О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, в закрито заседание на осемнадесети март през двехиляди и шестнадесета година в състав

 

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА

като обсъди Гр.Д №556/2014г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Гражданско дело №556/2014г. е образувано на основание искова молба вх.№3929/13.12.2014г., подадена от адв.В.М. от САК, като процесуален представител на „Л.П.Д.“ ЕООД, с ЕИК ***, представлявано от С.Г.В., срещу Б.А.Е. Б.И.С. ООД, с ЕИК ***, представлявано от управителя Г.Л.М., с която е предявен иск за делба на съсобствен недвижим имот, черпещ правно основание в разпоредбата на чл.34 Закона за собствеността.

С писмена молба вх.№869/17.03.2016г., ищецът чрез процесуалния си представител адв.В.М. от САК заявява, че се отказва изцяло от предявения иск и моли производството по делото да бъде прекратено.

Въз основа на така подадената молба, съдът намира, че е десезиран от правния спор, поради заявения отказ от иска и на основание чл.233 ГПК производството по делото подлежи на прекратяване.

С оглед прекратяване на производството за делба не по спогодба и на осн. чл.9 от Тарифата за ДТ по ГПК, ищецът следва да заплати държавна такса в размер на 50.00 лева, както и 5.00 лева в случай на служебно издаване на изпълнителен лист.

Водим от гореизложеното, съдът:

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕКРАТЯВА на основание чл.233 ГПК, производството по Гр.Д №556/2014 год. по описа на Каварненски районен съд, образувано въз основа на подадена искова молба вх.№3929/13.12.2014г. от адв.В.М. от САК, като процесуален представител на „Л.П.Д.“ ЕООД, с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр.София, общ.Столична, ПК 1619, кв.”К.”, ул.”М.П.” №**, ап.*, представлявано от управителя С.Г.В., срещу Б.А.Е. Б.И.С. ООД, с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр.София, р.“С.“, кв.Я.****, представлявано от управителя Г.Л.М., за извършване на съдебна делба на съсобствен недвижим имот, представляващ дворно място находящо се в землището на с.Т., общ.Ш. *** в кв.**, урегулирано в парцел ***, по рег.план на с.Т., с площ по нотариален акт 1970 кв.м, а по скица с площ 2001 кв.м., представляващ имот с идентификатор ***, при граници и съседи: ***3.

ОСЪЖДА „Л.П.Д.“ ЕООД, с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр.София, общ.Столична, ПК 1619, кв.”К.”, ул.”М.П.” №**, ап.*, представлявано от управителя С.Г.В., да заплати в полза на Каварненски районен съд, държавна такса в размер на 50.00 лв. (петдесет лева), както и 5 (пет) лева в случай на служебно издаване на изпълнителен лист.

Препис от определението да се връчи на страните.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Добрички окръжен съд в едноседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ……………………