Р   Е  Ш  Е  Н   И   Е

Гр.Каварна, 03.10.2018г.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

КАВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД в закрито заседание на трети октомври, през две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:ВЕСЕЛИНА УЗУНОВА

 

при секретаря ………., като разгледа докладваното от съдията гр.д. №554/2016г. по описа на КРС и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по чл.250 от ГПК.

Постъпила е молба с вх.№2370/02.07.2018г. от Р.Н.М. с ЕГН ********** и М.И.М. с ЕГН **********,***, чрез адв.Ю.О. ***, с която се иска допълване на Решение №80/08.06.2018г. на КвРС.

В молбата се изтъква, че съдът не се бил произнесъл по направеното в отговорите на ответниците искане за отмяна на нотариален акт за собственост по давност №***, нот.дело №967/***.2009г. на нотариус №035, вписан в регистрите на НК, вписан в СВ Каварна вх.рег.0***, том Х**, дело №***, им.парт.№*** от 17.01.2009г., с който ищците били признати за собственици по давност на 184/684 ид.ч. от имот с идентификатор 73780.***. сочи още, че доколкото производството за делба всяка от странните има качеството на ищци и ответници, искането им следвало да бъде уважено, след като съдът бил стигнал до правен извод за допустимост на делбата при сочените в решението квоти и констатациите, че давност не е текла.

Ищците не вземат становище по молбата за допълване на решението.

Молбата за допълване на решението е подадена в едномесечния срок по чл.250, ал.1 от ГПК, предвид на което е процесуално допустима.

Разгледана по същество е неоснователна.

Съдът счита доводите на проц.представител на ответниците, че констативния нотариален акт на ищците следва да бъде отменен, с оглед направените от съда констатации за неизтичане на давност в тяхна полза, тъй като акта се отменя само и единствено за тази част или в тези части, които не материализират никакви права на страните върху процесния имот.

Когато е налице констативен нотариален акт съдът следва да съобрази действителните права на съсобствениците върху процесния поземлен имот и при несъответствие с действително притежаваните права да отмени същия.

В случая със съдебното решение съдът е констатирал, че ищците са признати за собственици на процесния имот по силата на договор за покупко-продажба на 500 кв.м., а констативния нотариален акт материализира правата им върху 184/684 кв.м. ид.части от имот с идентификатор 73780.***, т.е по-малко от действителните притежавани от тях права.

Ето защо съдът счита, че констативният нотариален акт на ищците  не следва да бъде отменян в никаква негова част или изцяло.

Водим от горното, съдът

 

Р   Е   Ш   И   :

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молба с вх.№2370/02.07.2018г. от Р.Н.М. с ЕГН ********** и М.И.М. с ЕГН **********,***, чрез адв.Ю.О. ***, с която се иска допълване на Решение №80/08.06.2018г. на КвРС, за отмяна на нотариален акт за собственост по давност №***, нот.дело №4***/***.2009г. на нотариус №035, вписан в регистрите на НК, вписан в СВ Каварна вх.рег.№***, том Х**, дело №***, им.парт.№*** от 17.01.2009г.

Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд Добрич в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

 

                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ:……………………