Р   Е   Ш   Е   Н  И  Е

 

гр.Каварна., 22.02.2019г.

 

В  И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

КАВАРНЕНСКИ  РАЙОНЕН СЪД,    в открито съдебно заседание на  тридесет и първи януари,   две хиляди и  деветнадесета година в състав:

 

                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛИНА УЗУНОВА

 

при участието на секретаря  Елена Шопова, като разгледа докладваното от съдията гражданско дело №556/2018г. по описа на Каварненски районен съд, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

   Предявен е иск от   „***“ ООД, ЕИК ***, с адрес: гр.Варна, ул.“***“, №55, представлявано от П.А. – управител, чрез проц.представител Р.Г.– юрисконсулт, срещу Т. В. К. с адрес ***, об.Лекарски кабинет, вила *** с правно основание чл.415, ал.1 от ГПК, след образувано ч.гр.д.№112/2018г. по описа на РС Каварна. Била издадена Заповед за изпълнение на парично задължение срещу длъжника, но тъй като тя възразила, наложило образуване на настоящото производство.

  В исковата молба  се излага, че вземането на ищеца произтича от решения на Общото събрание на собствениците в етажна собственост на вила ***, с административен адрес гр.Каварна, ул.“***“, №28, вх.А и Б. Етажната собственост (ЕС) била създадена с въвеждане на сградата в експлоатация на 07.01.2010г. Инвеститор на строителството на сградата бил „***“ ООД, на основание право на строеж и нотариален акт за продажба. Етажната собственост на вила *** била вписана в публичния регистър на Община Каварна под рег.№77/11.0.6.2010г., като управлението и поддръжката на общите части се извършвали от „***“ООД. Излага още, че ответницата била собственик на самостоятелен обект в етажната собственост, представляващ лекарски кабинет във вх.А, на партера от 31.03.2011г. От придобиването до 12.01.2015г. Т.К. заплащала редовно задълженията си за такса поддръжка и изразходване на ел.енергия и ВиК за общите части, като таксата за 2014г. била в размер на 61.14 лева.

На 16.09.2014г. било проведено събрание на етажната собственост и приет годишен бюджет за приходи и разходи за управление и поддръжка на общите части на жилищната сграда за периода 01.09.2014г. до 31.08.2015г. На това ОС било прието намалена годишна такса поддръжка и управление в размер на 8.50 евро на кв./м. обща площ. Разходите за ел.енергия и вода общи части, както и допълнително извършените ремонти по общите части били за сметка на бюджета. Размерът на годишния бюджет бил намален поради желание на собствениците за преразглеждане и предоговаряне на част от разходите. Гласувано било разпределянето на парични вноски да е по Приложение 2, както и взето решение да се запази размера на така приетия бюджет за неопределен период до следващо гласуване. Така съгласно взетото решение ответника Т.К. дължала месечна такса за поддръжка и управление на общите части в размер на 51.97 лева. Същата била заплатила част от месечната вноска за м.януари 2015г. и нееизплатените й задължения за 2015г. били в размер на 586.19 лева. Сочи още, че ответницата дължала за 2016г. сумата от 623.64 лева за поддръжка на общите части.

На 30.03.2017г. било проведено ОС и било прието да се увеличи такса поддръжка, тъй като била увеличена и минималната работна заплата в страната. Така за 2017г. ответницата дължала сумата от 623.64 лева, както и сумата от 55.20 лева, за фонд „Ремонт и обновяване“ и допълнителни разходи в размер на 33.78 лева.

Общото задължение на ответницата било в размер на 1922.45 лева. На същата била изпратена нотариална покана, получена от нея на 29.12.2017г., но същата не била заплатила сумите.

Моли съда да постанови решение, с което да признае за установено, че ответницата дължи сумата от 1922.45 лева, представляваща сбор от дължимите такси поддръжка за 2015г., 2016г. и 2017г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на подаване на заявлението – 15.03.2018г. до окончателното изплащане на сумата, както и направените съдебно-деловодни разноски.

 Ответникът в депозирания писмен отговор, в който  счита иска за допустим, но неоснователен по вид и размер.  Излага твърдения, че  през 2011г. е закупила помещение от „***“ ЕООД, представлявано от В. М.Ж., представляващо лекарски кабинет с площ от 31.55 кв.м, заедно с прилежащите площи 5.96 кв.м. и 1.36% от общите части и от правото на строеж от секция А от сградата. Това било обективирано в нотариален акт №174, том І, рег.№816, д.№152/2011г. на нотариус ***. Твърди още, че до настоящия момент не била сключвала договор за поддръжка и управление на общите части на сградата нито с „***“ ООД, в последствие преименувано на „***“ ООД, нито с преименуваната фирма. Твърди обаче, че през първите години заплащала всички разходи за които й искали пари.

В отговора излага още, че от 2013г. ищецът ежегодно провеждал Общо събрание на собствениците и наемателите на помещения в сградата, но тя не била получавала покана за тези събрания, никой не я бил уведомявал и не била получавала покана. Сочи, че спряла да плаща, тъй като сумите се изразходвали за дейности нямащи нищо общо с имота нейна собственост. Твърди, че не отказва да плаща разходите си, но да са реално изразходени.

С молба   вх.№353/30.01.2019г. ответникът е представил преводно нареждане за заплатена сума в размер на 2 33,85лв., представляваща сбор от сумите: 1922,45лв – главница, представляваща паричната претенция по Гр.д 556/2018г.; 171, 95лв. – законна лихва върху главницата, считано от 15.03.2018г./ датата на подаване на заявлението по чл.410 ГПК/ до 30.01.2019г. / датата на заплащане на главницата/; 238,45лв. – разноски в заповедното и настоящото производство. Заявява, че с извършеното плащане доброволно е погасила задължението си и моли за прекратяване на съдебното дирене и съответно производството по делото.  

 В съдебно заседание,  ищецът  заявява, че е запознат с депозираната от ответника молба с приложените доказателства за извършено плащане на задълженията. Поддържа исковата молба и предвид извършено от ответника плащане  на задълженията в хода на производството, поддържа само искането за присъждане на разноски.

 Ответникът редовно призован не се явява и не се представлява.  

 След преценка на представените по делото доказателства, поотделно и в тяхната съвкупност, съдът приема за установено от фактическа и правна  страна следното:

    Не се спори между страните, че вземането на ищеца  ***“ ООД  произтича от решения от 16.09.2014г. и  30.03.2017г. на Общото събрание на собствениците в Етажна собственост на вила ***, с административен адрес гр.Каварна, ул.“***“, №28, вх.А и Б., създадена с въвеждане на сградата в експлоатация на 07.01.2010г., както и че ответницата е  собственик на самостоятелен обект в ЕС, представляващ лекарски кабинет във вх.А, на партера от 31.03.2011г.

            Ответницата  е оспорила  иска по вид и  размер. Като собственик  е длъжна сумите съгласно договор за поддръжка и управление на общите части на сградата. Установява се заплащане на претендираните задължения- главница и лихви за забава изцяло, както и сумата от 238,45лв. разноски. Плащането е извършено на  30.01.2019г., след подаване на исковата молба  - 26.07.2018г.

       На основание чл.235,ал.3 ГПК съдът взима предвид фактите, настъпили след предявяване на иска, които са от значение за спорното право.

            В случая е налице погасяване с плащане на процесните задължения, поради което искът следва да бъде отхвърлен.

            Предвид обстоятелството, че е налице плащане на разноските в заповедното, възлизащи на 157,70 лева и на част от разноските в настоящото производство в размер на 80,75 лева, е налиц основание ответникът да бъде осъден да заплати разликата от направените от ищеца разноскив настоящото производство, които математически съдът изчисли на 262,70 лева.

          Водим от гореизложеното, Каварненският районен съд

 

Р   Е Ш  И :

 

ОТХВЪРЛЯ  предявените от „***“ ООД, ЕИК: ***, със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. “***“ ***, със законен представител ***срещу Т.В.К., родена на *** г. РФ с адрес ***, вила „***“, лекарски кабинет, искове  с правно основание чл.79 от ЗЗД и чл.86 от ЗЗД за осъждане на ответника да заплати сумата от 1 922,45 лева (хиляда деветстотин двадесет и два лева и четиридесет и пет стотинки) с ДДС, представляваща  главница  формирана от такса поддръжка на общите части в к-с Вила „***”, за 2015г., 2016г. и 2017г., както и ел.енергия, и вода общи части и такса фонд „Ремонт и обновяване“ за 2017 г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на подаване на заявлението по чл.410ГПК - 15.03.2018 г., до окончателно изплащане на вземането, както и направените съдебно–деловодни разноски и юрисконсулско възнаграждение в размер на 100лв. в заповедното производство,  поради извършено плащане в хода на процеса.,

     ОСЪЖДА Т.В.К., родена на *** г. РФ с адрес ***, вила „***“, лекарски кабинет,  да заплати  на „***“ ООД, ЕИК: ***, със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. “***“ ***, със законен представител ***направените по Гр.дело 556/2018г . по описа на Каварненски районен съд разноски в размер на 262,70 /двеста шестдесет и два лева и седемдесет стотинки/ лева на основание чл.78, ал.1 ГПК.

         Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд Добрич в двуседмичен срок от връчването му.

 

 

 

                      РАЙОНЕН СЪДИЯ:…………………..