Р Е Ш Е Н И Е

 

гр.Каварна 20.07.2016г.

 

В   ИМЕТО   НА  НАРОДА

 

КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД в публично съдебно заседание на двадесет и осми юни през две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА

 

при участието на секретар А.М. разгледа докладвано от съдията Гр. дело № 57 по описа за 2016г. и за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството по делото е образувано по искова молба на П. В.П., чрез пълномощника й адв.М.К. от ДАК, с която против К.И.К. е предявен иск за разпределение ползването на съсобствен недвижим имот представляващ двуетажна сграда със ЗП 162.90 кв.м. и РЗП 563 кв.м., с идентификатор **** по КК и КР на с.К., общ.Ш., построена по реда на ОПС върху общинско място с площ 540 кв.м., съставляващо ПИ ****, целият с площ 893 кв.м.

В исковата молба ищцата излага, че с ответника К.К. са съсобственици при равни квоти - по ½ ид.ч., върху  недвижим имот представляващ двуетажна сграда със ЗП 162.90 кв.м. и РЗП 563 кв.м., с идентификатор ** по КК и КР на с.К., общ.Ш., построена по реда на ОПС върху общинско място с площ 540 кв.м., съставляващо ПИ ****, целият с площ 893 кв.м. След въвеждане на сградата в експлоатация, същата се ползвала за настаняване на курортисти и заведение за обществено хранене. Твърди, че предвид влошените отношения между съсобствениците не могат да постигнат споразумение относно ползването и разпределението на плодовете от общия имот. Ответникът създавал пречки на ищцата при ползването на имота по предназначението му, като с поведението си поставял под заплаха спокойствието на почиващите. Счита, че в интерес на съсобствениците е всеки да ползва имота самостоятелно в рамките на половин календарна година. Моли съда да постанови решение, с което да определи начин на ползване от съсобствениците, при който ответникът К.И.К. да ползва имота през периода 01.02. до 31.07. на всяка календарна година, а ищцата П.П. да ползва имота през периода 01.08. до 31.01. на всяка календарна година.

 

В предоставения срок за отговор по чл.131 ГПК ответникът не е депозирал писмен отговор и негов представител не се явява в съдебно заседание.

В съдебно заседание от процесуалния представител на ищцата е направено искане за постановяване на неприсъствено решение.

Съдът, като взе предвид исканията и доводите на ищеца, събраните по делото доказателства и съобрази разпоредбите на закона, намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Предявеният иск е с правно основание чл.32, ал.2 от ЗС.

Налице са всички необходими предпоставки за постановяване на неприсъствено решение по реда на чл.238 ГПК.

Съгласно разпоредбата на чл.238, ал.1 ГПК, ако ответникът не е представил отговор на исковата молба и не се яви в първото заседание по делото, без да е направил искане за разглеждането му в негово отсъствие, по искане на другата страна съдът може да постанови неприсъствено решение. За да бъде постановено неприсъствено решение следва да са налице предпоставките за това установени в чл.239, ал.1 ГПК, а именно на страните да са указани последиците от неспазването на сроковете за размяна на книжа и от неявяването им в съдебно заседание, и предявеният иск да е вероятно основателен с оглед на посочените в исковата молба обстоятелства и представените доказателства.

От представените с исковата молба писмени доказателства се установява, че страните са съсобственици на процесния имот, като между тях не е налице спор относно обема на притежаваните права в съсобствеността, а единствено относно начина на ползването му. Целта на производството по чл.32, ал.2 от ЗС - на спорна съдебна администрация е да се замести решението на мнозинството чрез постановено от съда разпределяне на ползването, което да е съобразено в най-пълна степен с действителните права на страните в съсобствеността и което да дава възможност на съсобствениците за най-целесъобразното й използване. При определяне начина на ползване на съсобствения имот съдът се ръководи от изискването ползването да отговаря най-пълно на правата на съсобствениците и то по фактическото положение на този имот към момента на разрешаване на спора. С оглед горното и тъй като ответникът не е представил отговор на исковата молба и негов представител не се е явил в съдебно заседание, без да е направено искане за разглеждане на делото в негово отсъствие, като същият е бил уведомен за последиците от непредставяне на отговор и неявяване по делото, съдът намира, че в случая са налице предпоставките на чл.238, ал.1 и чл.239 ГПК за постановяване на неприсъствено решение по делото, като предявеният иск следва да бъде уважен така както е предявен, без решението да се мотивира по същество.

Предвид изхода от производството и на основание чл.78, ал.1 ГПК, следва в тежест на ответника да бъде възложено заплащането на направените и доказани от ищеца разноски в размер на 580 лв., от които 80.00 лева за заплатена държавна такса и 500.00 лева - възнаграждение за един адвокат.

Мотивиран от горното и на основание чл.239 ГПК, Каварненският районен съд

Р Е Ш И:

 

РАЗПРЕДЕЛЯ ПОЛЗВАНЕТО на недвижим имот – ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ГАРАЖ със ЗП от 162.90 кв.м. и РЗП 563.50 кв.м. - по строително разрешение, представляваща по скица СГРАДА с идентификатор ****, със ЗП от 143 кв.м., брой етажи: 3, предназначение: друг вид сграда за обитаване, построена по реда на ОПС върху общинско място с площ от 540 кв.м., съставляващо част от поземлен имот **29, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-25/30.03.2006г. на Изпълнителния директор на АГКК, находящ се в с.К., общ.Ш., обл.Добрич, целият с площ от 893 кв.м., адрес: с.К., ул.“Д.“, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10м/, стар идентификатор: ***, кв.***, парцел ***, при съседи: *****, като:

К.И.К. с ЕГН **********, ще ползва имота през периода: първи февруари до тридесет и първи юли на всяка календарна година;

П.В.П. с ЕГН **********, ще ползва имота през периода: първи август на текущата година до тридесет и първи януари на следващата календарна година.

ОСЪЖДА К.И.К., ЕГН **********, с адрес ***, хотел „А.“ да заплати на П.В.П., ЕГН **********, с адрес ***, направените по делото разноски в общ размер 580.00 лв. /петстотин и осемдесет лева/.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване, съгласно чл.239, ал.4 ГПК.

 

 

                     РАЙОНЕН СЪДИЯ: ……………….