по взаимно съгласие на родителите;

Избраният режим на лични отношения не ограничава възможността при взаимно съгласие от страна и на двамата родители, бащата да осъществява лични контакти с децата и извън установения режим с настоящото споразумение.

ПОСТАНОВЯВА, че бащата Й.Д.И., ЕГН **********,  ще заплаща месечна издръжка в полза на непълнолетните си   деца Д. Й. И., с ЕГН ********** и Д. Й.а И., с ЕГН **********, чрез тяхната майка и законен представител  К.С. И., ЕГН **********, в размер на 130,00 лева (сто и тридесет), за всяко едно от децата, считано от 17.07.2018 г., на всяко седмо число от месеца, ведно със законната лихва за забава върху всяка просрочена вноска до настъпване на законови пречки за  нейното изменение или прекратяване.

ОБЯВЯВА, че след развода съпрузите не си дължат издръжка един на друг.

ОБЯВЯВА, че съпрузите по време на брачното им съжителство нямат  придобити движими и недвижими имоти, в това число семейно жилище, спестовни влогове и нито един от тях не е член-кооператор в ЖСК.

ОБЯВЯВА,  че с подписването на настоящото споразумение съпрузите са уредили напълно и изчерпателно всички въпроси помежду си – имуществени и неимуществени и нямат, както и няма да имат за в бъдеще каквито и да е претенции – имуществени или неимуществени един спрямо друг.

ПОСТАНОВЯВА след прекратяване на брака съпругата К.С. И. да възстанови предбрачното си фамилно име - И..

ОСЪЖДА Й.Д.И., ЕГН **********, с адрес ***, да заплати по сметка на районен съд Каварна сумата от 187.20 лв. (сто осемдесет  и седем  лева и  двадесет стотинки), представляваща държавна такса върху определения размер издръжка.

ОСЪЖДА К.С. И., с ЕГН **********, с адрес ***, да заплати по сметка на районен съд Каварна,  сумата от 15.00 лв.  (петнадесет),  представляваща  държавна такса по допускане на развода.

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: ………………