ПРОТОКОЛ

гр. Каварна,  14.11.2019 г.

 

Каварненският  районен съд, в публично съдебно заседание на четиринадесети ноември през  две хиляди и  деветнадесета година  в състав:

 

        Председател: ВЕСЕЛИНА УЗУНОВА

                                                  Съд. заседатели:

 

при участието на секретаря: ****и прокурора:                                                         сложи за разглеждане

Гр. д. № 545 по описа за 2019 година,   докладвано от Районния съдия.

След спазване разпоредбите на чл. 142, ал. 1 от ГПК на именното повикване в  14.00  часа  се явиха:

 

ИЩEЦЪТ Е.Д.Д. редовно призована се явява лично и се  представлява от  адв. И.Д. ***, редовно упълномощена и приета по делото.

ОТВЕТНИКЪТ Б.И.Б. редовно призован не се явява, представлява се от адв. Н.И. ***,  редовно упълномощена и приета по делото.

КОНТРАЛИРАЩА СТРАНА Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Каварна редовно призована не се представлява. Депозиран е социален доклад.

СЪДЪТ запитва страните имат ли възражения по хода на делото.

АДВ. Д.  - Да се даде ход на делото. не са налице пречки.

АДВ. И.  - Не са налице пречки от процесуален характер. Моля да се даде ход на делото.

СЪДЪТ, като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото и на основание чл. 142 от ГПК

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НАДЕЛОТО В ДНЕШНОТО СЪДЕБНО ЗАСЕДАНИЕ  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

На основание чл. 234, ал. 1 от ГПК СЪДЪТ

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

ОДОБРЯВА постигнатата между страните съдебна спогодба, намирайки, че не противоречи на закона и на добрите нрави, по силата на която:

1.                    ОПРЕДЕЛЯ родителските права по отношение на малолетното дете Б. Б. Б., с ЕГН: ********** да се упражняват от майката Е.Д.Д., ЕГН **********.

2. ОПРЕДЕЛЯ местоживеене на малолетното дете Б. Б. Б., с ЕГН: ********** при неговата майка Е.Д.Д., ЕГН ********** ***.

3. ОПРЕДЕЛЯ на бащата Б.И.Б., ЕГН: **********, с адрес *** режим на лични отношения с детето Б. Б. Б., с ЕГН: ********** както следва:

- До навършване на 3 годишна възраст на детето - Всяка втора и четвърта събота и неделя от месеца, считано от 10:00 часа сутринта до 17:00 часа на същият  ден без преспиване при бащата;

- До навършване на 3 годишна възраст на детето - Всяка нечетна година на 24 декември без преспиване, считано от 10:00 часа сутринта до 17:00 часа на същият ден, съответно - всяка четна година на 25 декември, считано от 10:00 часа сутринта до 17:00 часа на същият ден;

- Всяка нечетна година в денят на Великден, считано от 10:00 часа сутринта до 17:00 часа на същият ден, съответно - всяка четна година  денят след Великден, считано от 10:00 часа сутринта до 17:00 часа на същият ден;

- След навършване на 3 годишна възраст на детето - Всяка втора и четвърта събота и неделя от месеца, считано от 10:00 часа от съботния ден до 17:00 часа от неделния ден с преспиване при бащата;

 - След навършване на 3 годишна възраст на детето -две седмици през лятото, когато майката не е в платен годишен отпуск;

- След навършване на 3 годишна възраст на детето - Всяка четна година на рождения ден на детето да преспива при бащата, считано от 20:30 часа вечерта на 22 юни до сутринта на 23 юни, като бащата се задължава да заведе детето в съответната детска градина или училище, което то посещава към момента. Евентуално - нощувка при бащата да се осъществява през първият почивен ден (неучебен ден) след рожденият ден на детето при предварителна договорка между майката и бащата.

4. ОПРЕДЕЛЯ бащата Б.И.Б., ЕГН: **********, с адрес *** да изплаща на малолетното си дете Б. Б. Б., с ЕГН: **********, чрез неговата майка и законен представител Е.Д.Д., ЕГН **********  месечна издръжка в размер на 160 лв. (сто и шестдесет) лева, платима към 20-то число на месеца, за който се дължи, считано от 01.09.2019 г. – датата, когато исковата молба е входирана в Районен съд Каварна, ведно със законна  лихва за забава за всяка закъсняла вноска, до настъпването на законови причини за нейното прекратяване или изменяване.

5. Разноските между страните остават така, както са направени от тях.

ОСЪЖДА Б.И.Б., ЕГН: **********, с адрес *** да заплати държавна такса върху размера на издръжката в размер на 115.20 (сто и петнадесет лева и двадесет стотинки), представляваща 2 % върху издръжката, платими в полза на Държавата по сметка на Районен съд гр. Каварна.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по Гр.д. № 545/2019 г. по описа на Районен съд.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО в частта за одобряване на спогодбата не подлежи на обжалване, а в частта за прекратяване производството по делото подлежи на обжалване в едноседмичен срок пред ДОС, считано от днес.

         ЗАСЕДАНИЕТО приключи в 15.10 часа.

ПРОТОКОЛЪТ е изготвен на 14.11.2019 г.

                                                            

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

                                                       

 

СЕКРЕТАР: