О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД в закрито заседание проведено на двадесет и първи април през двехиляди и шестнадесета година в състав

 

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА

 

като обсъди Гр.Д №560  по описа за 2015 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Гражданско дело №560/2015г. е образувано по молба на  “Енерго-про продажба” АД гр.Варна срещу Д.Г.Ч., с която са предявени в условията на обективно съединяване искове с правно основание чл.422, ал.1, вр. с чл.415, ал.1 ГПК и чл.86, ал.1, изр.1, вр. с чл.84 ЗЗД.

При подготовката на делото в закрито заседание (чл.140, ал.1 ГПК) извършвайки повторна проверка относно редовността и допустимостта на предявените искове и съобразявайки постъпилия по делото отговор от ответника съдът е  констатирал, че исковата молба, с която е сезиран страда от нередовности, с оглед на което е оставил същата без движение с разпореждане №337/16.03.2016г. и е дал указания на ищеца за тяхното отстраняване.

В срока за отстраняване на нередовностите /продължен по реда на чл.63, ал.1 ГПК/, ищецът е депозирал молба, с която не е изпълнил дадените му указания, а е изложил становището си, че посочените от съда нередовности не са такива по смисъла на чл.129 ГПК, а подлежат на изясняване в хода на производството.

 Съдът намира, че поведението на ищеца, изразяващо се в неизпълнение на съдебните указания, влече порок на молбата, проявяващ се в ненадлежно сезиране на съда и обуславящ недопустимост на учреденото въз основа на нея производство, поради което същото подлежи на прекратяване.

Съгласно разпоредбата на чл.127, ал.1, т.4 ГПК в исковата молба ищецът трябва да изложи обстоятелствата, на които основава иска си, като условие за нейната редовност. Ищецът е задължен да изложи всички онези факти, които очертават предмета на спора и индивидуализират спорното право, като за всеки правен спор те са конкретни. Съобразно посочената разпоредба задължително е навеждането на фактически твърдения (обстоятелства), които очертават обема на спорното материално право, без да съществува изискване за определяне на правната квалификация на претенцията. В процесния случай в обстоятелствената част на исковата молба освен цитиране на общите текстове от ОУДППЕЕ, ищецът не е изложил конкретните обстоятелства отнасящи се до възникването на твърдяните облигационни отношения между страните, а именно от кога, въз основа на какво и за какви услуги ответникът е станал клиент на дружеството. Не е изложил подробно обстоятелствата и не е конкретизирал исковите си претенции по всяка една от фактурите, като не е посочил на какво основание претендира всяка една от исковите суми, по какъв начин е образувано задължението по всяка една от тях. Не е изложил обстоятелства относно причините за фактуриране на доставена ел.енергия през периода 19.01.2013г.-04.07.2013г., едва на 14.08.2015г. с фактура №0237636379, и относно вписаното в посочената фактура основание за издаването й - КП №836/20.08.2013г. и не е представил същия. Не е посочил задълженията по всяка една от цитираните три фактури за кой от дата абонатни номера /обекта/ се отнасят.

С оглед така установеното с разпореждане №337/2016г. съдът е приел в рамките на правомощията и задълженията си за проверка на исковата молба, че тя не съдържа достатъчно факти, които да конкретизират спорния предмет, с посочване на източника на претендираното вземане, неговото възникване, съществуване и изискуемост в степен осигуряваща яснота относно спорното право и даваща възможност на съда да изпълни задълженията си да се произнесе по конкретно повдигнатия пред него правен спор.

Предвид така констатираната нередовност на исковата молба, с която е сезиран и редовно проведената процедура по чл.129, ал.2 от ГПК, соченото неизпълнение на съдебните указания за привеждането й в съответствие с изискванията на процесуалния закон съставлява основание за прекратяване на производството по делото.

Мотивиран от така изложените съображения и на основание чл.129, ал.3 от ГПК, съдът:

О П Р Е Д Е Л И :

         

ПРЕКРАТЯВА производството по Гр.д.№560 по описа за 2015г. на Каварненски районен съд.

ВРЪЩА на “Енерго-про продажба” АД, ЕИК 103533691, със седалище и адрес на управление  гр.Варна, „Варна Тауърс-Г”, бул.”Вл.Варненчик” 258, чрез юрк.В.Ж. Матеева, искова молбата вх.№3871/21.12.2016год.

Определението подлежи на обжалва с частна жалба пред Добрички окръжен съд в едноседмичен срок от съобщаването му на ищеца.

 

 

                                                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ:........................