Р Е Ш Е Н И Е

 

гр.Каварна 11.01.2016г.

 

В   ИМЕТО   НА  НАРОДА

 

КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД в публично съдебно заседание на девети декември през две хиляди и петнадесета година в следния състав:

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА

 

при участието на секретар А.М. разгледа докладвано от съдията Гр. дело № 57 по описа за 2015г. и за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството по делото е образувано по искова молба на Ю. Г.С. ЕГН *********, с адрес ***, с която против А.Г.С. ЕГН ********** и М.Г.С. с ЕГН **********, двамата с адрес ***, е предявен иск за разпределение ползването на съсобствен недвижим имот - дворно място от 452 кв.м., придобито по силата на давност и наследство с нотариален акт №***. на БРС, а по скица №15-64981/16.02.2015г. с площ от 477 кв.м., представляващо поземлен имот с идентификатор № ***.1816 по КК и КР, одобрена със заповед РД-18-32/27.02.2008г. на ИД на АГКК.

В исковата молба ищецът излага, че заедно с ответниците са съсобственици на описания недвижим имот, по отношение на който  с влязло в сила решение №118/02.09.2013г., постановено по Гр.дело №176/2013г. на Районен съд Каварна е допусната делба по отношение на дворното място при квоти от 10/18 ид.ч. за ищеца и по 4/18 ид.ч. за всеки от двамата ответници. Твърди, че в описаното дворно място са изградени жилищна сграда с идентификатор ***.1816.1 със застроена площ от 82 кв.м. на един етаж, селскостопанска сграда с идентификатор ***.1816.2 на площ от 23 кв.м., които сгради са притежавани в съсобственост между страните по делото при квоти – 10/18 ид.ч. за ищеца и по 4/18 ид.ч. за всеки един от ответниците. В дворното място е изградена и жилищна сграда с идентификатор ***.1816.3 на площ от 49 кв.м. –лична собственост на ищеца. Твърди, че между съсобствениците непрекъснато съществуват спорове относно ползването на съсобственото място, като ответниците са завзели почти целия двор, а за ищеца е оставен само един проход откъм улицата. С изложените мотиви моли съда да постанови решение, с което да определи начин на ползване от съсобствениците на дворното място

В срока по чл.131, ал.1 ГПК ответниците подават писмен отговор, с който оспорват иска като недопустим и неоснователен. Оспорват изцяло изложените в исковата молба обстоятелства, като твърдят, че ищецът е този който от 13.08.2004г. непрекъснато създава проблеми на ответниците във връзка с ползването на имота. Разполагал се в цялото дворно място, с твърдението, че е единствен  собственик на имота и гонел ответниците. Въпреки многократните им опити да проведат нормален разговор и да поделят доброволно наследствения имот, ищецът категорично отказал да уредят доброволно ползването с мотива, че те не са собственици и следва да напуснат имота, а не да се разбират. С изложените мотиви настоява за отхвърляне на исковата претенция като неоснователна и недоказана. 

Районният съд, след преценка на събраните по делото доказателства, приема за установено от фактическа и правна страна следното:

Предявеният иск е с правно основание чл.32, ал.2 от ЗС.

Целта на производството по чл.32, ал.2 от ЗС - на спорна съдебна администрация е да се замести решението на мнозинството чрез постановено от съда разпределяне на ползването, което да е съобразено в най-пълна степен с действителните права на страните в съсобствеността и което да дава възможност на съсобствениците за най-целесъобразното й използване. В производството подлежи на изследване дали е налице съсобственост, какви са квотите в съсобствеността и кой е най-целесъобразният начин на ползване на общия имот, съобразно действителните права на съсобствениците. При определяне начина на ползване на съсобствения имот съдът се ръководи от изискването ползването да отговаря най-пълно на правата на съсобствениците и то по фактическото положение на този имот към момента на разрешаване на спора.

Между страните не е налице спор относно обема на притежаваните от тях права в съсобствения недвижим имот. За определяне на същите е водено пред Районен съд Каварна Гр.д. №176/2013г., по което е постановено решение №118/02.09.2013г. – по допускане на делбата, потвърдено с решение №550/19.12.2013г. на Добрички окръжен съд, по В.гр.д.№836/2013г. С посоченото решение е допусната съдебна делба между  А.С., М. С. и Ю.С., по отношение на следните съсобствени недвижими имоти: 36 кв.м. ид.ч. от изградената пристройка и прилежащото на пристройката мазе с площ от 45 кв.м. към еднофамилна жилищна сграда с идентификатор № ***.1816.1, цялата с площ от 82 кв.м., изградена в дворно място с идентификатор № ***.1816; дворно място  съставляващо поземлен имот с идентификатор № ***.1816 с площ от 452 кв.м. по документ за собственост и 477 кв.м. по скица издадена от  СГКК-Добрич, ведно с построената в същото място къща с площ от 46 кв.м., съставляваща идеални части от еднофамилна жилищна сграда с идентификатор № ***.1816.1, цялата с площ от 82 кв.м., както и изградената в дворното място селскостопанска сграда с идентификатор № ***.1816.2, със застроена площ от 23 кв.м. при квоти 4/18 ид.ч. за А.С., 4/18 ид.ч. за М.С. и 10/18 ид.ч. за Ю.С..

Съгласно заключението на вещото лице А.Е., по допусната СТЕ, неоспорено от страните и прието от съда като компетентно изготвено се установява, че спорния имот представлява поземлен имот с идентиф.***.1816 по КК на гр.Каварна, с площ 477 кв.м., а по нот.акт с площ 452 кв.м., урегулиран в УПИ II-1816 с площ около 490 кв.м. по действащия регулационен план на гр.Каварна. Основното застрояване в процесия имот по кадастрални данни включва две жилищни сгради с идентификатори ***.1816.1 и ***.1816.3, със застроена площ съответно 82 кв.м. и 49 кв.м. Допълващото застрояване по кадастрални данни се състои от една стопанска сграда с идентификатор ***.1816.2 със застроена площ 12 кв.м. В имота са изградени и други стопански постройки, ненанесени в кадастъра. Вещото лице е установило, че страните ползват имота по следния начин: ищецът ползва в кадастрални граници 60 кв.м., в т.ч. жилищна сграда и 13 кв.м. извън кад.граници или общо 73 кв.м. Ответниците ползват 417 кв.м. от площта на имота в кад.граници, в т.ч. жилищна сграда и всички стопански постройки. Така установеното от вещото лице, сочи че   понастоящем фактически страните ползват имота не в съответствие с постановеното в диспозитива на решение №118/02.09.2013г. на КРС. Съгласно поставената му задача вещото лице е предложило общо 11 варианта за разпределяне ползването на процесния имот.  

Първите три варианта вещото лице е изготвило спазвайки принципа: отделни входове откъм улицата, една разделителна линия между сградите исъответните части от двора, които ще ползва всяка от страните, непресичане на пътищата за достъп от улицата към двора и от жилищната сграда към съответните ползвани части от двора. Тъй като сграда 3 е на самата кадастрална граница и много близо до регулационните линии /улична на североизток и странична на югоизток/, единственият път за достъп на ищеца до двора без пресичане с пътя на ответниците е през сградата.

При останалите шест варианта вещото лице е предложило запазване на самостоятелните входове към двете жилищни сгради и обособяване на пет или шест зони в поземления имот. Обособяването на тези зони за ползване става с няколко разделителни линии, с голяма обща дължина, като те могат да бъдат маркирани по няколко начина с различни елементи: с ниска ажурена ограда, с колчета, с бордюр, с храсти, със съдове с цветя и пр. При тези варианти няма преустройство на жилищните сгради, като при варианти 4, 6, 8 и 10 се налага само преместване на междинната стена в една от сградите, за се обособи склад с площ 12,8 кв.м. за ползване от ищеца. При варианти 4, 5, 6 и 7 вещото лице е предложило една зона за общо ползване, а при вариант 8, 9, 10 и 11 – две такива зони. При варианти 4, 5, 8 и 9 вещото лице е разпределило за ползване площ 477 кв.м. /в кадастралните граници/, а при варианти 6, 7, 10 и 11 – площ 490 кв.м. /в регулационните граници, както реално се ползват от страните/.  

Преценявайки предложените от вещото лице варианти, съобразявайки правата на съсобствениците в имота и исканията им относно ползването на постройките и дворното място, а именно – ответниците да могат да ползват постройките от допълващото застрояване, в които отглеждат птици, а ищецът да ползва дворното място, където да засажда зеленчуци, съдът счита, че най-удачния начин за разпределение ползването на имота е този по вариант 10. При този начин страните ще ползват имота в регулационните му граници – за ищеца 266 кв.м., оцветени в бледозелен цвят на скицата, за ответниците 213 кв.м., оцветени в оранжев цвят на скицата, с обособени две зони за общо ползване /с площ от 11 кв.м/, оцветени в жълт цвят на скицата, като за ищеца се обособява за ползване част от стопанска сграда „2+2а” /с дължина 4,25м. и широчина 3,00м./, оцветена в бледозелен цвят на скицата.

С оглед изхода от делото и на основание чл.78, ал.1 ГПК ответниците следва да заплатят на ищеца сумата от 680.00 лв. - разноски за държавна такса, депозит за вещо лице и адвокатско възнаграждение, съгласно приложения списък на разноските.

По гореизложените съображения, Каварненският районен съд

 

Р Е Ш И:

 

РАЗПРЕДЕЛЯ ПОЛЗВАНЕТО на недвижим имот в град Каварна, ул.”***” №6, урегулиран в УПИ *** по действащия регулационен план на гр.Каварна, с площ от 490 кв.м., с идентификатор № ***.1816 по кадастралната карта на гр.Каварна, съобразно вариант 10 /десет/ на експертното заключение от 30.11.2015г. на вещото лице арх. А.Е., скицата (приложение 15 на л.116 от делото), която се приподписва от съда и е неразделна част от решението, като:

Ю.Г.С., ЕГН **********, ще ползва 266.00 кв.м. от цялата площ на поземления имот, обозначени от вещото лице като зони И1 с площ  169 кв.м., в това число жилищна сграда „3”, входно преддверие „3а” и част от стопанска сграда „2+2а” /с дължина 4,25м. и широчина 3,00м./, и зона И2 с площ 97 кв.м., оцветени в бледозелен цвят на приложение №15 към СТЕ, както и обособените за общо ползване зони К1 с площ 4,50 кв.м. и К2 с площ 6.50 кв.м. оцветени в жълт цвят на приложение №15 към СТЕ. 

А.Г.С., ЕГН ********** и М.Г.С., ЕГН **********, ще ползват общо 213.00 кв.м. от цялата площ на поземления имот, обозначени от вещото лице като зони О1 с площ  117 кв.м., в това число жилищна сграда „1”, входно преддверие „1а”, вход за полуподземния етаж „1б” и надстройка над входа „1в”, и зона О2 с площ 96 кв.м., в това число гълъбарник „4а” и „4б”, външна тоалетна „4в”, барбекю „5”, стопанска сграда „2б” и част от стопанска сграда „2+2а”, оцветени в оранжев цвят на приложение №15 към СТЕ, како и обособените за общо ползване зони К1 с площ 4,50 кв.м. и К2 с площ 6.50 кв.м. оцветени в жълт цвят на приложение №15 към СТЕ. 

ОСЪЖДА А.Г.С., ЕГН ********** и М.Г.С., ЕГН **********, двамата с адрес ***, да заплатят на Ю.Г.С., ЕГН **********, с адрес ***, разноски в общ размер 680.00 лева.

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Добрички окръжен съд в двуседмичен срок, който тече от датата на връчването му на страните.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ………………….