Р   Е  Ш  Е  Н   И   Е

 

Гр.Каварна, 04.05.2017г.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

КАВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД в публично заседание на двадесет и трети март, през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛИНА УЗУНОВА

 

при секретаря Е.Ш., като разгледа докладваното от съдията Гр.д. №561/2015г. по описа на КРС и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е образувано по искова молба с вх.№3874/22.12.2015г., подадена от Р.И.О. с ЕГН ********** *** и Р.И.О. с ЕГН ********** ***, чрез пълномощника си адв.И.Ж. –ДАК, срещу Х.И.П. с ЕГН ********** ***.

Ищците твърдят, че са собственици на недвижим имот, находящ се в гр.Каварна, ***, ул.“***“, ПИ с идентификатор ***.*** по КК на гр.Каварна, с площ от 1 000 кв.м. Сочат, че имота са придобили по реституция по реда на ЗСПЗЗ, въз основа на решение №01319/06.12.2001г. на ОСЗ гр.Каварна и проведено съдебно производство по гр.д.№287/2000г. на КРС.

Твърдят, че ответникът им оспорвал правото на собственост като се снабдил с нотариален акт за собственост по писмени доказателства №143, т.Х, дело №***г. на СВ Каварна, и където бил признат за собственик на техния имот. През 2015г. ответникът подал заявление пред СГКК гр.Добрич, за да бъде вписан като собственик на имота.

Считат, че ответникът няма право на собственост противопоставимо на техните права и издадения констативен нотариален акт не отразява действителните права на ответника, тъй като писмените доказателства въз основа, на които е издаден не установявали негово право на собственост  върху ПИ с идентификатор ***.*** по КК на гр.Каварна.

Считат, че е налице правен интерес от водене на делото и отричане на правата на ответника върху техния имот.

Молят съда да постанови решение, с което да признае за установено, че ответникът не притежава право на собственост върху недвижим имот с идентификатор ***.*** по КК на гр.Каварна с площ от 1000 кв.м., ***, ул.“***“. Молят да бъде отменен нотариален акт №143, том Х, дело №***г. на СВ Каварна. В с.з., ищците чрез упълномощения адв.И.Ж. поддържат иска и оспорват насрещния иск на ответника Х.И.П..

Ответникът в писмения отговор,  депозиран по реда на чл.131 от ГПК счита предявения иск за неоснователен и недоказан. Сочи, че Решението на поземлената комисия №1319/06.12.2001г., въз основа на което ищците твърдят собствеността си, било антидатирано и допълнено и го оспорва по реда на чл.193 от ГПК. Освен това ответникът оспорва скицата на имота, която била без номер и дата. Твърди, че процесния имот е закупен от неговия баща от А. Д. с нотариален акт на БРС и, където точно били описани границите на имота. По- късно, когато предприел вписване в СГКК на констативния нотариален акт ищците били оспорили собствеността му върху имота. А били вписани ищците като собственици за имота. Счита, че е собственик на процесния имот и поради това предявява насрещен иск спрямо ищците за установяване правото му на собственост върху имот с идентификатор ***.*** с площ от 1 000 кв.м.

Моли за отхвърляне на главния иск. В с.з., чрез адв.М.М., оспорва иска на ищците, като моли да бъде признат за собственик на имот с идентификатор №***.*** и предявява насрещен установителен иск.

Ответниците по насрещния иск са депозирали писмен отговор по реда на чл.131 от ГПК. Оспорват твърденията на ищеца, че неговия праводател е придобил имот с идентификатор ***.*** чрез сделка. Сочат, че в решението, с което ищеца се легитимира като собственик е посочен като идеална част от имоти. Така било посочено и в съдебните решения, предхождащи решението на ПК. Оспорват нотариалния акт за собственост. Молят за отхвърляне на насрещния иск като неоснователен.

Каварненският районен съд, след преценка на събрания по делото доказателствен материал, доводите и становищата на страните, намира за установено от фактическа страна следното:

От Удостоверението за наследници на И. И.О., б.ж. на гр.Каварна, починал на 08.12.1998г.  е видно, че негови наследници са ищците по делото – Р.И.О. и Р.И.О..

Съгласно Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот №4221 том І, нот.дело №***г. на БРС, наследодателя на ищците е закупил от А. Д. празно място от 1000 кв.м., представляващо част от пл.№*** по плана на гр.Каварна, при съседи: ***, Н.К., М.Н. и насл. на П. Д.. От Решение №1319 от 06.12.2001г. на ОСЗГ гр.Каварна се установява, че на наследниците на И. И.О. на основание чл.18ж, ал.1, 18з, ал.1 от ППЗСПЗЗ и Протоколи №57 от 25.03.1993г. по чл.18г от ППЗСПЗЗ е възстановен в съществуващи стари реални граници имот от 1.000 дка, находящ се в землището на гр.Каварна в местността ***, имот с пл.№*** по КП изработен 2004г.

От нотариален акт №86, том І, дело №84/1970г. е видно, че К. А.ова Д.а е дарила на сина си А. П.ов Д. следния свой собствен недвижим имот: празно място от 8000 кв.м., съставляващо част от пл.№*** при граници: ***, Каменния мост към ***, Н.К., П.Н. и насл.на П. Д.. С нотариален акт №419, том І, нот.дело №***г. А. П.ов Д. продал на И. П.ов П. /наследодателя на ответника/ празно място от 1000 км.м., представляващо част от пл.№, при съседи: ***, Н.К., П.Н. и насл. на П. Д..

Според Решение №1412 от 29.07.2008г. на ОСЗГ гр.Каварна на наследниците на И. П.ов П. е възстановено правото на собственост в съществуващи стари реални граници на имот от 1.000 дка, находящ се в гр.Каварна, местността …, имот с пл.№*** по кадастралния план изработен 1953г. В решението е отбелязано, че същото е издадено въз основа на решение №267 на ДОС по чл.14, ал.4 от ЗСПЗЗ, като е отбелязано, че решение №1339/17.12.2002г. е отменено. С нотариален акт за собственост на поземлен имот по писмени доказателства вх.рег.№***, акт №143, том V, дело №***г. на СВ Каварна Х.И.П. е признат за собственик по писмени доказателства, наследство и отказ от наследство на имот, находящ се в гр.Каварна, №***.*** по КК, одобрена със Заповед №РД-18-32/27.02.2008г. на ИД на АГКК с площ от 1000 кв.м., с начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, трайно предназначение на територията – урбанизирана, стар идентификатор ***, при съседи: ***.9679; ***.9723.

От представения Протокол за въвод във владение от 11.06.2012г. на ЧСИ Лучия Тасева е видно, че ищците са въведен във владение на имот с №***, в кв.323 в местността „***“ по кадастралния план на гр.Каварна за 2004г., който имот е с площ от 1000 кв.м. и с идентификатор №***.*** по КККР на гр.Каварна, одобрени със Заповед №РД-18-32/27.02.1008г. на ИД на АГКК. Въвода е извършен срещу Л. А.ова Д.а.

Ответника е представил множество писмени доказателства. Така с Решение №173/20.05.2002г. на КРС, по воден от него иск с правно основание чл.14, ал.4 от ЗСПЗЗ, му е признато правото на собственост на 1000 кв.м. земеделска земя  в землището на гр.Каварна в местността „***“. С Решение №569/07.01.2004г. решението на КРС е отменено поради непрецизен диапозитив, като е постановено ново решение с признаване на установено по отношение на ответниците правото на собственост на неговия наследодател И. П.ов П., починал на 20.12.1993г. върху 1000 кв.м. в ид.части от земеделска земя, съставляваща по кадастралния план на гр.Каварна от 1953г.  имоти с пл.№***. Това решение на ДОС е отменено от ВКС и върнато за ново разглеждане от друг състав на въззивния съд. При новото произнасяне Окръжен съд Добрич с Решение №267/2006г. е признал за установено по отношение на П. П.ова Л., П.   А. Д. и Л. А. Д.а правото на собственост на И. П.ов П. /наследодателя на ответника Х.И./, починал на 20.12.1993г. върху 1000 кв.м. в ид.части от земеделска земя, съставляваща по кадастрален план на гр.Каварна от 1953г. имоти с пл.№***.  Решението на ДОС е обжалвано пред ВКС, който с Решение №756/11.06.2008г. е оставил решението на ДОС в сила.

По делото са представени двете преписки на Поземлена комисия , сега Общинска служба „Земеделие“, гр.Каварна, относно възстановителния процес на имотите на наследодателите на ищците и на ответника.

Така съгласно Преписка №04858, образувана по Заявление с вх.№4838/05.12.2001г. от Р.И.О., като наследник на И. И.О. се иска възстановяване на 1 дка земя в местността ***. Към преписката заявителя е приложил Нотариален акт №422 /1972 на БРС, искова молба срещу Поземлена комисия гр.Каварна с правно основание чл.11, ал.2 от ЗСПЗЗ, приложените към молбата доказателства – Удостоверение от Общински народен съвет гр.Каварна от което е видно, че на името на И. И.О. е отчужден полски имот на основание чл.12 от ЗСГ, техническа експертиза и Решение №199/29.11.2000г. на КРС, с което е признато за установено, че Р. и Р. О. като наследници на И. О., б.ж. на гр.Каварна имат право на възстановяване на собствеността върху недвижим имот от 1000 кв.м., находящи се в строително-регулационните граници на гр.Каварна, местността „***“, при съседи: Баира, *** баир, *** юг баир, каменния мост към ***, Н.К., П.Н. и н-ци на П. Д., след връщане на полученото обезщетение.

От преписка с вх.№04866, образувана по Заявление №4866/17.12.2001г. от Ж. И.П. /брат на ответника/, като наследник на И. П.ов П. се иска възстановяване на 1.000 дка празно място.  По това заявление Поземлена комисия гр.Каварна се произнесла с Решение №1339 от 17.12.2002г., с което е отказала да възстанови правото на собственост в съществуващи стари реални граници на имот от 1.000 дка. Към решението е добавено, че е издадено съгласно съдебно решение №142/1995г. на КРС. А Решение №142/01.06.2000г. на КРС е по предявен установителен иск с правно основание чл.11, ал.2 от ЗСПЗЗ от наследниците на И. П.ов П. за възстановяване на 1.000 дка празно място  в района на *** в гр.Каварна. С решението съдът е отхвърлил иска на ищците за признаване на установено по отношение на ПК гр.Каварна, че наследниците на И. П.ов П. имат право да възстановят правата му върху притежавания от него земеделски имот от 1.000 дка, празно място, находящо се в местността „*** в гр.Каварна, представляващо имот с пл.№***., а по действащия кадастър пл.№***

 По-късно след молба с вх.№ВС-28-485/21.07.2008г. от Х.И.П., приложена към същата преписка, ОСЗГ гр.Каварна се е произнесла с Решение №1412 от 29.07.2008г., с което възстановила правото на собственост на наследниците на И. П.ов П. в съществуващи стари реални граници на имот от 1.000 дка, находящ се в землището на гр.Каварна, имот с пл.№*** по кадастралния план от 1953г., като в решението е отбелязано, че е издадено въз основа съдебно решение №267 по въззивно гр.д.№23/2006г. на ДОС по иск с правно основание  чл.14, ал4 от ЗСПЗЗ, като Решение №1339/17.12.2002г. е отменено. Към преписката са приложени Решение №173/20.05.2002г. на КРС, с което е признато за установено по отношение на Параскев Л., П. Д. и Л. Д.а, че наследниците на И. П.ов П.,*** са собственици на земеделска земя от 1.00 дка в местността „***“ в гр.Каварна, като с Решение №267 на ДОС диспозитива е прицизиран и е допълнено, че тези 1000 кв.м. в ид.части земеделска земя съставляват по плана от 1953г. имоти с пл.№***. Това решение е потвърдено с Решение №756/2008г. на ВКС.

От Решение №137/07.12.2006г. на КРС по воден от ищците О. ревандикационен иск по чл.108 от ЗС срещу наследници на К. П.ова Д.а /наследниците на праводателя на местото от 1000 кв.м./ съдът се е произнесъл с решение като е признал за установено че Р.И.О. и Р.И. О. са собственици на 1000 кв.м., находящи се в землището на гр.Каварна, местността „***“, представляващо имот №*** в кв.323 по КК на гр.Каварна за 2004г., като ответниците са осъдени да предадат владението на имота. С Решение №64/10.02.2010г. Окръжен съд Добрич е оставил в сила решението на КРС. Тук с тези решения имота на ищците О. е индивидуализиран като имот №*** по кадастралния план на гр.Каварна.

По искане на ищците в с.з. са разпитани свидетелите Д. Ц. Д.ов и Д.А.А.. Двамата установяват, че ищците са имали място от 1 дка в морската част на града. Св.Д.ов разказва, че и те са имали закупено място от същия продавач, който е  продал и на техния баща место от 1.000 дка. Заедно слизали до *** и родителите им показвали местата. Първоначално ги владели 1-2 години, после земите били отчуждени за селскостопанска дейност на ТКЗС, после станали държавни собственост и построили къмпинга там. Според свидетеля мястото е възстановено там където е било.

Свидетеля А. разказва, че били приятели с Р. и бащата на Р. с кола ги разхождал по пътя за *** и им показвал мястото, в момента бившия паркинг. Според свидетеля Р. получил писмо от общината да си почисти мястото и той се заел да го почисти.

Разпитана по искане на ищцовата страна в с.з. началника на ОСЗ гр.Каварна ***, изяснява защо са издадени две решения на поземлена комисия с един и същи номер и една и съща дата, а с различен състав на комисията. Според свидетелката винаги, когато се възстановяват имоти по чл.18ж, ал.1 в реални граници, комисията постановява издавателно решение въз основа на съдебно решение, ката не индивидуализира къде точно е имота. След представяне на скица и удостоверение от Общината, тъй като тези решения задължително трябва да имат скица от Общината, тогава поземлената комисия издава второ решение, където тогава се индивидуализира имота. Според свидетелката това е практика на поземлените комисии в цялата страна. Първо се издава издавателното решение , където се възстановява в реални граници, имотите не са индивидуализирани и след представяне на скица от общината се издава ново решение за възстановяване на имота.

От изготвената и приета по делото съдебно-техническа експертиза се установява, че имот с пл.№*** в кадастралния план на гр.Каварна, послужил за основа при изработването на ЗРП на гр.Каварна, одобрен със Заповед №368/13.09.1996г. е извършено в периода от 04.02.2004г. до 06.02.2004г., като е издадена заповед №82/2004г. Този имот с пл.№*** според вещото лице е отразен в КК на землището на гр.Каварна като ПИ с идентификатор 501.*** с площ от 1000 кв.м.

По втория въпрос от СТЕ за реда на вписване на страните в кадастралната карта и регистри, вещото лице  е установило, че за ПИ с идентификатор ***.*** към 2008г., когато се одобрява Кадастралната карта и регистри този имот не е съществувал. Нанасянето му е станало по заявление на Х.И.П. с представен проект за изменение на ПИ 501.8723, от който се образува нов ПИ 501.***. към преписката са приложени: заявление от Х.И.П., проект за промяна, документ за платена такса, удостоверение за наследници на И. П.ов П., Удостоверение от КРС за отказ от наследство на Ж. И.П., скица за ПИ ***.*** с вписан собственик И. П.ов П. на основание Решение №1412/29.07.2008г., Писмо изх.№94-12576-08-10-12184/19.11.2008г. на СГКК гр.Добрич, Решение №1412/29.07.2008г. на ОСЗГ гр.Каварна. за вписването на Х.И.П. е подадено заявление до СГКК гр.Добрич вх.№94-15585/18.12.2008г. с което се иска промяна в КРНИ за ПИ 501.*** по КККР на гр.Каварна, като към заявлението е приложен нотариален акт за собственост на поземлен имот по писмени доказателства №143, том V, дело №3250/16.12.2008г. на СВ Каварна. Със Заявление с вх.№94-6997/15.06.2011г. Р.И.О. е поискал промяна на КРНИ за ПИ ***.***. Към заявлението е приложено: Решение №137/07.10.2006г. на КРС; Решение №64/10.02.2010г. на ДОС; Определение №427/04.05.2011г. на ВКС, скица №1771/17.08.2004г. на Община Каварна, Заповед №82/06.02.2004г. на Кмета на Община Каварна, Скица №2 – копие от ЗРП на гр.Каварна, одобрен със заповед №РД-02-14-7/1988г., Решение №1319/06.12.2001г. на ОСЗГ гр.Каварна, скица на имот с пл.№***, писмо до Х.И.П. и писмо до Р.И.О. за отказ за вписването му като собственик на ПИ 501.*** по КККР на гр.Каварна, поради наличие на спор за материално право за собственост. Със заявление Р.О. през 2012г. е поискал промяна на КРНИ за ПИ ***.*** с приложени документи, включително и протокол за въвод във владение на ЧСИ. Със Заявление от 2015г. Х.И.П. е поискал нанасяне на промени КРНИ за ПИ ***.***, като към заявлението е приложил нотариален акт за собственост по писмени доказателства №143, том V, дело №***г. на СВ Каварна и Решение №1412 на ОСЗГ и Писмо до Х.П. и Р. и Р. О. за наличие на противопоставими права за собственост.

По третия въпрос на СТЕ, вещото лице е отговорило, че за вписването Х.И.П. е подал заявление до СГКК гр.Добрич, с която е поискал промяна на КРНИ за ПИ 501.*** по КККР на гр.Каварна и към заявлениетео е приложил нотариален акт по писмени доказателства №143, том V, дело №3250/16.12.2008г. на СВ Каварна. Според вещото лице имотът предмет ан Решение №1412/29.07.2008г. на ОСЗГ, който е 1.000 дка ид.част от имоти с пл.№*** по кадастралния план на гр.Каварна от 1953г., този имот не е идентичен с ПИ 501.*** по КККР на землището на гр.Каварна. Според в.л. ответникът Х.И.П. е вписан в КРНИ като собственик на имота въз основа на нотариален акт №143/2008г.

 При така установената фактическа обстановка, съдът прави следните правни изводи:

 Правният интерес на ищеца произтича от претендирането от страна на ответника на отричаното от ищеца право, като правният интерес се свързва с извънсъдебното оспорване на правата на ищеца, каквото е снабдяването на ответника с констативен нотариален акт за собственост (в този смисъл са Решение №1942/15.01.2002 г. по гр. дело №298/2001 г. на ІV г.о. на ВКС и Решение №885/12.06.2002 г. гр. дело №95/2001 г. на ІV г.о. на ВКС). От преценката на ищеца зависи обемът на търсената защита и искът е допустим, ако защитата е ефикасна. Затова от волята на ищеца зависи дали да предяви положителен или отрицателен установителен иск, въпреки че при положителен установителен иск за собственост ищецът получава по-широка защита, отколкото при отрицателен установителен иск за собственост. Още повече, че в настоящата хипотеза основният интерес на ищеца произтича от осъществяването на ефективен съдебен контрол върху снабдяването на ответника с констативен нотариален акт за собственост върху процесната земя. Допустимостта на настоящото производство произтича и от обстоятелството, че при отрицателният установителен иск в съдебната практика е прието, че ищецът не е задължен да посочи фактите, от които произтича липсата на отричаното с предявения иск право, а ответникът трябва да докаже фактите, от които черпи правото си; не е необходимо ищецът, който отрича правото на собственост на ответника, сам да претендира за собственост върху имота, защото може да е само владелец, ако владението му е защитимо от закона и има интерес от предявяването на иска (в този смисъл е и Решение №2428/13.12.1955 г. по гр. дело №7395/1955 г. на ІV г.о. на ВС).

С Тълкувателно решение №8/2012 г. по тълкувателно дело №8/2012 г. на ОСГТК на ВКС изрично е прието, че правен интерес за предявяване на отрицателен установителен иск за собственост е налице освен когато ищецът притежава самостоятелно право, което се оспорва, така и когато ищецът се позовава на фактическо състояние, а също и когато има възможност да придобие права, ако отрече правата на ответника. В случая едновременно ищецът се позовава на фактическо състояние (осъществяваното владение на имота) и има възможност да придобие права, ако отрече правата на ответника.

Разгледан по същество, искът е основателен.

Налице са всички предпоставки за уважаването на иска по чл.124 ал.1 от ГПК. От  събрания доказателствен материал бе установено, че страните – всяка една отделно е водили различни искови производства за доказване правото си на собственост върху 1.000 дка земя, находяща се в гр.Каварна, ***, местността „***“. Според съдебно решение №137/07.10.2006г. на КРС, потвърдено с Решение №64/10.02.2010г. е признато за установено, че Р.И.О. и Р.И.О. са собственици на недвижим имот, представляващ място от 1000 кв.м., находящо се в землището на гр.Каварна, в местността „***“, представляващ имот №*** в кв.323 по кадастралния план на гр.Каварна за 2004г.  След това решение ищците са въведени във владение на имота, съгласно протокол на ЧСИ, приложен по делото. Според заключението на в.л. по изготвената и приета СТЕ се установи, че процесния имот №*** е отразен в КК на землището на гр.Каварна като ПИ с идентификатор 501.***.

Отделно от това следва да се отбележи, че на наследодателя на ответника е признато право на собственост върху 1000 кв.м. ид.ч. от земеделска земя, съставляваща по кадастралния план на гр.Каварна от 1953г. с пл.№***, по иск с правно основание чл.14, ал.4 от ЗСПЗЗ срещу наследниците на продавача на недвижимия имот. Според заключението на вещото лице М.Х., тези ид.части от имотите не са идентични с ПИ 501.*** по КККР на гр.Каварна, което от своя страна води на извода, че ответника не е собственик на процесния недвижим имот.

За пълното на изложението следва да се отбележи, че и разпитаните свидетели потвърдиха, че ищците са имали празно място от 1000 кв.м.  в местността „***“ в гр.Каварна, като св.А. свидетелства, че ищеца О. почиства мястото и се грижи за него.

С оглед на изложеното ответникът не е доказал правото си на собственост върху процесния имот и предявеният иск трябва да бъде уважен.

Искането на ищците за отмяна на нотариален акт за собственост на поземлен имот по писмени доказателства №11, том І, рег.№108, дело №***. на нотариус с рег. №538 в регистъра на Нотариалната камара, вписан с акт №143, вх. рег. №***/16.12.2008г., том V, дело №***г. на Службата по вписванията – Каварна (искането по чл.537 ал.2 от ГПК за отмяна на охранителен акт не представлява самостоятелен иск, а е законна последица от уважаването на иск за собственост – в този смисъл е и ТР №178/30.06.1986 г. на ОСГК на ВС) е основателно, тъй като отмяната на констативния нотариален акт е законна последица от изхода по иска за собственост. Следва да се отбележи, че отмяната на констативния нотариален акт за собственост, независимо от процесуалното качество на страната, която се ползва от него (ищец или ответник), е дължима последица с оглед на принципите за икономичност и ефективност на процеса – в този смисъл е най-новата практика на ВКС, обективирана в Определение №359/08.04.2011 г. по гр. дело №1570/2010 година на ІІ г.о. на ВКС (в което е посочено, че когато при разрешаване на спора за принадлежността на правото на собственост е било направено искане за отмяна на съставения по реда на обстоятелствената проверка нотариален акт, по което съдът е пропуснал да се произнесе, разрешавайки спора за собственост, е допустим самостоятелен иск по чл.537 ал.2 от ГПК; хипотезата е аналогична на настоящата – спорът за принадлежността на правото на собственост е разрешен с влязло в сила съдебно решение и то по иск, предявен срещу ползващото се от нотариалния акт лице, чиито права са отречени).

В предвид уважаването на главния иск, съдът следва да отхвърли предявения от ответника Х.И.П. насрещен иск за установяване право на собственост върху имот с идентификатор ***.***.

С оглед изхода на спора и направеното от проц.представител на ищците искане за заплащане на разноските по делото, на основание чл.78, ал.1 от ГПК, същите следва да се заплатят от ответника и са в размер на 1018.53лева.

Водим от горното, Каварненският районен съд

 

Р   Е   Ш   И  :

 

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Р.И.О. с ЕГН ********** *** и Р.И.О. с ЕГН ********** ***, чрез пълномощника си адв.И.Ж. –ДАК, че Х.И.П. с ЕГН ********** *** не е собственик на празно място с идентификатор ПИ №35064.201.*** по кадастрална карта на гр.Каварна.

ОТМЕНЯ нотариален акт за собственост на поземлен имот по писмени доказателства №11, том І, рег.№108, дело №***. на нотариус с рег. №538 в регистъра на Нотариалната камара, вписан с акт №143, вх. рег. №***/16.12.2008г., том V, дело №***г. на Службата по вписванията – Каварна.

УКАЗВА на ищците в 6-месечен срок от влизане на решението в сила да извършат вписването му в Служба по вписвания Каварна.

ОСЪЖДА Х.И.П. с ЕГН ********** ***, да заплати на Р.И.О. с ЕГН ********** *** и Р.И.О. с ЕГН ********** ***, чрез пълномощника си адв.И.Ж. –ДАК, сторените разноски по делото в размер на 1018.53 (хиляда и осемнадесет лева и петдесет и три стотинки) лева.

Решението подлежи на въззивно обжалване в двуседмичен срок пред Окръжен съд Добрич.

 

 

 

                                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ:……………….