О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

 

              КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, в закрито заседание на тринадесети  ноември  през две хиляди и  седемнадесета година в състав

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ: ВЕСЕЛИНА  УЗУНОВА 

 

като обсъди Гр.Д №56/2017г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 Гражданско дело №56/2017г. е образувано на основание искова молба вх.№389/01.02.2017г., подадена от „ Водоснабдяване и канализация” АД, ЕИК 204219357, гр.Добрич, бул.”Трети март” № 59, чрез представляващият дружеството инж.П.А.К.  против Я.А.А. с ЕГН ********** *** , с която е предявен иск с правно основание чл.415,ал.1 във връзка с чл.422 ГПК и чл.86, ал.1 от ЗЗД.

         С протоколно определение от 20.04.2017г. делото е спряно на основание чл.229, ал.1, т.1 от ГПК, по взаимно съгласие на страните за обсъждане и постигане на спогодба.

 При хипотезата на чл. 231 ал. І от ГПК съдът счита, че следва да прекрати производството по настоящето дело, тъй като в законовия шестмесечен срок, изтекъл на 28.10.2017г., никоя от страните не е поискала възобновяването му.

Мотивиран от изложеното и на основание чл. 231 ал. 1 от ГПК, съдът

Водим от горното и на това основание съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 231 ал. 1 от ГПК производството по Гражданско дело №56/2017г. е образувано на основание искова молба вх.№389/01.02.2017г., подадена от „ Водоснабдяване и канализация” АД, ЕИК 204219357, гр.Добрич, бул.”Трети март” № 59, чрез представляващият дружеството инж.П.А.К.  против Я.А.А. с ЕГН ********** *** с правно основание чл.415,ал.1 във връзка с чл.422 ГПК и чл.86, ал.1 от ЗЗД.

          Препис от определението да се връчи на страните.

  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Добрички окръжен съд в едноседмичен срок от връчването му на страните.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ……………………