Р   Е  Ш  Е  Н   И   Е

Гр.Каварна, 23.01.2019г.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

КАВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД в закрито заседание на двадесет и трети януари, през две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:ВЕСЕЛИНА УЗУНОВА

 

при секретаря ………., като разгледа докладваното от съдията гр.д. №554/2016г. по описа на КРС и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по чл.247 от ГПК.

Делото е върнато от Окръжен съд Добрич с указания за произнасяне на първоинстанционния съд по отношение на ответника М.И.М. по предявения иск за делба спрямо него. Сочи се, че с Решение №80 от 08.06.2018г. съдът не бил се произнесълпо отношение на този ответник и следвало по реда на чл.247 от ГПК да отстрани допуснатата очевидна фактическа грешка. В Определение №26/11.01.2019г. на ОС Добрич са дадени указания по същество.

Съдът като разгледа гр.д.№554/2016г. на РС Каварна и постановеното съдебно решение, счита че са налице основания за поправяне на решението в диспозитивната му част, като искът за делба спрямо ответника М.И.М. бъде отхвърлен.

Съгласно чл.247, ал.1 от ГПК съдът по своя инициатива или по молба на страните може да поправи допуснатите в решението очевидни фактически грешки. Според правната теория и съдебна практика явна фактическа грешка е всяко несъответствие между формираната истинска воля на съда и нейното външно изразяване в писмения текст на решението. Такава грешка представлява погрешното посочване на имената на страните, на посочено процентно съотношение при определяне на размера на присъдената сума или погрешно пресмятане на суми, произнасяне по част от искането в мотивите и пропуск съдът да се произнесе в диспозитива на решение и др. като не е допустимо чрез поправка на явна фактическа грешка да се замести формираната воля на съда в съдебния акт.

В конкретния случай съдът намира, че следва да бъде поправена констатираната очевидна фактическа грешка в диспозитива на решението.

Водим от горното, съдът

 

Р   Е   Ш   И   :

 

ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка, допусната в Решение №80 от 08.06.2018г. в следния смисъл:

ОТХВЪРЛЯ предявения от Т.А.Д. с ЕГН ********** *** и С.И.Д. с ЕГН ********** *** иск за делба по отношение на ответника М.И.М. с ЕГН ********** ***, като неоснователен.

Решението за поправка на очевидна фактическа грешка е неразделна част от Решение №80 от 08.06.2018г. на КвРС.

Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд Добрич в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

 

                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:……………………