Р Е Ш Е Н И Е

№57

гр.Каварна, 02.06.2017г.

 

В   И М Е Т О  Н А   Н А Р О Д А

 

Районен съд Каварна, в публично заседание на втори май през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА

 

при участието на секретаря Анастасия Митева и в присъствието на прокурора .................................., като разгледа докладваното от съдията Гр.д. № 557 по описа за 2016 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Предявен е иск за делба с правно основание чл.341 и сл. ГПК, вр. с чл.69 ЗН от Л.К.С., чрез процесуалния й представител адв.М.К. *** срещу Н.Л.Л..

В исковата молба ищцата излага, че заедно с ответницата са съсобственици на ДВОРНО МЯСТО с площ от 1 802 кв.м., представляващо ПИ с идент.***.*** по КК на с.***, общ.Каварна и построените в него сгради: жилищна сграда – еднофамилна с идент.***.***.1, брой етажи – един, със застроена площ от 76 кв.м. и селскостопанска сграда с идент. ***.***.2, брой етажи – един, със застроена площ от 105 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м./, стар идентификатор ***.223, номер по предходен план: ***.223, квартал 23, парцел ***, по КК и КР одобрени със Заповед № РД-18-7/19.02.2008г. на изпълн.директор на АГКК, последно изменение съ Заповед № КД-14-223/22.02.2013г. на Началника на СГКК Добрич, при съседи на целия имот: ***.1014; ***.224; ***.786; ***.732.; ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идент.***.72, по КК и КР одобрени със Заповед № РД-18-7/19.02.2008г. на изпълн.директор на АГКК, с начин на трайно ползване: нива с площ 12 500 кв.м., находяща се в землището на с.***, общ.Каварна, обл.Добрич, трайно предназначение на територията: земеделска, номер по предходен план: ***, при съседи: ***.73, ***.595, ***.24, ***.34; ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идент.***.200, по КК и КР одобрени със Заповед № РД-18-7/19.02.2008г. на изпълн.директор на АГКК, с начин на трайно ползване: нива с площ 13 450 кв.м., находяща се в землището на с.***, общ.Каварна, обл.Добрич, трайно предназначение на територията: земеделска, номер по предходен план: 019200, при съседи: ***.199, ***.344, ***.345, ***.54, ***.75; ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идент.***.68, по КК и КР одобрени със Заповед № РД-18-7/19.02.2008г. на изпълн.директор на АГКК, с начин на трайно ползване: нива с площ 4 823 кв.м., находяща се в землището на с.***, общ.Каварна, обл.Добрич, трайно предназначение на територията: земеделска, номер по предходен план: ***, при съседи: ***.104, ***.69, ***.28, ***.67; ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идент.***.62, по КК и КР одобрени със Заповед № РД-18-7/19.02.2008г. на изпълн.директор на АГКК, с начин на трайно ползване: нива с площ 5 268 кв.м., находяща се в землището на с.***, общ.Каварна, обл.Добрич, трайно предназначение на територията: земеделска, номер по предходен план: ***, при съседи: ***.27, ***.63, ***.94, ***.93, ***.61. С оглед невъзможността за доброволно разделяне на съсобствените имоти моли съда да допусне делба при законоопределените квоти – по ½ ид.ч. за нея и ½ ид.ч. за ответницата.  

Ответницата Н.Л., чрез упълномощения си представител в подадения отговор изразяват становище за допустимост и основателност на предявения иск за делба. Не оспорва твърденията на ищцата за наличие на съсобственост, начина й на възникването, както и посочените права в съсобствеността.

В съдебно заседание страните чрез процесуалните си представител молят съда да допусне делба при заявените квоти, като считат, че след допускане на делбата и остойностяване на дяловете от вещо лице, е възможно постигнат спогодба за доброволно разделяне на имотите.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства и взе предвид доводите на страните, намира от  фактическа страна следното:

В съответствие с изискванията на чл.341, ал.1 ГПК са представени писмени доказателства установяващи правото на собственост върху имотите чиято делба се иска. От представеното решение №8/10.01.2013г., постановено по гр.д.№61/2007г. на РС Каварна, влязло в сила на 05.02.2013г., вписано в СВ Каварна вх.рег. №378/11.02.2013г., акт 119, том 1 и скица № 15-616071-13.12.2016г., на поземлен имот с идентификатор ***.*** по КК на с.***, се установява, че в резултат на проведеното делбено производство и постигнатото съгласие между съделителите, в реален дял на Н.Л.Л. и К. Л. К.ов е възложен недвижим имот представляващ ПИ с идент. ***.*** /УПИ IV, кв.23/ с площ от 1.802 дка, в който имот има изградени две сгради – жилищна сграда с идент. ***.***.1 и селскостопанска сграда с идент. ***.***.2. 

Видно е от представения договор за доброволна делба вписан в СВ Каварна под № 173, том IХ, вх.рег.№2586/09.10.1998г., че К. Л.Л., М.П.Л. и К. Л. К.ов са получили реален дял от наследството на К.Х.Р.и са станали собственици на нива с площ 12.500 дка., трета категория, представляваща кад.№ *** по плана за земеразделяне на землище с.***, общ.Каварна, както и на нива с площ 13.450 дка. трета категория представляваща кад.№ 019200 по плана а земеразделяне на землище с.***, общ.Каварна.

С договор за доброволна делба вписан в СВ Каварна под № 75, том III, вх.рег.№ 1092/16.07.1997г., наследниците на П.Н.Я., са разделили останалото им от него наследство, като М.П.Л. е получила в реален дял и е станала собственик на следните недвижими имоти: нива с площ 4.823 дка., трета категория, представляваща имот № *** в землището на с.*** и нива с площ 5.268 дка. седма категория, представляваща имот № *** в землището на с.***.

От представените по делото удостоверения за наследници №АО-11-332 от 08.12.2016г. и № АО-11-331/08.12.2016г. изд. от кметство с.***, се установява, че М.П.Л. е починала на 09.03.2003г., като е оставил за свои законни наследници К. Л. К.ов -син и Н.Л.Л. – дъщеря. На 22.03.2015г. е починал  К. Л. К.ов, със законен наследник към датата на смъртта си Л.К.С. – дъщеря.

 Предвид така установеното от фактическа страна съдът прави следните правни изводи:

От представените по делото доказателства се установи по безспорен начин, че ответницата Н.Л. и ищцата Л.С. в качеството й на наследник на К. К.ов притежават в съсобственост заявения за делба недвижим имот - дворно място с площ от 1 802 кв.м., съставляващо ПИ с идент.***.*** по КК на с.***, общ.Каварна и построените в него сгради: жилищна сграда – еднофамилна с идент.***.***.1, брой етажи – един, със застроена площ от 76 кв.м. и селскостопанска сграда с идент. ***.***.2, брой етажи – един, със застроена площ от 105 кв.м.

Страните на лично основание и като наследници на М.П.Л. притежават в съсобственост и останалите заявени за делба имоти, обективирани в представените два договора за доброволна делба.

Към датата на откриване на наследството М.П.Л. е имала за законни наследници: К. Л. К.ов и Н.Л.Л. – нейни деца. Съгласно разпоредбата на чл.5, ал.1 от ЗН, децата на починалия наследяват по равни части. Така съгласно посочената разпоредба, всеки от наследниците е придобил по 1/2 ид.ч. от наследствените имоти. След смъртта си през 2015г. К. К.ов е оставил за свой наследник дъщеря си Л.С., която като негов универсален правоприемник е станала съсобственик на неговите идеални части от имотите.

Безспорно е, че с предявяване на иска за делба от ищеца и с участието в делбеното производство на ответника те са изразили конклудентно волята си да приемат наследството от техните наследодатели. Частите им в съсобствеността на делбените имоти, образувани в съответствие с чл.5, ал.1 от ЗН са както следва: 1/2 ид.ч. за Л.К.С. и 1/2 ид.ч. за Н.Л.Л.. Следователно на основание чл.69 ал.1 от ЗН трябва да се допусне извършването на съдебна делба за процесните имоти при определените делбени квоти.

Така мотивиран, съдът

 

Р   Е   Ш   И   :

 

ДОПУСКА СЪДЕБНА ДЕЛБА на основание чл.341 и сл. ГПК, вр. с чл.69 от ЗН, между Л.К.С., ЕГН **********, с адрес *** и Н.Л.Л., ЕГН **********, с адрес ***, върху следните недвижими имоти:

ДВОРНО МЯСТО с площ от 1 802 кв.м., представляващо ПИ с идент.***.*** по КК на с.***, общ.Каварна и построените в него сгради: жилищна сграда – еднофамилна с идент.***.***.1, брой етажи – един, със застроена площ от 76 кв.м. и селскостопанска сграда с идент. ***.***.2, брой етажи – един, със застроена площ от 105 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м./, стар идентификатор ***.223, номер по предходен план: ***.223, квартал 23, парцел ***, по КК и КР одобрени със Заповед № РД-18-7/19.02.2008г. на изпълн.директор на АГКК, последно изменение съ Заповед № КД-14-223/22.02.2013г. на Началника на СГКК Добрич, при съседи на целия имот: ***.1014; ***.224; ***.786; ***.732.;

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идент.***.72, по КК и КР одобрени със Заповед № РД-18-7/19.02.2008г. на изпълн.директор на АГКК, с начин на трайно ползване: нива с площ 12 500 кв.м., находяща се в землището на с.***, общ.Каварна, обл.Добрич, трайно предназначение на територията: земеделска, номер по предходен план: ***, при съседи: ***.73, ***.595, ***.24, ***.34;

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идент.***.200, по КК и КР одобрени със Заповед № РД-18-7/19.02.2008г. на изпълн.директор на АГКК, с начин на трайно ползване: нива с площ 13 450 кв.м., находяща се в землището на с.***, общ.Каварна, обл.Добрич, трайно предназначение на територията: земеделска, номер по предходен план: 019200, при съседи: ***.199, ***.344, ***.345, ***.54, ***.75;

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идент.***.68, по КК и КР одобрени със Заповед № РД-18-7/19.02.2008г. на изпълн.директор на АГКК, с начин на трайно ползване: нива с площ 4 823 кв.м., находяща се в землището на с.***, общ.Каварна, обл.Добрич, трайно предназначение на територията: земеделска, номер по предходен план: ***, при съседи: ***.104, ***.69, ***.28, ***.67;

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идент.***.62, по КК и КР одобрени със Заповед № РД-18-7/19.02.2008г. на изпълн.директор на АГКК, с начин на трайно ползване: нива с площ 5 268 кв.м., находяща се в землището на с.***, общ.Каварна, обл.Добрич, трайно предназначение на територията: земеделска, номер по предходен план: ***, при съседи: ***.27, ***.63, ***.94, ***.93, ***.61, при делбени квоти: 1/2 ид.ч. за Л.К.С. и 1/2 ид.ч. за Н.Л.Л..

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Добрички окръжен съд, в двуседмичен срок от получаване на съобщението от страните, че е изготвено и обявено.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: …………………