Р Е Ш Е Н И Е

 

гр.Каварна 30.11.2017 г.

 

В   ИМЕТО    НА   НАРОДА

 

Каварненският районен съд в публично заседание на тридесет и първи октомври през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛИЯ  ПАНЧЕВА     

 

при участието на секретаря А.М. и в присъствието на прокурора Бонка Костадинова-Белчева, като разгледа докладваното от съдията Гр.д. № 569 по описа за 2017 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производство по чл.28 вр. с чл.26, вр. с чл.31 от ЗЗДетето. Образувано е по молба на Директора на Дирекция "Социално подпомагане" гр.Каварна за настаняване на детето Е.С.Х. в професионалното приемно семейство на Г.К.А. до навършване на пълнолетие.

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………

Водим от гореизложеното и на осн. чл.30, ал.1, пр.3, вр с чл.29, т.9 и чл.26, ал.1, вр. с чл.25, ал.1 т.3 и т.4 от ЗЗДет., съдът

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕКРАТЯВА настаняването на детето Е.С.Х., ЕГН **********, в семейството на нейния дядо по бащина линия А.А.Х. на основание чл.30, ал.1, пр.3, вр с чл.29, т.9 от ЗЗДет.

НАСТАНЯВА детето Е.С.Х., родена на *** ***, ЕГН **********, с родители Е.Й. Костова и баща С.А.Х., в семейството на професионалния приемен родител Г.К.А., с ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес ***, за срок до навършване на пълнолетие, или до настъпване на законови основания за прекратяване на настаняването.

ПОСТАНОВЯВА, на основание чл.20 от Наредбата за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях, при установена нужда от Отдел "Закрила на детето" при Дирекция "Социално подпомагане" гр.Каварна, детето Е.С.Х., да ползва "заместваща приемна грижа", съгласно Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето.

ОПРЕДЕЛЯ режим на лични отношения между детето Е.С.Х., майка й Е.Й. Г. и баща й С.А.Х., съгласно изготвен от Дирекция „Социално подпомагане” гр.Каварна, план за действие.

Препис от решението да се връчи на директора на Д "СП" гр.Каварна, на професионалния приемен родител Г.К.А., А.А.Х. ***, за сведение и изпълнение.

Жалбата или протестът срещу решението не спират изпълнението и същото подлежи на незабавно изпълнение.

Решението подлежи на обжалване или протест пред Добрички окръжен съд в 7-дневен срок от получаване на съобщението от страните, че е изготвено и обявено.

 

 

                                                         РАЙОНЕН  СЪДИЯ: