Р Е Ш Е Н И Е

гр.Каварна, 04.04.2018г.

 

В    И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А

 

КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД в публично заседание на тринадесети март  през две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА

при участието на секретаря Анастасия Митева и в присъствието на прокурора .......................... разгледа докладваното от съдията Гр.д. № 561 по описа за 2017 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 50 от СК, трансформирано на основание чл. 321, ал. 5 от ГПК, в съдебно заседание проведено на 13.03.2018 год.

**************************************************** 

****************************************************

 

Така мотивиран и на основание чл. 330, ал. 3 ГПК, съдът

 

Р  Е  Ш  И  :

 

ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД на основание чл. 50 от СК, сключения на 26.05.2012 год. пред длъжностното лице по гражданското състояние при Община ***, граждански брак между М.Й.С., ЕГН ********** и Н.Е.С., ЕГН **********, за който е съставен акт за граждански брак № 0039/26.05.2012 г. на общ. ***, обл. Силистра.

УТВЪРЖДАВА постигнатото по реда на чл. 51 от СК споразумение, като:

ОБЯВЯВА, че съпрузите са съгласни брака им да бъде прекратен с развод на осн. чл. 50 от СК, при сериозно и непоколебимо взаимно съгласие, без да се издирват мотивите за прекратяването.

ПОСТАНОВЯВА, че упражняването на родителските права по отношение на роденото  от брака дете М. М. С., роден на *** г., с ЕГН **********, се предоставят на майката Н.Е. Н., ЕГН **********, като местоживеенето на детето ще е на адреса на майката в гр. Каварна, обл. Добрич, ул. ”***” № 13.

ПОСТАНОВЯВА, че на бащата М.Й.С., ЕГН ********** се определя режим на лични контакти с непълнолетното дете М. М. С., както следва:

- всяка първа и трета седмица от месеца – от 17.00 ч. в петък до 14.00 часа в неделя с приспиване в дома на бащата, който се задължава да взема и връща детето от и при майката на определения адрес на местоживеене;

- един месец през лятото, когато майката не ползва платен годишен отпуск;

- един ден през Коледните празници и един ден през Великденските празници с преспиване в дома на бащата.

ПОСТАНОВЯВА, че бащата М.Й.С., ЕГН ********** се задължава да заплаща в полза на малолетното дете М. М. С., роден на *** г., чрез неговата майка и законен представител Н.Е. Н., месечна издръжка в размер на 130.00  лева  (сто и тридесет), начиная от датата на влизане на решението в сила, ведно със законната лихва при забавеното плащане и падеж до 5-то число на месеца, за който се дължи издръжката.

ПОСТАНОВЯВА, че  след прекратяване на брака съпругата ще носи предбрачното си фамилно име -  Н..

ОБЯВЯВА, че страните нямат неподелено движимо и недвижимо имущество.

ОБЯВЯВА, че разноските по делото остават за страните така, както са ги направили.

ОСЪЖДА М.Й.С., с  ЕГН **********, с адрес ***, да заплати по сметка на Районен съд гр.Каварна държавна такса в размер на 93,75 лв. (деветдесет и три лева и седемдесет и пет стотинки), от които 15,00 лв. държавна такса по допускане на развода и 93,60  лв. държавна такса върху определения размер издръжка,  дължими на основание чл. 7, т. 1 и т. 2 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК.

Решението не подлежи на обжалване.

 

                                                                                          

                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: ………………