О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

Каварненски районен съд в закрито съдебно заседание на пети декември, през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ВЕСЕЛИНА УЗУНОВА

 

като разгледа докладваното от съдията Гр.д. №553/2017г. по описа на КРС, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по чл.232 от ГПК.

Гражданско дело №553/2017г. е образувано по искова молба с вх.№4049/19.12.2017г., подадена от Е.Ж.Д. с ЕГН  **********, като майка и законен представител на Е.К.Ч. с ЕГН **********, чрез адв.М.В., против К.Р.Ч. с ЕГН **********. Производството е по чл.127а от СК.

С писмена молба депозирана на 01.12.2017г., вх.№4228, ищеца по гр.д.№553/2017г. Е.Ж.Д. е посочила, че на 11 .01.2018г. дъщеря й Е. навършва пълнолетие, поради което ще отпадне правния интерес от водене на настоящото производство. Моли съда на основание чл.232 от ГПК производството да бъде прекратено поради оттегляне на исковата молба.

Въз основа на така подадената молба, съдът намира, че е десезиран от правния спор, поради оттегляне на исковата молба и на основание чл.232 ГПК производството по делото подлежи на прекратяване.

Водим от гореизложеното, съдът:

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по Гр.д.№553/2017г. по описа на Районен съд Каварна, образувано въз основа на молба с вх.№4049/19.12.2017г., с правно основание чл.127аеа от СК, подадена от Е.Ж.Д. с ЕГН  **********, като майка и законен представител на Е.К.Ч. с ЕГН **********, срещу К.Р.Ч. с ЕГН **********.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Добрички окръжен съд в едноседмичен срок от връчването му на страните.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ……………………