О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

гр. Каварна, 02.11.2018 г.

 

Каварненският районен съд в закрито заседание на втори ноември през двехиляди и осемнадесета година в състав: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА

 

като разгледа докладваното от съдията Гр. Д. № 568/2018 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по чл. 118 ал. 2 ГПК.

Делото е образувано по предявени от „Енерго-Про  Продажби” АД с ЕИК 103533691, град Варна, бул.”Вл. Варненчик” 258, Варна Тауърс Г, против МБАЛ Каварна с ЕИК 124142404, с адрес гр. Каварна, ул. „Васил Левски” № 36, обективно съединени искове с правно основание чл. 422, във вр. с чл. 415 от ГПК и чл. 86, ал. 1 ЗЗД, с цена на исковете – 48 314,35 лева и 2 121,16 лева. С предявените искове ищецът моли да бъде прието за установено в отношенията между страните, че ответникът му дължат сумите предмет на заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК с № 195 от 14.06.2018 г. изд. по Ч.гр. д . № 462/2018 г. по описа на РС Каварна.

Съгласно ал. 1 на чл. 118 ГПК съдът следи служебно за родовата подсъдност по всяко време на делото до приключване на производството пред втората инстанция.  

Съдът намира,  че с оглед цената на иска за главница, която е  над 25 000 лв., не е   компетентен да се произнесе по спора, поради което следва да прекрати производството по делото и същото да бъде изпратено за разглеждане от Добрички окръжен съд по правилата на родовата подсъдност.

Нормата на чл. 422, ал. 1 ГПК не съдържа особени правила във връзка с родовата подсъдност, така, че приложими са общите разпоредби – чл. 103 и чл. 104 ГПК. Материалноправната характеристика на спора няма отношение към белезите, определени от законодателя като условия от значение за подсъдността. Следователно, единствено цената на иска е от значение за определяне на родовата подсъдност, а в случая тя е над 25 000 лв. и съгласно чл. 104, т. 4 ГПК, компетентен по спора като първа инстанция, е съответният окръжен съд. Дадената възможност по чл. 184 ЗЕнерг. за получаване на заповед за изпълнение, независимо от цената на вземането при условията на чл. 410 ГПК, не дерогира правилото на чл. 104, т. 4 ГПК, при предявяване на иск по реда на чл. 422, ал. 1 ГПК.

Водим от изложеното съдът

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по Гр. Д. № 568/2018 г.  пред Районен съд Каварна и ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Окръжен съд Добрич,  на осн. чл. 118 ал. 2  вр. с чл. 104  т. 4  ГПК.

Препис от определението да се връчи на страните.

Определението подлежи на обжалване пред Добрички окръжен съд с частна жалба в едноседмичен срок от съобщението до страните, че е изготвено.

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: …………………….