О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД в закрито заседание проведено на дванадесети март през двехиляди и осемнадесета година в състав

                                     

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА

като обсъди Гр.Д № 546  по описа за 2017 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Делото е образувано на основание искова молба вх. № 3182/05.09.2017 г., подадена от Г.В.Г., чрез адв.Х.Х. ***, срещу Т.О.Т. и Н.О.Т., с която е предявен иск с правно осн. чл. 341 и сл. ГПК, вр. с чл. 34 ЗС и чл. 69 и сл. ЗН - за делба на съсобствен недвижим имот, придобит по наследство и прехвърлителна сделка.

С определение № 40 от 14.02.2018 г. съдът е допуснал предоставянето на правна помощ – особен представител на ответника Н.О.Т., на осн. чл. 23, ал. 1 ЗПП, вр. с чл. 47, ал. 6, вр. с чл. 29, ал. 3 ГПК, като е задължил ищеца Г.В.Г. в едноседмичен срок от получаване на определението да внесе по сметката за вещи лица на РС Каварна сумата от 300.00 лв., представляваща депозит за възнаграждение на особения представител на ответника.  Указал е също на ищеца, че при невнасяне в срок на определения депозит, производството по делото подлежи на прекратяване.

Съобщението за така постановения съдебен акт е редовно връчено на ищеца по реда на чл. 51 ал. 1 от ГПК, на 26.02.2018 г. До изтичане на посочения в определението срок, не е последвало изпълнение на съдебните указания, такова не е последвало и до настоящия момент, като ищецът не е сезирал съда и с искане за продължаване на определения му срок, съобразно изискването на чл. 63, ал. 1 от ГПК.

Съдът намира, че поведението на ищеца, изразяващо се в неизпълнение на съдебните указания, влече порок на исковата молба, проявяващ се в ненадлежно сезиране на съда и обуславящ недопустимост на учреденото въз основа на нея производство, поради което същото подлежи на прекратяване.

Мотивиран от така изложените съображения и на основание чл. 129, ал. 3 от ГПК, съдът:

 

О П Р Е Д Е Л И :

         

ПРЕКРАТЯВА производството по Гр.д. № 546 по описа за 2017 г. на Каварненски районен съд.

ВРЪЩА на Г.В.Г., ЕГН **********, с адрес ***, със съдебен адрес ***, офис 10, чрез адв. Х.Х., искова молба вх.№ 3182/05.09.2017 год.

Определението подлежи на обжалва с частна жалба пред Добрички окръжен съд в едноседмичен срок от съобщаването му на ищеца.

 

                                               

                   РАЙОНЕН СЪДИЯ:........................