Р Е Ш Е Н И Е

 

гр.Каварна 29.11.2018 г.

 

В   ИМЕТО   НА  НАРОДА

 

Каварненският районен съд в публично заседание на двадесет и девети октомври през две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА

 

при участието на секретаря Анастасия Митева и в присъствието на прокурора Бонка Костадинова-Белчева, като разгледа докладваното от съдията Гр.д. № 549 по описа за 2018 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.30 от Закона за закрила на детето /ЗЗДет./.

**************************************************************************************************************************  

**************************************************************************************************************************

Водим от гореизложеното и на основание чл. 30, ал. 1, във връзка с чл. 29, т. 6 и сл. от Закона за закрила на детето, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕКРАТЯВА настаняването на детето Д.В.Л., с ЕГН **********, в професионалното приемно семейство на ****, с постоянен и настоящ адрес ***, поради реинтеграция на детето в биологичното му семейство при неговите родители Ю.А.И. с ЕГН ********** и В.И.Л. с ЕГН **********, двамата с настоящ адрес ***.

Решението подлежи на незабавно изпълнение.

Решението да се обяви на Дирекция "Социално подпомагане" Каварна и на родителите на детето - Ю.А.И. и В.И.Л..

Препис от решението да се връчи на професионалното приемно семейство на ****, с постоянен и настоящ адрес *** за сведение.

Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд Добрич, в седемдневен срок от обявяването му на страните.

 

 

 РАЙОНЕН СЪДИЯ: ……………….