Р Е Ш Е Н И Е

гр. Каварна, 30.10.2019 г.

 

В    И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А

 

КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД в публично заседание на двадесет и втори октомври   през две хиляди и  деветнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА

при участието на секретаря Анастасия Митева и в присъствието на прокурора .......................... разгледа докладваното от съдията Гр.д. № 544 по описа за 2019 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 50 от СК.

******************************************************** 

********************************************************

Така мотивиран и на основание чл. 330, ал. 3 ГПК, съдът

 

Р  Е  Ш  И  :

 

ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД на основание чл. 50 от СК, сключения на 19.08.2005 год. пред длъжностното лице по гражданското състояние при Община Шабла, граждански брак между Д.В.Т., ЕГН ********** и Г.Д.Т., ЕГН **********, за който е съставен акт за  граждански брак № ***г.

УТВЪРЖДАВА постигнатото по реда на чл. 51 от СК споразумение, като:

ОБЯВЯВА, че съпрузите са съгласни брака им да бъде прекратен с развод на осн. чл. 50 от СК, при сериозно и непоколебимо взаимно съгласие, без да се издирват мотивите за прекратяването.

ПОСТАНОВЯВА, че упражняването на родителските права по отношение на непълнолетното дете С. Г. Т., ЕГН ********** се предоставят на майката Д.В.Т., която ще се грижи за неговото отглеждане и възпитание.

ПОСТАНОВЯВА, че  за  непълнолетния С. Г. Т. с ЕГН ********** се определя адрес на местоживеене, адреса на  майката Д.В.Т..

ПОСТАНОВЯВА, че личните отношения на непълнолетното дете С. Г. Т. с ЕГН ********** с бащата Г.Д.Т. ще се осъществяват както следва: всяка трета събота от всеки календарен месец, както и свободен режим при възможност от страна на детето и възможност на бащата.

ПОСТАНОВЯВА, че бащата Г.Д.Т., ЕГН ********** се задължава да заплаща ежемесечна издръжка за непълнолетното си дете С. Г. Т., чрез неговата майка и законен представител Д.В. С.ва в размер на 140,00 лева (сто и четиридесет), до настъпване на законни причини за изменяването или  прекратяването й,  ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска, като издръжката е дължима от датата на депозиране на молбата в съда – 19.09.2019 г.

ОБЯВЯВА,  че  по  време на брака  съпрузите нямат  придобито семейно жилище.

ОБЯВЯВА, че след прекратяване на брака съпрузите не си дължат издръжка един на друг и няма да търсят такава и в бъдеще помежду си.

ОБЯВЯВА, че придобития по време на брака лек автомобил ”СИТРОЕН КСАРА ПИКОСО” 2.0 ХДИ с Рег. № ***, рама: ***, двигател №***, цвят: ТЪМНО СИВ МЕТАЛИК,  остава изцяло в собственост на съпруга Г.Д.Т..

ОБЯВЯВА, че движимите вещи придобити по време на брака от двамата съпрузи са разпределени помежду им доброволно, като същите заявяват, че за в бъдеще няма да имат претенции един спрямо друг, относно тези движими вещи.

ПОСТАНОВЯВА, че след прекратяване на брака, съпругата Д.В.Т. ще носи предбрачното си фамилно име С..

ОБЯВЯВА,  че всички държавни такси, включително и окончателната държавна такса по развода ще бъдат заплатени по равно от страните по делото.  

ОБЯВЯВА, че с настоящото споразумение съпрузите заявяват, че уреждат всички свои лични и имуществени отношения след развода и нямат други претенции един към друг.

ОСЪЖДА Г.  Д.Т., с ЕГН **********, с адрес ***, да заплати по сметка на Районен съд Каварна сумата от 100,80 лв. (сто лева и осемдесет стотинки), представляваща държавна такса върху определения размер издръжка, както и сумата от 15,00 лв. (петнадесет лева), представляваща държавна такса по допускане на развода.

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: ………………