Р Е Ш Е Н И Е

гр. Каварна 01.11.2019 г.

 

В   ИМЕТО   НА  НАРОДА

 

Каварненският районен съд в закрито заседание на първи ноември през две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА      

като разгледа докладваното от съдията Гр. д. № 564 по описа за 2017 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 247, ал. 1 ГПК.

С молби вх. № 1606/02.05.2019 г. адвокат Ю.М. ***, като пълномощник на Й.П.И. и М.К.И. – Н. е поискал от съда да допусне поправка на очевидна фактическа грешка в диспозитива на решение № 38/12.03.2019 г. по гр. д. № 564/2017 на РС Каварна, като посочи правилното процентно съотношение на квотите на съделителите.

В срока по чл. 247, ал.2 ГПК адв. Г.Г., в качеството си на особен представител на ответника О.Т.Б., е изразила становище за основателност на молбата.

Настоящият състав на съда, след преценка на изложеното от страните и постановеното решение, намира следното:

Молбата по чл. 247 ГПК е процесуално допустима, като подадена от страна по делото в предвидения от закона срок. Разгледана по същество същата е неоснователна поради следните съображения:

Очевидна фактическа грешка е налице, когато съществува противоречие между формирана и отразена в решението воля на съда, както и при погрешно изписване на определени данни в съдебния акт. В случая такова несъответствие не е налице. Формираната воля на съда е действително отразена в решението, като не е налице несъответствие между формираната и вписаната в диспозитива на решението. При констатирани неправилни правни изводи на съда редът за защита на страните по делото е чрез обжалване на постановения съдебен акт и поправянето му от въззивната инстанция. Поради това, че не е налице претендираната очевидна фактическа грешка, следва да се остави без уважение молбата за допускането на исканата поправка.

Предвид гореизложеното, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на адвокат Ю.М. ***, като пълномощник на Й.П.И. и М.К.И. – Н., за допускане поправка на очевидна фактическа грешка в диспозитива на решение № 38/12.03.2019 г. по гр. д. № 564/2017 г. на РС Каварна, с посочване правилното процентно съотношение на квотите на съделителите.

Решението подлежи на въззивно обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните.

След влизане в сила настоящото решение да се счита за неразделна част от решение № 38/12.03.2019 г., постановено по гр. д. № 564/2017 г. на КРС, вписано под № 27 от 14.03.2019 г., т. І, стр. 67-69 в регистъра по чл. 235, ал. 5 от ГПК.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:……………………