Р Е Ш Е Н И Е

№7

гр.Каварна, 27.01.2016г.

 

В    И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А

 

КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД в публично заседание на двадесет и девети декември през две хиляди и шестнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА

 

при участието на секретаря А.М. и в присъствието на прокурора .......................... разгледа докладваното от съдията Гр.д. №562 по описа за 2015 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.50 от СК.

************************************************************************************************************************  

*************************************************************************************************************************

Мотивиран от изложеното, съдът

                         

Р  Е  Ш  И  :

 

ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД на основание чл.50 от СК, сключения на 10.06.2006год. пред длъжностното лице по гражданското състояние при Община Каварна, граждански брак между И.Д.К., ЕГН ********** и П.Б.К., ЕГН **********, за който е съставен акт за граждански брак №20/10.06.2006г.

УТВЪРЖДАВА постигнатото по реда на чл.51 от СК споразумение, като:

ОБЯВЯВА, че съпрузите са съгласни брака им да бъде прекратен с развод на осн. чл.50 от СК, при сериозно и непоколебимо взаимно съгласие, без да се издирват мотивите за прекратяването.

ОБЯВЯВА, че съпрузите не притежават семейно жилище по смисъла на закона.

ОБЯВЯВА, че след развода страните няма да си дължат издръжка.

ПОСТАНОВЯВА след прекратяване на брака съпругата П.Б.К. да възстанови предбрачното си фамилно име - К..

ОБЯВЯВА, че придобитото   по време на брака движимо и недвижимо имущество, имащо статут на семейна имуществено общност, на обща стойност 1162,50 лева се поставя в дял и става изключителна собственост на И.Д.К. ЕГН**********, както следва:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор ***.24.127 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-26/27.02.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот с.***, общ.Каварна, обл.Добрич, с площ от 2248 кв.м., с трайно  предназначение на територията земеделска, с начин на трайно ползване неизползвана нива /угар, орница/, с номер по предходен план ***, със съседи ***.24.126, ***.24.128,  ***.24.21 и ***.24.122, с данъчна оценка на имота 191,20 лева;

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор ***.24.126 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрен със Заповед №РД-18-26/27.02.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот с.***, общ.Каварна, обл.Добрич, с площ от 2249 кв.м., с трайно  предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - неизползвана нива /угар, орница/, с номер по предходен план - 024126, със съседи - ***.24.125, ***.24.127,  ***.24.122 и ***.24.21, с данъчната оценка на имота 191,30 лева;

ЛЕК АВТОМОБИЛ марка ТОЙОТА, модел  РАВ 4  2,2Д 4Д, с ДК № ***, вид гориво – дизел, с рама №***, с двигател №***, цвят син металик, със застрахователната стойност 660 лева;

МОТОЦИКЛЕТ МАРКА ХОНДА, модел ЦБР 600  Ф 4 И, с ДК №  ***, вид гориво бензин, с рама №J***1, с двигател №***, цвят - сив металик/черен, със застрахователната  стойност 120 лева.

Стойността на целия дял възлиза на 1 162,50 лева.

ОБЯВЯВА, че за уравнение на дяловете И.Д.К.  е заплатил на П.Б.К. сумата от 581,25 лева (петстотин осемдесет и един лева и двадесет и пет стотинки).

ОСЪЖДА П.Б. К., ЕГН **********, с адрес ***, да заплати по сметка на районен съд Каварна, държавна такса в размер на 26.63 лева, от които 15.00 лева по допускане на развода и 11.63 лева относно споразумението за имуществените отношения, дължими на основание чл.6, т.3 и чл.7, т.1 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК.

ОСЪЖДА И.Д.К., ЕГН **********, с адрес ***, да заплати по сметка на районен съд Каварна, държавна такса в размер на 23.25 лева, относно споразумението за имуществените отношения, дължима на основание чл.7, т.1 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК.

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: ………………